Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

TYTUŁ PROJEKTU

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.01.00-16-0015/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

2018-08-21

WARTOŚĆ PROJEKTU

6 249 393,64 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

3 984 550,42

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle (Partnerzy Projektu: Gmina Ujazd, PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn )

OKRES REALIZACJI

2017-10-16  -  2019-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Ujazd
i Nadleśnictwem Kędzierzyn.

Przewidziano realizację następujących zadań:

a) Gmina Kędzierzyn-Koźle:
Ochrona różnorodności Park w Kozlu

- Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową i budową ciągów pieszo -rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu,

- Opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza w tym ornitologiczna;

- Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu;

- Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej bioróżnorodności zabytkowego parku w Koźlu;

b) Gmina Ujazd:

- Inwentaryzacja drzewostanu oraz przyrodnicza;

- Wycinka sanitarna i niezbędne prace pielęgnacyjne drzewostanu parku w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe;

c) Nadleśnictwo Kędzierzyn:

- Działania edukacyjno-informacyjne.

d)  działania wspólne, tj.: - Kampanię edukacyjno-informacyjna wraz z utworzeniem interaktywnej ścieżki edukacyjnej oraz promocję.
Lusia i Maks poznają przyrodę gminy Kędzierzyn-Koźle
Poznajemy przyrodę gminy Ujazd

W efekcie realizacji projektu zrealizowane będzie:

1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

3 podmioty wykorzystają technologie informacyjno-komunikacyjne,

2 siedliska/zbiorowiska roślinne objęte będą projektem,

2 kampanie informacyjno-edukacyjne związanych z edukacją ekologiczną,

3 dokumenty planistyczne z zakresu ochrony przyrody,

1 przebudowany obiekt turystyczno rekreacyjny,

5,1 km odnowionych szlaków turystycznych,

2 ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem,

2 formy ochrony przyrody,

2 utworzone centra ochrony różnorodności biologicznej

Poniżej informacje dotyczące realizacji projektu:

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel