Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego określają następujące akty prawne:

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574,zmiana Dz. U. z 2019 roku poz. 1650) );
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).
 6. Ustawa z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego podejmuje się na wniosek nauczyciela skierowany do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien zawierać numer PESEL w związku z koniecznością wprowadzania przez Gminę Kędzierzyn-Koźle  informacji o uzyskanym stopniu awansu zawodowego do zbioru danych nauczyciela zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.). W przypadku gdy nauczyciel nie posiada numeru PESEL zobowiązany jest podać: drugie imię (imiona), datę urodzenia, płeć i kraj pochodzenia.

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciele składają w roku kalendarzowym uzyskania oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania ww. terminu nauczyciele zobowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku Prezydent Miasta wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Prezydent Miasta wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Przebieg postępowania egzaminacyjnego

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Prezydent Miasta.

W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę/przedszkole, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Zgodnie z § 11 cyt. na wstępie rozporządzenia Prezydent Miasta przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonych dokumentów. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Prezydent Miasta wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności, co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów z tym, że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi, co najmniej 7.

Komisja egzaminacyjna sporządza  protokół z przebiegu pracy.

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 cyt. na wstępie ustawy Karta Nauczyciela,
 2. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną,
 3. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu ww. warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Prezydent Miasta. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela ww. warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Prezydent Miasta odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Od decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Opolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Prezydenta Miasta oraz komisje egzaminacyjne sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Opolski Kurator Oświaty. Czynności podjęte z naruszeniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów o sposobie odbywania stażu, rodzaju dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne, zakresie wymagań egzaminacyjnych, trybie i zasadach działania komisji egzaminacyjnych są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Opolski Kurator Oświaty.

Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Prezydent Miasta wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia. Do wniosku (załącznik nr 3) o wydanie nowego aktu nauczyciela mianowanego należy załączyć:

 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia,
 2. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 

 1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego (załącznik nr 1)
 2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 3. akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 4.  zaświadczenie dyrektora szkoły ( załącznik nr 2)
 5.  sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 6. karta oceny  dorobku zawodowego dokonana po zakończeniu stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.  Nauczyciel, który ukończył staż na nauczyciela mianowanego do 31.08.2019 roku  dołącza  kopię oceny pracy dokonaną po zakończeniu stażu.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2024 (środa)
Events of the day 2 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2024 (niedziela)
6
Events of the day 7 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 8 Maj 2024 (środa)
Events of the day 11 Maj 2024 (sobota)
12
Events of the day 14 Maj 2024 (wtorek)
Events of the day 15 Maj 2024 (środa)
Events of the day 16 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 17 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 18 Maj 2024 (sobota)
Events of the day 19 Maj 2024 (niedziela)
20
21
Events of the day 22 Maj 2024 (środa)
Events of the day 23 Maj 2024 (czwartek)
Events of the day 24 Maj 2024 (piątek)
Events of the day 25 Maj 2024 (sobota)
26
27
28
29
30
Events of the day 31 Maj 2024 (piątek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel