Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Rejonowy Zjazd Delegatów PZERiI

W dniu 11 września 2018r odbył się Rejonowy  Zjazd  Delegatów Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie. Przewodnicząca ustępującego zarządu Anna Będkowska powitała delegatów wybranych podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej w klubach seniora, przybyłych gości w osobach: Prezydent Miasta Panią Sabinę Nowosielską, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Danutę Ceglarek Panią Kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego, V-ce Przewodniczącą Zarządu Okręgowego w Opolu Panią Helenę Chrzanowską, członków ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej oraz przybyłych członków związku. Przewodnicząca poprosiła aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłych seniorów , którzy odeszli w minionej kadencji.

Przewodnicząca otworzyła Walny Zjazd Delegatów na wybory do Zarządu Rejonowego w Kędzierzynie na podstawie & 58 pkt 1 i 2 Statutu oraz przepisów obowiązujących tj. Uchwała nr 37/8/XII/17 ZG PZERiI  z dnia 13.03.2017r.

Walne zebranie obradowało w oparciu o Statut PZERiI uchwalony na IX Zjeździe Krajowym Delegatów Związku w dniach 2-4 XII 2014r. Po wyborze Przewodniczącego , którym została wybrana kol.  Wanat Danuta a sekretarzem kol.Muza Grażyna jednogłośnie, przystąpiono o realizacji porządku obrad m.in wybrano tryb głosowanie jawny oraz komisje mandatową, porozumiewawczą, oraz  uchwał i wniosków.

Komisja mandatowa stwierdziła, że obrady zjazdu są ważne i delegaci mogą podejmować prawomocne uchwały.

Przewodnicząca ustępującego Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Rejonowego w Kędzierzynie za minioną kadencję tj od 10.04.2013 do 11.09.2018r m.in zmiany jakie zachodzą w polskim społeczeństwie tj, zmiany demograficzne - starzenie się społeczeństwa wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia i stały wzrost osób w wieku 60+  którzy dysponują dużą ilością wolnego czasu i chcą ten czas spożytkować w sposób aktywny. Takim stowarzyszeniem jest Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, który realizuje zadania z zakresu aktywizacji osób starszych wraz z Klubami Seniora, gdzie stwarzamy możliwość uczestnictwa członków w życiu społecznym, organizowanie życia kulturalnego, artystycznego, towarzyskiego wymiana doświadczeń, turystyczno-krajoznawczego, realizacja swoich pasji inaczej mówiąc to aktywizacja seniorów.

Związek na dzień 11 września 2018 r liczy  1,004 członków, którzy opłacili składkę członkowską a przyjęliśmy do naszego związku 166 nowych członków i jest największą organizacją na terenie Kędzierzyna.

Były podziękowania  dla Pani Prezydent, Pani Starosty  za zrozumienie naszych potrzeb, wsparcie finansowe, rzeczowe i duchowe, oraz dla Pani Dyrektor MOPS I Pracowników za dobra współpracę, rade i pomoc w realizacji zadań jak również dla Dyrektora Petrochemii Blachownia  za wspieranie finansowe naszej działalności.

Na koniec wystąpienia Przewodnicząca podziękowała zespołowi z którym pracowała, członkom Zarządu,Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie i pracę i to nieraz nie łatwą ale dającą poczucie satysfakcji, seniorom ponieważ bez Was nie byłoby Nas za wasz aktywny udział we wszystkich spotkaniach.

Przewodnicząca podziękowała za ten czas zaufania w którym mogła pracować dla Seniorów i rozwijać organizację.
/Sprawozdanie jest dołączone do dokumentów  zjazdu i do wglądu w siedzibie związku/

Rejonowa Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu podsumowującym działalność zarządu za minioną kadencję oceniła działalność zarządu rejonowego pozytywnie , stawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, który został przyjęty jednogłośnie.
Na kolejną kadencję uchwałą delegatów obecnych na Zjeździe w głosowaniu jawnym wybrano na Przewodniczącą Zarządu Rejonowego PZERiI Annę Będkowską oraz Zarząd, który po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:
Anna Będkowska        - Przewodnicząca Zarządu
Wanat Danuta           - V-ce Przewodnicząca
Muza Grażyna            - Sekretarz
Gondek Wiesława      - Skarbnik
Bentkowska Barbara - Członek
Strecker Maria          - Członek
Widacka Irena            - Członek
Polcyn Wanda             - Członek
Koterwa Gizela            - Członek
Meyrowska Daniela   - Członek
Bentkowski Antoni    - Członek
Nagaj Irena                 - Członek
Kuchta Teresa             - Członek
Będkowski Stanisław - Członek
Romik Anna                - Członek

Została wybrana Rejonowa Komisja Rewizyjna, która po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:
Jadłowski Mikołaj  - Przewodniczący
Raba Anna              - Członek
Gralik Teresa          - Członek

Delegatami na Zjazd Okręgowy zostali wybrani:
Anna Będkowska
Wanat Danuta
Muza Grażyna

Komisja Uchwał i wniosków przedstawiła uchwały i wnioski do realizacji, które zostały jednogłośnie przyjęte.
Przewodnicząca podziękowała delegatom gościom zaproszonym oraz przybyłym członkom, dziękując za zaufanie i ponowny wybór . Protokół z obrad Zjazdu Delegatów Oddziału Rejonowego protokołowała Grażyna Muza.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel