Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn

TYTUŁ PROJEKTU

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn 

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

2018-05-10

WARTOŚĆ PROJEKTU

3 000 000,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

2 189 700,00

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle (Partnerzy Projektu: Gmina Ujazd, PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn )

OKRES REALIZACJI

2016-11-18  -  2019-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Ujazd i Nadleśnictwem Kędzierzyn. Przewidziano realizację następujących zadań: a) Gmina K-Koźle: Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty; Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra". b) Gmina Ujazd: Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe; Zagospodarowanie parku miejskiego
w Ujeździe. c) Gmina Kędzierzyn-Koźle i Gmina Ujazd: Przygotowanie wspólnej kampanii edukacyjno-informacyjnej. d) Nadleśnictwo Kędzierzyn: Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejących obiektów oraz infrastruktury leśnego ośrodka edukacyjnego Stampnica. Działania informacyjno-promocyjne, nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykonanie SWI i PFU. Wskaźniki produktu: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2 szt. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 1 szt. Liczba wspartych form ochrony przyrody: 1 szt. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody: 1 szt. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnoedukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną: 1 szt. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem: 3 szt. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem: 1 szt. Liczba utworzonych centrów ochrony różnorodności biologicznej: 1 szt. Liczba gatunków objętych reintrodukcją: 10 szt. Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów: 0,85 ha

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 1 marzec 2020 (niedziela)
2
3
Events of the day 5 marzec 2020 (czwartek)
Events of the day 8 marzec 2020 (niedziela)
9
Events of the day 10 marzec 2020 (wtorek)
Events of the day 11 marzec 2020 (środa)
Events of the day 12 marzec 2020 (czwartek)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel