Biuletyn Informacji Publicznej

Pytania i odpowiedzi dot. naboru kart przedsięwzięć

 1. kto będzie oceniał złożone wnioski?

  Wnioski złożone przez mieszkańców, ngo, instytucje, firmy i inne podmioty  oceniać będą pod katem spełnienia warunków udziału w konkursie członkowie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźla na lata 2021-2035 oraz Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwój Instytucjonalny powołanego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle Sabinę Nowosielską. Przewodniczącym Zespołu jest Artur Maruszczak – Z-ca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.  

 2. jak rozumiem  otrzymają 100% dofinansowania?

  Jeżeli Kompletna Propozycja Projektu  obejmująca dwa Programy  (PRL i PRI) przygotowane (do 31 października) przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zostanie wysoko oceniona przez ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i znajdzie się w finałowej 15 gmin wybranych do dofinansowania,  wówczas zadania  ujęte w ww. dokumentach jako podstawowe  (których realizatorem będzie gmina oraz zadania, których realizatorem będą uprawnione zgodnie z regulaminem konkursu podmioty) otrzymają 100 % dofinansowania na ich realizację.

 3. jeżeli zostaną zakwalifikowane na czym będzie polegało partnerstwo zawarte pomiędzy ngo a UMKK?

  Pomiędzy gminą a  Wnioskodawcą zostanie podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy na rzecz realizacji przedsięwzięć ujętych w dokumentach. Określał będzie on podział zadań i role każdego z Partnerów w projekcie. W przypadku wybrania dokumentów Gminy Kędzierzyn-Koźle (spośród 54 gmin) do finałowej 15 laureatów konkursu, wówczas list intencyjny zostanie przekształcony w umowę partnerstwa a Partner otrzyma środki na realizację swojego przedsięwzięcia. Musi być ono wynikać z  diagnozy i być odpowiedzią na zidentyfikowane problemy miasta. Pożądane jest  tworzenie wiązek komplementarnych inicjatyw i inwestycji.

  Zgodnie z regulaminem konkursu  budżet Kompletnej Propozycji Projektu musi uwzględniać następujący podział środków: 60 % na działania inwestycyjne oraz 40 % na działania nieinwestycyjne miękkie (w tym projekty partnerskie).

  Zadania zgłoszone do realizacji zostaną  ujęte w dwóch dokumentach: Planie Rozwoju Lokalnego - PRL (głównie: działania mają na celu „Poprawę jakości życia w małych i średnich gminach”) oraz Planie Rozwoju Instytucjonalnego - PRI  (głównie działania mające na celu: „ Lepsze dostosowanie administracji publicznej do potrzeb swoich obywateli”)

  Przykładowy podział na działania o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnm w ramach PRL oraz PRI:

  Wyszczególnienie :

   PRL

  PRI

  Działania o charakterze inwestycyjnym (do 60%)

  55%

  5%

  Działania o charakterze nieinwestycyjnym (min. 40%)

  20% (np. dokumentacja)

  20 %

 4.  Partnerstwo będzie funkcjonowało wyłącznie w ramach złożonego przez nas wniosku czy w ramach pakietu wniosków (teoretycznie nasze stowarzyszenie, inne organizacje, umkk)?

  Gmina Kędzierzyn-Koźle może podpisać jeden lub kilka odrębnych listów intencyjnych (a dalej umów partnerskich) z wybranymi Wnioskodawcami.  Nie określono minimalnej liczby Partnerów, którzy zostaną wybrani do wspólnej realizacji projektu Rozwój lokalny.

 5. Czy umkk zostanie liderem i będzie odpowiedzialny za kwestie wydatkowania środków, realizowania płatności, organizowania przetargów itp czy każdy partner będzie odpowiedzialny za swoją część? (Teoretycznie przechodzi wniosek na zakup autobusów dla mzk oraz nasz. Czy każdy dostaje swoja część środków czy otrzymuje je lider i wypłaca należności w ratach.)

  Każdy z partnerów będzie odpowiedzialny za swoją część przedsięwzięcia, z tym że Gmina jako Beneficjent odpowiada przed Operatorem za realizację całego Projektu. Środki Finansowe wpływają na rachunek Gminy i to ona wydatkuje je na zadania które sama realizuje (lub przez swoje jednostki ) lub też/ i  przekazuje je pozostałym partnerom  (w formie refundacji lub zaliczki).

 6. Czy partnerzy otrzymają zaliczkę na działania czy też płatności będą się odb6ywały po przedstawieniu dowodów księgowych.

  Warunki przekazywania środków  finansowych zostaną ustalone w umowie partnerstwa, w sposób zgodny z regulaminem konkursu. Na obecnym etapie konkursu zapisy regulaminu       dopuszczają zarówno refundacje jak i zaliczkę.

 7. Jeżeli płatności będą się odbywały po przedstawieniu dowodów czy umkk przewiduje utworzenie funduszu dotacyjnego na realizacje zadań dla partnerów?

  Na obecnym etapie UMKK nie przewiduje utworzenia funduszu dotacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z „Pytaniami i odpowiedziami” na poniższej stronie , gdzie  mogą znaleźć się odpowiedzi na nurtujące pytania: https://www.eog.gov.pl/media/92275/FAQ_RL_15072020.pdf

  ODP zaczerpnięta z zakładki: „Pytania i odpowiedzi” na stronie programu:
  Partnerów dotyczą takie same zasady realizacji projektu jak beneficjenta dlatego również powinni stosować Wytyczne dla wnioskodawców. Beneficjent (gmina) zgodnie z umową ws. projektu jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczanie partnera i jego działania w projekcie. Lider partnerstwa jest odbiorcą pomocy i jest odpowiedzialny przed Operatorem za realizacje umowy o dofinansowanie projektu i rozliczenie projektu. Kwestie dotyczące przepływów finansowych pomiędzy Operatorem a liderem (beneficjentem czyli gminą) projektu określa umowa o dofinansowanie projektu. Natomiast kwestie dotyczące przepływów finansowych (ryczałtu/ refundacji) pomiędzy liderem a partnerami projektu reguluje umowa partnerska. Partnerzy ustalają między sobą, czy ma on formę ryczałtu, czy refundacji ponoszonych wydatków, jak również formę rozliczeń przekazywanych środków.
  Wnioskodawca w budżecie do KPP wskazuje koszty partnera i w zależności od wybranej formy rozliczenia (co do zasady refundacja, dla małych NGOs – zaliczki) uwzględnia to w budżecie. Należy pamiętać o rzeczywistym charakterze partnerstwa i wykazaniu jego wartości dodanej dla działań projektowych i miasta – beneficjenta. W każdym przypadku należy przeanalizować wartość dodaną partnerstwa i możliwości organizacyjne danej jednostki pod kątem realizacji jednego projektu jako lider i uczestniczenia w innym jako partner. Zgodnie z Regulaminem naboru i wyboru projektów dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta otwarty dla danego projektu, nie później niż w ciągu miesiąca od zatwierdzenia przez Operatora Programu raportu okresowego/ rocznego/ końcowego z realizacji projektu. Dla projektu prowadzony będzie jeden rachunek bankowy z którego beneficjent będzie przekazywał środki partnerom. Proszę zauważyć, że zapisy wzoru umowy w sprawie Projektu stanowią: „Dofinansowanie jest przekazywane przez Operatora Programu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej „BGK”) na rachunek bankowy Beneficjenta w PLN o numerze ... otwartym wyłącznie dla tych środków”. Wzór dostępny jest na stronie Programu: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/nabory-wnioskow/

 8. Czy urząd jest w stanie udostępnić dane statystyczne z konkretnych osiedli (np źródłowe dane rewitalizacji i efektów dotychczasowych podjętych działań) do przeprowadzenia jakichkolwiek analiz na potrzeby zgłaszanych projektów.

  Urząd Miasta udostępni dane w posiadaniu których się znajduje, jednakże należy pamiętać że proponowane przedsięwzięcia mają dotyczyć problemów ogólnie występujących w mieście, nie zaś koncentrować się wyłącznie na wybranych osiedlach.  Zgłaszane projekty powinny wynikać  przede wszystkim ze zdiagnozowanych na obecnym etapie potrzeb miasta (synteza problemów została załączona do ogłoszenia o naborze Kart Przedsięwzięć). Powiązanie przedsięwzięć z ideą przewodnią projektu:  „Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa Rozwoju lokalnego” będzie  wartością dodaną planowanego przedsięwzięcia podobnie jak uwzględnienie w przedsięwzięciach dostępność dla osób wykluczonych .    

Więcej informacji dot. partnerstwa znajdą Państwo na stronie:

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
Events of the day 25 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel