Biuletyn Informacji Publicznej

SWOT – materiał projektowy

SWOT Kędzierzyn-Koźle –  materiały projektowe

Mocne strony

 

Szanse

1. Lokalizacja w korytarzu szlaków komunikacyjnych, położenie nad Odrą.

2. Rozwinięty przemysł, w tym specjalizacja chemiczna.

3. Doświadczone i aktywne służby publiczne w tym w sferze pomocy społecznej, edukacji, rekreacji, planowania przestrzennego.

4. Walory przyrodniczo-krajobrazowe (m.in. Odra, lasy) i dziedzictwo kulturowe (np. muzeum, zabytki poforteczne).

5. ZAKSA, budująca pozytywny wizerunek miasta.

6.Rozwinięta infrastruktura sportowa.

7. Stosowane narzędzia planowania przestrzennego (m.in. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta; Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego; pilotażowa forma konsultacji społecznych , tj. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”.  

1. Rozwój połączeń komunikacyjnych z otoczeniem funkcjonalnym oraz w regionie.

2. Rozwój gospodarczy, bazujący na nowych inwestycjach (m.in. na Polu Południowym, Porcie w Koźlu, pozostałych obszarach aktywności gospodarczej) i indywidualnej przedsiębiorczości.

3. Potencjał aktywnych liderów, organizacji pozarządowych, istniejące narzędzia miasta wspierające aktywność społeczną

4. Wzrost wynagrodzeń mieszkańców miasta.

5. Napływ migrantów  z Ukrainy.

6. Rozwój oferty mieszkaniowej szczególnie dla osób kończących szkoły branżowe i studia
(powracających do miasta).

7. Rozwój oferty miejsc oraz sposobu zagospodarowania czasu wolnego, tworzonej wspólnie z mieszkańcami.

8. Wzrost aktywności, solidarności społecznej i integracji.

9. Wielowymiarowa współpraca i partnerstwo w odniesieniu do kluczowych problemów i potencjałów rozwoju miasta (lokalne, ponadlokalne, regionalne, sektorowe).

10. Dostępna powierzchnia miasta dająca szanse na rozwój.

11. Działania  w zakresie ochrony środowiska (np. likwidacja niskiej emisji, nowoczesny tabor autobusowy, sieć ścieżek rowerowych, system wypożyczalni rowerów, edukacja) będące szansą na zbudowanie wizerunku miasta ekologicznego.

12.Rozwój świadomości ekologicznej.

 

Słabe strony

 

Zagrożenia

1. Negatywny wizerunek miasta oraz  przemysłu zanieczyszczającego powietrze.

2. Niska aktywność społeczna mieszkańców.

3. Brak wzajemnego zaufania i dialogu pomiędzy instytucjami, mieszkańcami i organizacjami działającymi w mieście.

4. Niski przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji (w szczególności wyjazdy osób młodych).  

5. Ograniczone możliwości kształcenia na poziomie wyższym.

6. Jakość powietrza w mieście (szczególnie niska emisja)

7. Niewystarczające zasoby mieszkaniowe.

 

1. Deficyt kadr na rynku pracy.

2. Rozluźnienie więzi społecznych w tym rodzinnych.

3. Zmiany klimatyczne - w konsekwencji nieracjonalnego gospodarowania zasobami,  prowadzące do susz i powodzi.

4. Kryzys finansów miasta i wzrost kosztów jego utrzymania przy spadających dochodach.

5. Decyzje zewnętrzne mające wpływ na   zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, w tym również Odry i lasów. 

6. Starzejące się społeczeństwo, niekorzystne prognozy demograficzne wpływające na zapewnienie usług opieki senioralnej na odpowiednim poziomie oraz dostosowanie miasta do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel