Biuletyn Informacji Publicznej

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych

"Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych”

nr POKL.09.01.02-16-096/12

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Priorytet:

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu:

"Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Kędzierzyna-Koźla. Projekt został przygotowany przez Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle.

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy: POKL.09.01.02.16-096/12-00) podpisano 21.11.2012 R. między Instytucją Wdrażającą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Beneficjentem - Gminą Kędzierzyn-Koźle, reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 czerwca 2012 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe projektu obejmują wspieranie edukacji wczesnoszkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień dzieci, organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej jedenastu szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Kędzierzyna-Koźla.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

 • zminimalizowanie zaburzeń uczniów w zakresie przyswajania wiedzy matematycznej i polonistycznej, zaburzeń rozwojowych z zakresu wad wymowy i wad postawy oraz złagodzenie innych dysfunkcji rozwojowych poprzez stworzenie każdemu dziecku, objętemu wsparciem, oferty edukacyjno-wychowawczej adekwatnej do indywidualnych potrzeb oraz możliwości edukacyjnych i rozwojowych;
 • rozwinięcie wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych, sztuk plastycznych, teatralnych, muzyki i języka angielskiego poprzez udział w zajęciach adekwatnych do indywidualnych potrzeb i możliwości
 • poprawa warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspierających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczniów .

W ramach projektu pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III w kędzierzyńskich szkołach będą doposażone w pomoce dydaktyczne zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz w zgodzie z zasadami indywidualizacji procesu nauczania. Ponadto będzie wdrożona oferta zajęć dodatkowych.

BENEFICJENCI

Grupą docelową są uczniowie klas I-III z jedenastu szkół podstawowych. W sumie wsparciem objętych zostanie 484 uczniów, którzy wezmą udział w 2.700 godzinach zajęć zaproponowanych w projekcie.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na bieżąco na poniższej stronie internetowej: www.mzoiwkk.skycms.pl, w zakładce PROJEKTY UNIJNE I RZĄDOWE - INDYWIDUALIZACJA

Okres realizacji projektu:

03.09.2012 - 28.06.2013

Wartość projektu:

603.141,20 ZŁ

Płatność ze środków europejskich:

512.670,02 ZŁ

Dotacja celowa z budżetu krajowego:

90.471,18 ZŁ

Szkoły objęte wsparciem;

 • PSP Nr 1,
 • PSP Nr 3,
 • PSP Nr 5,
 • PSP Nr 6,
 • PSP Nr 9,
 • PSP Nr 10,
 • PSP Nr 11,
 • PSP Nr 12,
 • PSP Nr 15,
 • PSP Nr 16,
 • PSP nr 19.

Pełnomocnictwo w zakresie realizacji i sprawozdawczości projektu udzielone zostało Miejskiemu Zarządowi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel