Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Wybory Sprawozdawczo-Wyborcze do Zarządu Rejonowego w Koźlu

W dniu 11.X.2023r  w lokalu „Koda”w Koźlu-Porcie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Oddziału  Rejonowego z Koźla.

Wszystkich obecnych na Zebraniu  przywitala  Przewodnicząca  Zarządu Lidia  Śliwińska- Kraus  i przedstawiła  wszystkim z celem zebrania – wybory do władz  Związku    odbywają się zgodnie ze Statutem, Regulaminem i Instrukcją Wyborczą PZERiI  przyjetą Uchwałą Nr. 31/7/XII/22  Zarządu  Głównego w Warszawie na lata 2022-2024.

Na zebranie przybyło 95 członków zwyczajnych z głosem decydującym oraz gość zaproszony  w osobie Pani  Prezydent Miasta Sabiny Nowosielskiej. Walne zebranie obradowało się  wg ustalonego programu .

Do prezydium Walnego Zebrania zasiedli: Przewodnicząca  Zarządu Pani Lidia Śliwińska-Kraus,wybrany Przewodniczący  Zebrania kol. Stanisław Mróz,Sekretarz Zebrania kol. Danuta Loch,Prezydent Miasta Pani  Sabina Nowosielska,Sekretarz Zarządu kol. Ewa Kurcz ,Skarbnik Zarządu kol. Ewa  Leonik,.W trakcie Walnego Zebrania  pracowały Komisje: Mandatowa,Porozumiewawcza,Skrutacyjna i Wnioskowa.  Dalsze obrady prowadził Przewodniczący  Zebrania-kol. Stanisław Mróz

Sprawozdania  z mijającej 5-letniej kadencji  Zarządu Rejonowego  przedstawiła  Sekretarz Zarządu kol. Ewa Kurcz  ,sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej  kol. Ludmiła Pelc -Sekretarz K.R .Na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci Zebrania udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po  przedstawionych sprawozdaniach odbyła się dyskusja w trakcie której głos zabrała   Pani  Prezydent Miasta  Sabina Nowosielska składając Przewodniczącej Zarządu Pani Lidii  za wszelkie działania na rzecz  lokalnego środowiska  seniorów  w okresie  5-letniej kadencji  pełnienia funkcji Przewodniczącej Związku , za zaangażowanie ,profesjonalizm i życzliwość niewątpliwie znacząco przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania kozielskiego Oddziału   Związku..

 -Podziękowania serdeczne w imieniu Zarządu oraz członków PZERiI z Koźla,za zaangażowanie i wytrwałość przez 5-letni okres pracy na stanowisku Przewodniczącej Oddziału Rejonowego w Koźlu i podziękowania  dla kol. Ryszarda Kraus -Przewodniczącego Komisji Rekreacji i Wolnego Czasu.

 -Podziękowanie grupy  emerytów z Cisowej za wieloletnią współpracę  za wszelkie grupowe spotkania  nie tylko nas wszystkich integrowały,ale także dawały dużo radości i wiarę w naszą młodość.

W głosowaniu jawnym wybrano  8-osobowy Zarząd Rejonowy,

3-osobową Komisję  Rewizyjną oraz 2 Delegatów na Zjazd  do  Zarządu Okręgowego PZERiI w Opolu.

Powołano Komisję Rekreacji i Wolnego Czasu. Zgodnie ze Statutem ukonstytuował się nowy Zarząd  Rejonowy PZERiI z Koźla.Wykaz osobowy do Zarządu i Komisje{ ujęte są na stronie   internetowej Związku w zakładce – skład zarządu .).

W przerwach w obradach to czas był na poczęstunek  -kawę i ciastko.

Na zakończenie  zebrania zabrała głos  nowo wybrana Przewodnicząca kol. Maria  Jakubowska dziękując  delegatom zebrania za okazane zaufanie oraz deklarując dalszą efektywną pracę na rzecz środowiska seniorów.

Zebranie wyborcze odbyło się w  miłej atmosferze były uściski  i wzruszenia.

Po  zakończeniu Zebrania po przerwie rozpoczęła się  zaplanowana Zabawa  z okazji „ Dnia Seniora '', w której uczestniczyli  seniorzy Związku i sympatycy  łącznie było 130 osób.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Listopad 2023 (środa)
Events of the day 2 Listopad 2023 (czwartek)
Events of the day 3 Listopad 2023 (piątek)
Events of the day 4 Listopad 2023 (sobota)
Events of the day 5 Listopad 2023 (niedziela)
Events of the day 6 Listopad 2023 (poniedziałek)
Events of the day 7 Listopad 2023 (wtorek)
Events of the day 8 Listopad 2023 (środa)
Events of the day 9 Listopad 2023 (czwartek)
Events of the day 10 Listopad 2023 (piątek)
Events of the day 11 Listopad 2023 (sobota)
Events of the day 12 Listopad 2023 (niedziela)
Events of the day 13 Listopad 2023 (poniedziałek)
Events of the day 14 Listopad 2023 (wtorek)
Events of the day 16 Listopad 2023 (czwartek)
Events of the day 17 Listopad 2023 (piątek)
Events of the day 18 Listopad 2023 (sobota)
Events of the day 19 Listopad 2023 (niedziela)
Events of the day 20 Listopad 2023 (poniedziałek)
Events of the day 21 Listopad 2023 (wtorek)
Events of the day 22 Listopad 2023 (środa)
Events of the day 23 Listopad 2023 (czwartek)
Events of the day 24 Listopad 2023 (piątek)
Events of the day 25 Listopad 2023 (sobota)
Events of the day 26 Listopad 2023 (niedziela)
Events of the day 27 Listopad 2023 (poniedziałek)
Events of the day 28 Listopad 2023 (wtorek)
Events of the day 29 Listopad 2023 (środa)
Events of the day 30 Listopad 2023 (czwartek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel