Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Nazwa programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś Priorytetowa:

6 – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Działanie:

6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Nr umowy o dofinansowanie:

POIS.06.01.00-00-0061/19-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

30.01.2020 r.

Wartość projektu:

6.760.080,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

5.496.000,00 PLN

Wysokość dofinansowania:

4.671.600,00 PLN co stanowi 85 % wartości kwalifikowalnej projektu

Okres realizacji inwestycji:

2018-2021

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Partner:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru autobusowego oraz zakup i montaż infrastruktury służącej ładowaniu pojazdów, co zwiększy atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Inwestycje objęte projektem spowodują poprawę warunków życia mieszkańców miasta.

Planowane efekty:

Produktami uzyskanymi w wyniku realizacji projektu będą 2 autobusy o napędzie elektrycznym
o długości ok. 12m i pojemności ok. 55 pasażerów. Docelowe wartości wskaźników produktu zostaną osiągnięte w 2022 r.

Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle.

Zwiększając mobilność mieszkańców, pprojekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności miasta, regionu i kraju poprzez poprawę warunków jakości życia mieszkańców Gminy Kędzierzyn Koźle oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza dzięki zwiększeniu atrakcyjności czystego, bezpiecznego
i efektywnego transportu publicznego.

Wymiana wyeksploatowanego taboru autobusowego na nowy podniesie komfort podróży oraz bezpieczeństwo podróżnych oraz ograniczy emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych i gazów cieplarnianych. Lepsze parametry techniczne oraz mniejsza awaryjność nowoczesnych pojazdów poprawi komfort podróży i wizerunek miasta, co wpływa na wyższą atrakcyjność gospodarczą aglomeracji.

Ponadto Projekt wpisuje się w działania przewidziane w ramach obszaru konkurencyjnej gospodarki – zmierzające do przyspieszenia procesów rozwojowych i realizacji celu głównego strategii: wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.

Wskaźnik produktu:

  • Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 2 szt.
  • Pojemność zakupionych jednostek taboru pasażerskiego wyniesie w sumie 110 osób (2x55osób).

Wskaźnik rezultatu:

  • Wzrost zatrudnienia we wspartych podmiotach – 0 EPC
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 0 EPC
  • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Zakres prac realizowanych w ramach projektu:

Ustalono następujący podział zadań w Projekcie:

1) Gmina Kędzierzyn-Koźle:

a) opracowanie dokumentacji niezbędnej do udziału w konkursie;

b) przeprowadzenie zamówień publicznych;

c) zarządzanie projektem;

d) promocja projektu.

2) Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) poniesienie wydatków za zakup taboru autobusowego, tj. dwóch autobusów z napędem elektrycznym wraz ze stacją ładowania, w tym jej instalację;

b) poniesienie nakładów odtworzeniowych,

c) eksploatację i utrzymanie zakupionego taboru i stacji ładowania.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

Masz podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projekcie?

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel