Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Sekretarz Miasta

Zbigniew Romanowicz

e-mail: sekretarz@kedzierzynkozle.pl

Zbigniew Romanowicz - Sekretarz Miasta w biurze

Zakres zadań i odpowiedzialności
Sekretarza Miasta

§ 11. Zakres zadań i odpowiedzialności Sekretarza Miasta obejmuje:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie obsługi organów Gminy, poprzez zorganizowanie systemu:
  1. właściwego i terminowego przygotowywania oraz przeprowadzania wyborów do Rady Miasta, wyborów Prezydenta Miasta i referendów gminnych oraz wyborów do Sejmu, Senatu, wyborów Prezydenta RP i referendów o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie zleconym Gminie na mocy ustaw,
  2. właściwego i terminowego przygotowywania materiałów i dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta i jej komisji,
  3. właściwej i terminowej realizacji zarządzeń i innych rozstrzygnięć Prezydenta Miasta, w tym zarządzeń i rozstrzygnięć w sprawie sposobu realizacji uchwał Rady Miasta,
  4. funkcjonowania systemu współdziałania Rady Miasta i Prezydenta Miasta z jednostkami pomocniczymi Gminy, organizacjami społecznymi i mieszkańcami miasta,
  5. przygotowywania odpowiedzi na interpelacje radnych, a w razie potrzeby organizowanie narad w celu zredagowania odpowiedzi o charakterze interdyscyplinarnym,
  6. opracowywania i udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. zapewnienie sprawnego wykonywania przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji publicznej, poprzez koordynację i nadzór:
  1. systemu rozpatrywania skarg i wniosków oraz przygotowywania ich okresowej analizy,
  2. działań związanych z:
 • naborem,
 • nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • postępowaniem w sprawach naruszeń obowiązków przez pracowników samorządowych,
 • okresową oceną kwalifikacyjną, pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy,
 • działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy w zakresie:
  • rejestracji aktów stanu cywilnego,
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • organizacji obchodów świąt państwowych i uroczystości lokalnych oraz współpracy z organizacjami kombatanckimi,
 • właściwego i terminowego załatwiania przez określone w pkt. 3 komórki organizacyjne Urzędu Miasta spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • działań komórek organizacyjnych w sprawach interdyscyplinarnych;
 • odpowiedzialność za wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań komórek organizacyjnych stanowiących zaplecze kadrowe i dokumentacyjne podejmowanych przez Sekretarza działań, a mianowicie:
  1. Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
  2. Wydziału Organizacyjnego,
  3. Wydziału Spraw Obywatelskich,
  4. Biura Rady Miasta;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli zarządczej działania:
  1. pracowników Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
  2. pracowników Wydziału Organizacyjnego,
  3. pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich,
  4. pracowników Biura Rady Miasta;
 • przyjmowanie, w obecności dwóch świadków, ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 • Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

  p w ś c p s n
  Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
  Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
  Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
  Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
  Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
  8
  Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
  Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
  Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
  Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
  Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
  Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
  Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
  Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
  Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
  Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
  Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
  Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
  Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
  Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
  Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
  24
  25
  Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
  Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
  Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
  29
  30
  31
  Pokaż panel załatw sprawę
  Pokaż panel Facebook
  Pokaż panel YouTube
  Show Instagram panel