Biuletyn Informacji Publicznej

Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą

TYTUŁ PROJEKTU:

Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.

OŚ PRIORYTETOWA:

06 – Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

DZIAŁANIE:

06.01 – Infrastruktura drogowa

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.06.01.00-16-0025/17

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

10.05.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 977 736,44 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1 637 457,26 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

25.09.2017 – 30.11.2018

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Projekt polega na budowie nowego odcinka drogi gminnej o długości 0,295 km, łączącej ul. Kłodnicką (drogę wojewódzką nr 423) z ul. Elewatorową w Kędzierzynie-Koźlu, w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej. Projektowana droga ma za zadanie komunikować tereny inwestycyjne w otoczeniu Portu Koźle z drogą wojewódzką nr 423. Dlatego zaprojektowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką dowiązując się i koordynując kształt skrzyżowania do istniejącej jezdni (długość wybudowanej drogi wojewódzkiej - 0,026 km, długość przebudowanej drogi wojewódzkiej 0,127 km). Wzdłuż nowej drogi przewidziano ciąg pieszo-rowerowy, który w przyszłości włączony zostanie do sieci ścieżek rowerowych miasta zapewniając poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dojeżdżających m.in. do miejsca zamieszkania oraz pracy (1 projekt), w tym osób z niepełnosprawnościami (liczba obiektów - 1). Przedmiotowy projekt jest bezpośrednio powiązany z przedsięwzięciem pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu” realizowanym w ramach Poddziałania 2.2.1. RPO WO 2014-2020, który polega na budowie drogi wewnętrznej połączonej z ulicą Elewatorową i uzbrojeniu terenów inwestycyjnych poprzez doprowadzenie do nich sieci sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, sieć telekom. i kanał teletechniczny. Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorową z Kłodnicką i prowadzącą bezpośrednio do lub przez nowo powstałe tereny inwestycyjne jest zatem jednym z elementów kompleksowej inwestycji polegającej na wzmocnieniu potencjału gospodarczego regionu. Niniejszy projekt realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Opolskim. Partner projektu odpowiedzialny będzie za właściwy nadzór prac prowadzonych w obrębie skrzyżowania oraz zachowanie trwałości wybudowanej i przebudowanej infrastruktury.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel