Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle z perspektywą do 2030 roku (nieaktualny)

Rewitalizacja miastaProjekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych
i w 85 % ze środków  Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

CO w TEMACIE REWITALIZACJI

6.04.2021 r.

W tym roku minie pięć lat od kiedy rozpoczęliśmy działania w oparciu o Program, przyjęty jesienią 2016 r. do realizacji. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zakończonych inwestycjach oraz o działaniach, które wciąż są w toku. Oto co osiągnęliśmy w ostatnich latach na poszczególnych podobszarach. Zastrzegamy, że to jeszcze nie koniec naszych prac.       

PODOBSZAR KOŹLE:

 „Świadczeniu opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum”      

https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/budowa-hospicjum-zakonczona

https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/caritas-otrzymal-klucze-do-hospicjum

 „Renowacja, rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu” (MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ)

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/na-wzgorzu-zamkowym-poznasz-historie-miasta

https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/muzeum-rusza-pelna-para

 „Zwiększenie dostępności do terenów rekreacyjno-spacerowych na Starym Mieście (planty miejskie i okolice)” 

https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/jeszcze-bardziej-zielone-planty

 „Przebudowa i rewaloryzacja średniowiecznego układu Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu”

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/serce-kozla-pieknieje

https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/magistrat-pyta-o-inwestycje

https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/remont-tak-zmiany-nie

https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/podziel-sie-swoim-zdaniem

 „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu” (zadanie zrealizowane przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski)

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9373/rewitalizacja-internatu-szkolnego-zakonczona.html

 „Diecezjalny Ośrodek Pomocy, Edukacji i Terapii Rodzin” ” (zadanie zrealizowane przez Caritas Diecezji Opolskiej)

PODOBSZAR AZOTY:

„Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym” (WODNE OKKO)

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/zar-tropikow-w-azotach

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/przedsmak-wakacji-na-wodnym-okku

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/wodne-okko-zaprasza

https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/swiateczny-spacer-wokol-zieleni

PODOBSZAR BLACHOWNIA:

„Strefa Historii i Inspiracji” (SCHRON PRZECIWOTNICZY)

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/historia-na-wyciagniecie-reki

 PODOBSZAR CENTRUM:

„Rewitalizacja podwórek i skwerów miejskich w Kędzierzynie-Koźlu” (SKWER KOLEJARZA)

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/wieczorami-lokomotywa-nabiera-szczegolnego-uroku

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/do-sily-dolozyli-technike

https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/przeniesli-jak-klocki-lego


ZMIANY DOKUMENTU PRZYJĘTE

1.03.2021 r.

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych oraz brakiem uwag dot. nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę zmieniającą  w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą do roku 2030).  Podjęta uchwała wprowadziła do dokumentu pięć nowych zadań z zakresu infrastruktury sportowej.


 

KONSULTACE DOT. ZMIAN W PROGRAMIE REWITALIZACJI

15.01.2021 r.

W związku z planowanym na maj przez IZ RPO WO 2014-2020 naborem wniosków konkursowych w zakresie wsparcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych dot. obiektów sportowych ujętych w „Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą do roku 2030)” oraz przychylając się do prośby interesariuszy rewitalizacji o wprowadzenie nowych zadań do dokumentu, zachodzi konieczność zaktualizowania obowiązującego programu, poprzez dodanie sześciu nowych przedsięwzięć.

Tym samym zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami. Uwagi przyjmowane będą w formie elektronicznej za pomocą załączonego „Formularza”, który prosimy przesłać na adres: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5.02.2021 r.   


 

AKTUALIZACJA PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA

20.12.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 planuje w maju 2021 r. rozpocząć nabór wniosków aplikacyjnych w ramach Działania 10.2Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacjina wsparcie obiektów sportowych ogólnodostępnych dla mieszkańców.

Konkurs dotyczył będzie: przebudowy, remontu i adaptacji budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im lub podtrzymania funkcji obiektów sportowych dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Za obiekt sportowy uznaje się: samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych, tzn. do zbiorowego lub indywidualnego doskonalenia sprawności i kultury fizycznej oraz czynnego odpoczynku i rozrywki. Obiektami sportowymi są np. centra sportowo-rekreacyjne, hale widowiskowo-sportowe, hale wielofunkcyjne, boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, boiska ze sztuczną nawierzchnią / trawą syntetyczną, boiska wielofunkcyjne, boiska do hokeja na trawie, boiska gruntowe, zespoły boisk, pola golfowe, tzw. „Orliki,” stadiony sportowe, stadiony żużlowe, stadiony zimowe, obiekty zaplecza sportowego, korty tenisowe, place zabaw, siłownie (w tym na świeżym powietrzu), zespoły pokoi gościnnych towarzyszących sportowi, przystanie wodne, kąpieliska, baseny, kryte pływalnie, wodne place zabaw, aquaparki, mini aquaparki, sauny, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i pływającego, sztuczne lodowiska, lodowiska sezonowe, skate parki, skocznie, kolejki linowe, zjeżdżalnie, wyciągi narciarskie.

 Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie będzie:

 1. ujęcie planowanej inwestycji w „Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą do roku 2030)” przyjętym Uchwałą nr XXXIV/292/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 września 2016 r., zmienionej Uchwałą nr LVII/543/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2018 r. (stąd zachodzi konieczność zaktualizowania dokumentu),
  https://kedzierzynkozle.pl/sites/default/files/pliki/program_rewitalizacji_kedzierzyn  kozle.pdf?191
 2. zlokalizowanie obiektu na obszarze rewitalizacji (tj. podobszarach: Koźle, Centrum, Blachownia lub Azoty) – zgodnie z ww. uchwałą,
 3. złożenie jednegowniosku o dofinansowanie na maksymalnie 3 obiekty, w zależności od liczby obiektów ujętych we wniosku, dofinansowanie będzie przyznane maksymalnie w wysokości:
  • 300 tys. PLN, jeżeli projekt obejmie 1 obiekt,
  • 500 tys. PLN, jeżeli projekt obejmie 2 obiekty,
  • 700 tys. PLN, jeżeli projekt obejmie 3 obiekty.
 4. Wnioskodawcami mogą być:
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • przedsiębiorstwa[1];
  • jednostki sektora finansów publicznych;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • szkoły wyższe;
  • spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczegółowe warunki obowiązujące dla przedmiotowego naboru wniosków zostaną określone w Regulaminie konkursu, przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego.

Ponieważ Gmina przygotowuje się do aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle, zachęca się mieszkańców oraz interesariuszy rewitalizacji do zgłaszania inicjatyw dot. obiektów sportowych. 

Propozycje przyjmowane będą w formie elektronicznej za pomocą załączonej „Karty Przedsięwzięcia”, którą należy przesłać na adres: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 stycznia 2021 r.

Karta Przedsięwzięcia


[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

 

PROGRAM REWITALIZACJI ZAAKCEPTOWANY

02.07.2018 r.

Zaktualizowany w maju Program Rewitalizacji naszego miasta przeszedł pozytywną ocenę ekspertów Urzędu Marszałkowskiego. W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Opolskiego wpisał go ponownie na Listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji.
http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/DOC290618-29062018140314.pdf

 

RADA MIASTA PRZYJĘŁA ZMIANĘ PROGRAMU

12.06.2018 r.

W ostatnią środę maja Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle przyjęła zmianę do programu rewitalizacji uchwalonego w 2016 r. Aktualizacji poddano sześć z pięćdziesięciu jeden kart projektów rewitalizacyjnych. Zmiana zainicjowana został przez jednego z  interesariuszy rewitalizacji i była odpowiedzią na  planowany nabór wniosków konkursowych do działania 10.2 z RPO WO 2014-2020 .  Zachęcamy do zapoznania się z zakresem zmian oraz ujednoliconym tekstem całego Programu.

 

KOREKTA PROGRAMU REWITALIZACJI

09.04.2018 r.

Z uwagi na potrzebę dokonania autopoprawki niektórych kart zadań ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą do roku 2030) Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zachęca do wyrażenia opinii w sprawie.

Informacja Prezydent Miasta o możliwości wnoszenia uwag do dokumentu
Projektowane zmiany w dokumencie

Wygrajmy razem nasze miasto!

Kędzierzyn-Koźle to nasza wspólna przestrzeń. Miejsce gdzie mieszkamy, pracujemy, gdzie spędzamy wolny czas.  Jako mieszkańcy najlepiej znamy słabe i mocne strony swoich osiedli i  najbliższej okolicy.  Właśnie teraz możemy śmiało o nich porozmawiać.  Nie bądź bierny włącz się w prace zmierzające do przygotowania Programu  Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Możesz:

 • wypełnić   ankietę,   
 • wziąć  udział w spotkaniu konsultacyjnym,  
 • porozmawiać z nami  na spacerze badawczym,  
 • przyjść  na  warsztaty dot. rewitalizacji,
 • zgłosić swój pomysł do programu lub zadanie, które powinna zainicjować gmina *
 • zaopiniować projekt dokumentu.

* tylko zadania (projekty, inicjatywy, pomysły), które znajdą się w dokumencie mają szanse na  dofinansowanie ze środków UE

PLAN PRACY NAD DOKUMENTEM :

TERMIN

ZAKRES PRAC

MATERIAŁ DO POBRANIA

maj/czerwiec

Badania diagnostyczne ilościowe i jakościowe  (wywiady w terenie, badanie ankietowe on-line, badanie wśród liderów opinii społecznej)

 

 • Badanie ankietowe (zakończono 7.06.2016 r. – dziękujemy za udział)

 

czerwiec

Przedstawienie  obszarów  zdegradowanych

 

lipiec/sierpień

Praca nad Programem Rewitalizacji  (spacery badawcze, spotkania warsztatowe, zbieranie pomysłów na działania rewitalizacyjne)

wrzesień

 

Konsultacje społeczne

Przyjęcie dokumentu

październik

Przekazanie dokumentu  Zespołowi ds. rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

(dokument przekazano 30.09.2016 r - po przyjęciu  do realizacji  Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle)

 • 31.10.2016 – Rozmowa dnia z ekspertem
  "Czym jest rewitalizacja" (plik 1, plik 2)

listopad

Ewentualna korekta dokumentu wynikająca z uwag  zgłoszonych przez Zespół ds. rewitalizacji

(07.11.2016 -  Zespół ekspertów ds. rewitalizacji działający  przy  UMWO pozytywnie zweryfikował przedłożony dokument)

 • 14.11.2016 - Rozmowa dnia z ekspertem
  "Rewitalizacja w aspekcie społecznym" (plik1, plik2)

grudzień

Zamknięcie prac nad dokumentem

Wdrożenie i realizacja zapisów programu

UWAGA,  OGŁOSZONO NABÓR WNIOSKÓW:

Już wkrótce, bo od 20 do 27 marca 2017 r.  Zarząd Województwa Opolskiego przeprowadzi  nabór wniosków o dofinansowanie  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną,  działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą do roku 2030)

Szczegóły dotyczące konkursu, znajdą Państwo na stronie: http://rpo.opolskie.pl/?p=20643

NABÓR PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

03.02.2017 r. 

Gmina Kędzierzyn-Koźle na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów, w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.217) ogłasza nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

 1.  „Strefa Historii i Inspiracji” – ogłoszenie, formularz oferty
 2. „Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum” – ogłoszenie, formularz oferty

Zainteresowane podmioty spełniające warunki konkursu, zachęcamy do złożenia oferty współpracy. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2017 r. o godz. 15:30

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. NABORU WNIOSKÓW KONKURSOWYCH:

23.02.2017 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza podmioty zainteresowanie złożeniem wniosków konkursowych w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.  Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na spotkanie informacyjne. 

Zainteresowani powinni zajrzeć 6 marca o godz. 11.00  do siedziby LPI przy ul. Damrota 30. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i wymaga jedynie zapisania się za pośrednictwem formularza, dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDj-ftfaHtR7xh5huoPaHEfMLRRcSrmS3-MMY8r0VNGvAJdg/viewform?usp=send_form.  Zgłoszenia są przyjmowane do 2 marca.

Więcej informacji o na stronie http://rpo.opolskie.pl/?p=21267.

WYBRANE PROJEKTY REWITALIZACYJNE

01.09.2017 r.

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkursu na wybór przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji na terenie naszego miasta.  Nabór wniosków aplikacyjnych miał miejsce  w marcu 2017 r. w ramach  działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  
Lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna na stronie:
http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_10.2_KK.pdf

 

SŁÓW KILKA O REWITALIZACJI

REWITALIZACJA – to więcej niż remont. Rewitalizacja  jest  zbiorem kompleksowych działań,  prowadzonych na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki  i  środowiska, realizowana na obszarze zdegradowanym,  i wykorzystująca jego czasem niedostrzeżony potencjał.
Aby mówić o obszarze zdegradowanym  należy rozpocząć od szczegółowej diagnozy, obejmującej teren całego miasta.  W pierwszej kolejności ustalany jest obszar, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne (w szczególności ubóstwo, przestępczość, bezrobocie, niski  poziom edukacji lub kapitału społecznego). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy na wskazanym wyżej obszarze występują negatywne zjawiska  gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalno, techniczne. Jeżeli  zdiagnozowane zostanie choć jedno z nich – mamy do czynienia z obszarem zdegradowanym.  Obszar taki, lub jego część, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego zamierza się prowadzić rewitalizację,  nazywamy obszarem rewitalizacji. Może zostać on podzielony na podobszary, nieposiadające wspólnych granic. Jego teren nie może jednak obejmować więcej niż 20% powierzchni gminy oraz być zamieszkałym przez więcej niż 30% jej mieszkańców.
Dla obszaru rewitalizacji przygotowywany jest program rewitalizacji, który musi być  odpowiedzią na  zdiagnozowane problemy a przede wszystkim  służyć wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego. Rewitalizacja powinna być prowadzona  przy udziale interesariuszy rewitalizacji, którymi są:  mieszkańcy obszaru rewitalizacji, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami  znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. Ponad to:  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą  lub społeczną na terenie gminy, w tym organizacje i pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa a także wszyscy pozostali  mieszkańcy gminy, którzy chcą uczestniczyć
w tym procesie.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY POSZERZENIEM WIEDZY ?

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami :

 1. Od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji (diagnoza i obszar rewitalizacji);
 2. Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji;
 3. Program rewitalizacji od A do Z;
 4. Instrumenty ekonomiczno-społeczne – integracja działań w programach rewitalizacji;
 5. Przestrzeń i inwestycje - uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne prowadzenia kompleksowych projektów rewitalizacji;
 6. Model wdrażania programu rewitalizacji. Procedury zarządzania i monitorowania

udostępnionymi  przez Ministerstwo Rozwoju  na stronie:  http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-modelowa-rewitalizacja-miast/

INFORMACJE O PRZEBIEGU PRAC

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych
tel. 077 40 50 363 lub 370,  mail : rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel