Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

TYTUŁ PROJEKTU

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.01.00-16-0015/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

2018-08-21

WARTOŚĆ PROJEKTU

6 249 393,64 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

3 984 550,42

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle (Partnerzy Projektu: Gmina Ujazd, PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn )

OKRES REALIZACJI

2017-10-16  -  2019-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Ujazd i Nadleśnictwem Kędzierzyn. Przewidziano realizację następujących zadań: a) Gmina K-Koźle: - Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową i budową ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu, - Opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza w tym ornitologiczna; - Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu; - Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej bioróżnorodności zabytkowego parku w Koźlu; b) Gmina Ujazd: - Inwentaryzacja drzewostanu oraz przyrodnicza; - Wycinka sanitarna i niezbędne prace pielęgnacyjne drzewostanu parku w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe; c) Nadleśnictwo Kędzierzyn: - Działania edukacyjno-informacyjne. Projekt przewiduje także działania wspólne, tj.: - Kampanię edukacyjno-informacyjna wraz z utworzeniem interaktywnej ścieżki edukacyjnej oraz promocję.

W efekcie realizacji projektu w 2019 r. zrealizowane będzie: 1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 3 podmioty wykorzystają technologie info-kom., 2 siedliska/zbiorowiska roślinne objęte będą projektem, 2 kampanie info-edu związanych z edu. ekolog., 3 dokumentów. planistycznych z zakresu ochrony przyrody, 1 przebudowany obiekt turyst. i rekreacyjny, 5,1 km odnowionych szlaków turystycznych, 2 ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji. eko. objętych wsparciem, 2 formy ochrony przyrody, 2 utworzone centra ochrony różnorodności biologicznej.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
Events of the day 5 Listopad 2019 (wtorek)
Events of the day 8 Listopad 2019 (piątek)
Events of the day 9 Listopad 2019 (sobota)
Events of the day 10 Listopad 2019 (niedziela)
11
12
13
14
Events of the day 15 Listopad 2019 (piątek)
Events of the day 16 Listopad 2019 (sobota)
Events of the day 17 Listopad 2019 (niedziela)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Pokaż panel Twitter