Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

[PL] 08.08.2022 - Skate nocy letniej

Takiej imprezy w Kędzierzynie-Koźlu jeszcze nie było! „Night skating” to wieczorna wyprawa na rolkach ulicami miasta. Rytm wspólnej przejażdżce nada jadący przed peletonem pick-up z DJ-em na pokładzie. To kolejne działanie integracyjne w ramach projektu „Dugnad”. 

Wydarzenie odbędzie się w ostatnią sobotę sierpnia (27.08). Każdy z parą rolek na nogach, będzie na nim mile widziany. Uczestnicy pokonają około dziewięciokilometrową trasę prowadzącą ulicami Kędzierzyna-Koźla. O 19:00 przed halą „Śródmieście” rozpocznie się rozgrzewka, na której nie zabraknie konkursów z nagrodami i dobrej zabawy. Kolumna rolkarzy wyruszy natomiast al. Jana Pawła II punktualnie o 20:00. O wakacyjno-muzyczny klimat zadbają Giorgio Sainz & David Hay. 

[EN] 08.08.2022 - A midsummer night’s roller team

There has never been such an event in Kędzierzyn-Koźle before! “Night skating” is an evening trip on rollerblades through the streets of the city. The rhythm will be set by a pick-up truck driving in front of the peloton, carrying a DJ on board. This is another integrating activity within the Dugnad project.

The event will take place at the end of August (08.27). Anyone with a pair of rollerblades on their feet will be welcomed to attend. Participants will take an approx. 9 km. route through the streets of Kędzierzyn-Koźle. At 7 p.m., in front of the "Śródmieście" arena a warm-up will begin, during which there also will be competitions with prizes and a lot of fun. The column of skaters will set off along Jana Pawła II Avenue, sharply at 8 p.m. The holiday-musical atmosphere will be provided by Giorgio Sainz & David Hay.


[PL] 04.08.2022 - "Dugnad" pomoże Ci rozwinąć karierę

Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla bezpłatnie zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Na zainteresowane osoby czeka pakiet aż sześciu atrakcyjnych szkoleń, które mogą okazać się pomocne na rynku pracy. Nabór uczestników już wystartował.

Całą procedurę prowadzi Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. W ofercie przewidziano sześć specjalistycznych kursów:
1. Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141
2. Elektryk – montażysta
3. Uprawnienia energetyczne SEP G1 do 1kV
4. Obsługa wózków widłowych kat. I WJO
5. Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy
6. Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://kkpp-dugnad.pl/ lub pod numerami telefonów: 77 4888 62 15 i 530 263 583. Zainteresowane osoby swój akces powinny przesłać do 31 sierpnia 2022 r. na adres poczty elektronicznej: tomasz.starowicz@kkpp.pl lub dostarczyć wypełniony druk osobiście do siedziby spółki przy ul. Wojska Polskiego 16f w godz. od 8:00 do 15:00.

Szkolenia realizowane są w ramach Projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” w ramach którego KKPP Sp. z o.o. jest partnerem i realizuje przedsięwzięcie pn. „Centrum Doradztwa Szkoleniowego – kompetentne kadry na rynku pracy”. Kursy finansowane są ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

[EN] 04.08.2022 - "Dugnad" will help you develop your career

Residents of Kędzierzyn-Koźle will gain new professional qualifications free of charge. A package of as many as six attractive training courses, which may prove to be helpful on the labour market, is available to those interested. Recruitment of participants has already started.

The whole procedure is conducted by the Kędzierzyn-Koźle Industrial Park Ltd. The offer includes six specialist courses:
1. Sheet metal and pipe welder
2. Electrician - assembler
3. SEP G1 qualification certificate for voltages up to 1kV
4 Fork-lift operator cat. I WJO
5. Excavator operator 3rd class
6. Polish language classes for foreigners

Specific information and an application form are available at: https://kkpp-dugnad.pl/ or at telephone numbers: 77 4888 62 15 and 530 263 583. Interested candidates should send their application by 31 August 2022 to the e-mail address: tomasz.starowicz@kkpp.pl or deliver the filled-out form in person to the company's headquarters at 16f Wojska Polskiego Street between 8:00 and 15:00.

The trainings are part of the Project "Dugnad in Kędzierzyn-Koźle. Integration of residents and improvement of neighbourly relations as foundations of local development“ in which KKPP Ltd. is a Partner and implements the project called "Training advisory centre - competent staff on the labour market". The courses are financed by the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and the state budget under the 'Local Development' programme.


[PL] 28.07.2022 - Wymiana doświadczeń z korzyścią dla „Dugnadu”

Jednym z zadań w ramach Programu „Rozwój Lokalny” są inicjowane przez Związek Miast Polskich - Sieci Wymiany Doświadczeń (SWD). Współpraca między samorządami pozwala na poszukiwanie nowych rozwiązań we wdrażaniu kolejnych projektów skierowanych do mieszkańców. Jednym z nich jest „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu”.

Ostatnie tego typu spotkanie w ramach SWD odbyło się w Tarnowie. Pracownicy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle mieli okazję podzielić się tam swoimi doświadczeniami oraz poznać dobre praktyki prezentowane przez samorządowców m.in. z Przemyśla, Opoczna, Cieszyna, Krosna, Rydułtów czy Zabrza. Uczestnicy zdecydowali, że kolejne warsztaty będą skupiać się na wzmacnianiu kompetencji osób prowadzących dialog z mieszkańcami oraz sposobach zachęcania do udziału w konsultacjach społecznych.

Działania SWD są finansowane w całości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

[EN] 28.07.2022 - Exchange of experience to the benefit of "Dugnad"

One of the tasks under the "Local Development" Program is the Experience Exchange Networks (EMPIRIAE) initiated by the Union of Polish Cities. Cooperation between local governments allows the search for new solutions in the implementation of further projects addressed to the residents. One of them is the "Dugnad in Kędzierzyn-Koźle".

The last such meeting within the EMPIRIAE was held in Tarnow. There employees of the Kedzierzyn-Kozle City Hall had the opportunity to share their experiences and learn about good practices presented by local governments officials from Przemyśl, Opoczno, Cieszyn, Krosno, Rydulty, Zabrze, and others. Participants decided that the next workshop will focus on strengthening the competencies of those leading the dialogue with residents and ways to encourage participation in public consultations.

The activities of the EMPIRIAE are financed entirely with funds from the EEA Financial Mechanism 2014-2021.


[PL] 13.07.2022 - Ten spot promuje "Dugnad"

Czym jest Dugnad? Wystarczy 60 sekund, aby się tego dowiedzieć. Odpowiedź można znaleźć w spocie promocyjnym, który przybliża na czym polega ten norweski zwyczaj pomocy sąsiedzkiej.

Wartości Dugnadu stały się inspiracją dla Kędzierzyna-Koźla. Miasto jego idee wciela w życie dzięki środkom z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu państwa. Samorząd pozyskał ponad 16 milionów złotych, za które wykona kluczowe inwestycje będące impulsem do dalszego rozwoju. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wdrażanie polityki integrującej mieszkańców, wsparcie osób niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi czy działania związane z ekologią.

[EN] 13.07.2022 - This spot promotes “Dugnad”

What is Dugnad? All it takes to find out is 60 seconds. The answer can be found in this promotional spot, that takes a closer look at what this Norwegian custom of neighbourly help is all about.

The values of Dugnad have become an inspiration for Kędzierzyn-Koźle. The city is putting its ideals into practice with funds from the European Economic Area Financial Mechanism and the state budget. The local government has obtained more than PLN 16 million, for which it will make key investments that will be an impulse for further development. The money will be used, among other things, for implementing policies to integrate residents, supporting people with disabilities, cooperating with NGOs or environmental work.

 


[PL] 24.06.2022 - Kolejna odprawa w sprawie "Dugnadu"

Łącznie kilkadziesiąt różnych przedsięwzięć. Od skomplikowanych zadań budowlanych, przez szkolenia, warsztaty dla dzieci i seniorów, sekcje sportowe, na plenerowych imprezach integracyjnych kończąc. Taki jest „Dugnad”. Za nami kolejne spotkanie koordynujące działania związane z projektem.

Podczas zebrania omówiono postępy związane z wdrażaniem programu finansowanego ze środków „norweskich”. Dyskusji przewodniczył zastępca prezydenta Artur Maruszczak, którzy przypominał, że miasto na realizację „Dugnadu” skutecznie pozyskało ponad 16 milionów złotych. 60% dotacji przeznaczone zostanie na inwestycje, a 40% na tzw. zadania „miękkie”. W planach jest między innymi zagospodarowanie budynku PSP nr 6 przy ul. Stalmacha, dostosowanie Domu Kultury „Chemik” do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa ul. Głowackiego i stworzenie oranżerii przy DDP nr 2. Ponadto prowadzone będą działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, organizowane będą zajęcia terapeutyczno-integracyjne, warsztaty i zajęcia edukacyjne. Natomiast sekcje sportowe już zostały uruchomione.

[EN] 24.06.2022 - Another briefing on "Dugnad"

A total of several dozen different projects. From complex construction tasks, through training, workshops for children and seniors, sports sections, to outdoor integrational events. This is what "Dugnad" is all about. Another meeting to coordinate activities related to the project just took place.

Progress related to the implementation of the "Norwegian" funds programme was discussed during the meeting. The discussion was led by the president's deputy, Artur Maruszczak, who reminded that the city has successfully obtained over PLN 16 million for the implementation of "Dugnad". 60% of the subsidy will be allocated to investments, and 40% to the so-called "soft" tasks. The plans include, among others, the development of the building of Primary School no. 6 on Stalmacha Street, the adjustment of the "Chemik" Community Centre to meet the needs of the handicapped, the remodelling of Głowackiego Street and the construction of an orangery at Daycare Facility No. 2 for senior citizens. In addition, health prevention activities, therapeutic and integration classes, workshops and educational activities will be organised. Meanwhile, sports sections have already been activated.


[PL] 21.06.2022 - "Dugnad" uczy młodych przedsiębiorczości

Było kreatywnie, z energią i masą pomysłów. Za nami pierwsze warsztaty w ramach „Kędzierzyńsko-Kozielskiej Olimpiady Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej". Rozwijające zajęcia dla uczniów z naszych szkół prowadzi Stowarzyszenie "Europa Iuvenis".

Na start udział w szkoleniach wzięły udział dwa zespoły z PSP nr 19 oraz PSP nr 18. Tematyka ćwiczeń dotyczyła generowania pomysłów i planowania projektów oraz późniejszego skutecznego promowania ich w social mediach. Równolegle odbyły się spotkania z dyrektorami oraz nauczycielami podczas których zaprezentowano ideę olimpiady, jej najważniejsze cele i założenia. To dopiero pierwszy krok, bo kolejne działania zaplanowano już po wakacjach.

[EN] - 21.06.2022 - "Dugnad" teaches young people entrepreneurship

It was creative, energetic, and full of ideas. The first workshop of the "Kędzierzyn-Koźle’s Contest of Entrepreneurship and Civic Activity" just took place. Educational classes for students from our schools are conducted by the "Europa Iuvenis" Association.

For the start, two teams, from Primary School no. 19 and Primary School no. 18, took part in the trainings. The subject of the workshops regarded creating ideas and planning projects, as well as their further effective promotion on social media. At the same time, meetings with principals and teachers were held, during which the idea of the contest as well as its most important goals and objectives were presented. This is only the first step, as further activities are planned to take place just after the holidays. 


[PL] 02.06.2022 - "Dugnad" miał swoją prezentację w Warszawie

Międzynarodowa konferencja w Warszawie zainaugurowała rozpoczęcie kluczowego etapu realizacji projektów wspartych przez Fundusze Norweskie i EOG. 29 miast otrzymało ponad 117 mln euro. W tym gronie jest również Kędzierzyn-Koźle, jako jedyny beneficjent na Opolszczyźnie.

Spotkanie w Warszawie uroczyście zainaugurowano rozpoczęcie etapu wdrażania projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny. Umowy na ich realizację podpisane zostały w okresie od listopada 2021 do kwietnia 2022 roku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 29 wyłonionych w konkursie polskich samorządów i ich norweskich partnerów oraz przedstawiciele administracji rządowej państw-darczyńców Funduszy Norweskich i EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, a także przedstawiciele wszystkich zaangażowanych instytucji partnerskich. Nasze miasto reprezentowały prezydent Sabina Nowosielska, skarbnik Joanna Hariasz oraz kierownik wydziału strategii, rozwoju i środków pomocowych Beata Pierzchlewicz.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości około 16 mln zł nasze miasto realizuje projekt pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.

Więcej informacji na stronie Programu: www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/.

[EN] 02.06.2022 - "Dugnad" had its presentation in Warsaw

An international conference in Warsaw inaugurated the start of a key stage in the implementation of projects supported by the Norwegian Funds and EEA. 29 cities have received over EUR 117 million. As a part of this group also Kędzierzyn-Koźle, as the only beneficiary in the Opole region.

The meeting in Warsaw officially inaugurated the start of the implementation phase of projects within the Local Development Programme. Agreements for their completion were signed between November 2021 and April 2022. The event was attended by representatives of 29 Polish local governments selected in the competition and their Norwegian partners, as well as representatives of the government administration of the donor countries of the Norwegian Funds and EEA: Iceland, Liechtenstein and Norway, as well as representatives of all partner institutions involved. Our city was represented by city president Sabina Nowosielska, Treasurer Joanna Hariasz and Head of Strategy, Development and Aid Funds Department Beata Pierzchlewicz.

Thanks to the funding of around PLN 16 million, our city is implementing the project titled: “Dugnad in Kędzierzyn-Koźle. Integration of residents and improvement of neighbourly relations as foundations of local development”

More information available at the website of the programme: www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/.


[PL] 26.05.2022 - Co myślisz o rewitalizacji ul. Głowackiego?

Swoje uwagi odnośnie rewitalizacji ul. Głowackiego wciąż można zgłaszać za pośrednictwem ankiety internetowej. Pierwsze opinie zebrano także na miejscu. Przedsiębiorcy oraz zainteresowani mieszkańcy spotkali się z projektantami podczas spaceru w centrum Śródmieścia.

Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla mogli podzielić się swoimi propozycjami i uwagami na temat przebudowy ul. Głowackiego bezpośrednio z osobami, które będą odpowiedzialne za przygotowanie rozwiązań projektowych. Zebrane w terenie sugestie, zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu koncepcji. W dalszym ciągu można również podzielić się swoim zdaniem poprzez ankietę internetową: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNWIaRv_wj7hY1j-fblx41tUDlOmlXVRgCEPNrbTkDMkFkw/viewform.

[EN] 26.05.2022 - What do you think about the revitalisation of Głowackiego Street?

You can still submit your remarks about the revitalisation of Głowackiego St. via an online survey. The first opinions were also collected on the spot. Entrepreneurs and interested residents met with the designers during a walk in the centre of the downtown.

Residents of Kędzierzyn-Koźle could share their suggestions and comments on the reconstruction of Głowackiego Street directly with people who will be responsible for preparing design solutions. The suggestions collected in the field will be taken into consideration while creating the concept. You can also still share your opinion through an online survey: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNWIaRv_wj7hY1j-fblx41tUDlOmlXVRgCEPNrbTkDMkFkw/viewform.


[PL] 25.05.2022 - W wyjątkowej oranżerii wyrośnie przyjaźń między pokoleniami

Ten obiekt połączy odległe grupy wiekowe i zacieśni „sąsiedzkie stosunki” między pobliskimi placówkami. Jak powinna wyglądać oranżeria, która pozwoli cieszyć się z niej zarówno maluchom jak i seniorom, podpowiedzieli sami mieszkańcy i przyszli użytkownicy podczas konsultacji społecznych. 

W związku z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym zadania odbyło się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Każdy mógł podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami na temat tej inwestycji.

Planowana oranżeria połączy Dom Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia” z pobliskim przedszkolem dając tym samym możliwość interakcji między podopiecznymi obydwu placówek. Takie działanie idealnie wpisuje się w ideę zacieśniania relacji sąsiedzkich będących podstawą  założeń projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu” współfinansowanego  z funduszy „norweskich”.

[EN] 25.05.2022 - Friendship between generations will grow in a unique orangery

This facility will bring together distant age groups and strengthen “neighbourly relations” between the nearby institutions. During public consultations, residents and future users themselves suggested what the orangery should look like so that both children and senior citizens could enjoy it.

Due to the functional and utility programmes of this task, an open meeting was held for all interested residents. Everyone could share their thoughts and ideas regarding this investment.

The orangery will connect Daycare Facility for senior citizens No. 2 “Magnolia” with a nearby kindergarten, making it possible for the pupils of both institutions to interact with each other. Such action fits perfectly into the idea of tightening neighbourly relations, which is the basic premise of the project co-financed from the "Norwegian" funds.

 


[PL] 24.05.2022 - O projekcie „Dugnad” przeczytasz w gazetach

Informacje na temat realizacji projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu” można znaleźć w lokalnych mediach. Ogłoszenia o jego inauguracji zostały opublikowane w gazetach o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Wkrótce szersze relacje o działaniach podejmowanych w ramach przedsięwzięcia pojawią się też w miejskich tygodnikach, rozgłośniach radiowych, portalach informacyjnych oraz telewizji kablowej.

[EN] 24.05.2022 - Read about the "Dugnad" project in newspapers

Information about the implementation of the "Dugnad in Kędzierzyn-Koźle" project can be found in the local media. Announcements about its inauguration were published in newspapers with local and regional range.

Broader coverage of the activities afiliated with this project will also soon appear in the city's weekly newspapers, radio stations, news websites and cable television.

 


 [PL] 20.05.2022 - Ankieterzy na ul. Glowackiego

Kiedyś ul. Głowackiego tętniła życiem. Miasto podejmuje działania, aby znów tak było. Rewitalizacja tej części Śródmieścia to jeden z pomysłów na wykorzystanie środków z funduszy „norweskich”. Na to, jak bardzo zmieni ona swoje oblicze, bezpośredni wpływ będą mieli mieszkańcy i przedsiębiorcy.

Swoimi opiniami na temat planowanej inwestycji można podzielić się za pośrednictwem ankiety internetowej. Formularz dostępny jest na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNWIaRv_wj7hY1j-fblx41tUDlOmlXVRgCEPNrbTkDMkFkw/viewform.

Dodatkowo ankieterów spotkamy w terenie. 25 maja (środa) od godz. 9:00 do 13:00 będą oni pytać przechodniów, jaki charakter ul. Głowackiego im się marzy. Towarzyszyć im będą również projektanci, którzy odpowiedzą na pytania związane z przygotowywaną koncepcją. 

[EN] 20.05.2022 - Pollsters on Głowackiego Street

There was a time when Główackiego st. was full of life. The city is taking actions, to make it that way again. Revitalization of this part of a downtown, is one of the ideas how to use “Norwegian” founds. Inhabitants and business owners will have direct impact on how much the street will change.

You can also share your opinion on the planned investment through the questionnaire, which is available on the website:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmNWIaRv_wj7hY1j-fblx41tUDlOmlXVRgCEPNrbTkDMkFkw/viewform.

Furthermore, on May 25th (Wednesday) between 9:00 AM and 1:00 PM we will have a chance to meet pollsters outside, they will ask passers-by how they imagine the new character of Głowackiego st. There also will be a chance to meet designers with them, they will be answering question regarding the already developed conception.


 [PL] 19.05.2022 - Wspólna przestrzeń połączy pokolenia

W ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu” przy Domu Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia” powstanie oranżeria. W przyszłości o rosnące w niej rośliny zadbają wspólnie seniorzy i maluchy z pobliskiego przedszkola.

W związku z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym zadania odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Każdy będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami na temat inwestycji. Konsultacje odbędą się w najbliższy wtorek (24.05) o godzinie 13:30 w siedzibie DDP nr 2 przy ul. Piramowicza 27. 

Oranżeria połączy „Magnolię” z pobliskim przedszkolem dając tym samym możliwość interakcji między podopiecznymi obydwu placówek. Takie działanie idealnie wpisuje się w ideę zacieśniania relacji sąsiedzkich będących podstawą  założeń projektu dofinansowanego z funduszy „norweskich”.

[EN] 19.05.2022 - Common space will bring generations together

As part of the project "Dugnad in Kędzierzyn-Koźle", an orangery will be built as an addition to the Daycare Facility for senior citizens No. 2 "Magnolia". In the future, seniors and children from a nearby kindergarten together, will take care of the plants growing there.

Due to the developed functional and operational program of this task, an open meeting will be held for all interested residents. Everyone will be able to share their thoughts and ideas about the investment. Consultation meeting will take place next Tuesday (24.05) at 1:30 PM in the Daycare Facility for senior citizens No. 2 at Piramowicza st. no. 27. 

The orangery will connect “Magnolia” with a nearby kindergarten, making it possible for the pupils of both institutions to interact with each other. Such action fits perfectly into the idea of tightening neighbourly relations, which is the basic premise of the project co-financed from the "Norwegian" funds.


[PL] 18.05.2022 - Łączy ich pasja do sportu

Stadion Kuźniczka tętnił życiem i emocjami podczas Integracyjnego Mityngu Lekkoatletycznego. Na bieżni, skoczniach oraz na murawie spotkali się młodzi sportowcy z niepełnosprawnościami, jak i ci zupełnie zdrowi. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu”. 

Zawody sportowe w duchu fair-play otworzyła prezydent Sabina Nowosielska wraz z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomaszem Radłowskim. W mityngu poza 250 uczestnikami wziął również udział gość honorowy - Helmut Krieger. Gwiazda Igrzysk Olimpijskich w Seulu wystartowała z symbolicznym, ostatnim numerkiem. 

[EN] 18.05.2022 - Passion for sport, it's what connects them

The Kuźniczka Stadium was full of life and emotions during the Integrational Athletics Meeting. Young athletes with disabilities, as well as those completely healthy, met on the track, jumping hills and playing fields. The event was organised as part of the "Dugnad in Kędzierzyn-Koźle" project.

The fair-play spirited, sports competition was opened by president Sabina Nowosielska together with Tomasz Radłowski, Director of the Municipal Sports and Recreation Centre. In addition to 250 participants, the event was also attended by a guest of honour - Helmut Krieger. The star of the Olympic Games in Seoul started with a symbolic last number.


[PL] 18.05.2022 - Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu: Czas start!

Ponad 3,5 miliona euro dla Kędzierzyna-Koźla! Miasto znalazło się w gronie zaledwie 29 gmin w Polsce, które otrzymały wsparcie w ramach prestiżowego programu „Rozwój Lokalny”. Realizację projektu pt. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” zainaugurowano podczas konferencji prasowej z udziałem władz miasta, parterów, przedstawicieli Związku Miast Polskich oraz zaproszonych gości.

Do wyścigu po pieniądze przekazane przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię oraz budżet państwa wystartować mogło ponad 250 miast z całego kraju. Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowano jedynie 54 samorządy. Po szczegółowej analizie złożonych wniosków międzynarodowe grono ekspertów wytypowało 29 liderów, którzy otrzymają łącznie 102 miliony euro. Ocena dokumentów trwała ponad rok.

Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 16 grudnia 2021 r. podpisały umowę o dofinansowanie projektu, który realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r. Dzięki pozyskanym środkom Kędzierzyn-Koźle wykona kluczowe inwestycje będące impulsem do dalszego rozwoju. Przyznane miliony euro zostaną spożytkowane m.in. na wdrażanie polityki integrującej mieszkańców, wsparcie osób niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi czy działania związane z ekologią. 60% dotacji przeznaczone zostanie na inwestycje, a 40% na tzw. zadania „miękkie”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym, Stowarzyszeniem Europa Iuvenis oraz Klubem Sportowym "Koziołek".

[EN] 18.05.2022 - Dugnad in Kędzierzyn-Koźle: ready, steady, go!

Over EUR 3.5 million for Kędzierzyn-Koźle! The city was on a short list of only 29 municipalities in Poland to receive support under the prestigious “Local Development” programme. The project titled “Dugnad in Kędzierzyn-Koźle. Integration of residents and improvement of neighbourly relations as foundations of local development” was inaugurated at a press conference attended by the city's authorities, partners, representatives of the Polish Cities Association and invited guests.

More than 250 cities from all over the country could have entered the race for the money provided by Iceland, Liechtenstein and Norway, as well as the state budget. Only 54 local governments qualified for the next stage of this competition. After a detailed analysis of the submitted applications, an international group of experts selected 29 leaders who would receive a total of 102 million euros. The evaluation of the documents took over a year.
On December 16th 2021, the Kędzierzyn-Koźle municipality and the Ministry of Funds and Regional Policy signed an agreement for founding the project, which will run until April 30th 2024. Thanks to the obtained funds, Kędzierzyn-Koźle will make key investments which will become an impulse for further development. Granted millions of Euros will be put toward, among others: implementing policies integrating residents, providing support for the disabled, cooperation with NGOs and activities related to ecology. 60% of the grant will be earmarked for investments, and 40% for so-called "soft" tasks.

The project is being implemented in partnership with: Municipal Public Library, Municipal Cultural Centre, Municipal Social Assistance Centre, Municipal Sports and Recreation Centre, Kędzierzyn-Koźle Industrial Park, Europa Iuvenis Association and "Koziołek" Sport Club.


 [PL] 16.05.2022 - Takiego miejsca tam brakuje

W Domu Kultury „Chemik” powstanie łazienka dostosowana do potrzeb mieszkańców ze specjalnymi potrzebami. W trakcie konsultacji społecznych osoby niepełnosprawne podzieliły się swoimi uwagami na temat zaproponowanych rozwiązań technicznych.

Przyszli użytkownicy zwrócili uwagę na lokalizację toalety w budynku oraz sposób jej oznaczenia.  Wszystkie cenne sugestie uczestników zostały zebrane, a następnie przekazane projektantom. Było to kolejne już spotkanie konsultacyjne w ramach realizacji tej inwestycji.

[EN] 16.05.2022 - We were missing a place like this

Facilities for people with special needs will be created, “Chemik” Community Center. During the public consultations, people with handicaps, shared their comments on proposed technical solutions.

The future users pointed out the location of the toilet inside the building, and the way it's going to be marked. All of the valuable suggestions were collected and will be passed on to the designers. It was yet another consultation meeting regarding this investment.

 


 [PL] 10.05.2022 - Kultura nie wyklucza

Kultura integruje i łączy ponad wszelkimi podziałami. Dostęp do niej powinien mieć każdy, dlatego budynek, w którym bije artystyczne serce miasta zostanie dostosowany do osób niepełnosprawnych.

W Domu Kultury „Chemik” powstanie łazienka dla mieszkańców ze specjalnymi potrzebami. Podczas otwartego spotkania każdy będzie mógł podzielić się swoją opinią na temat opracowywanego projektu technicznego. Szczególnie cenne mogą okazać się sugestie osób niepełnosprawnych.

Konsultacje odbędą się w najbliższy czwartek (12.05) o godzinie 8:30  w Domu Kultury „Chemik”. Zainteresowani mieszkańcy z przygotowaną dokumentacją mogą zapoznać się już wcześniej.

[EN] 10.05.2022 - Culture does not exclude

Culture integrates and connects across all differences. Everyone should have access to it, which is why, the building in which the artistic heart of the city beats will be adapted to the needs of disabled people.

A bathroom for residents with special needs will be built in the "Chemik" Community Center. During the open meeting, everyone will be able to share their opinion on the technical design, which is being developed. The suggestions of people with disabilities may turn out to be especially valuable.

The consultation will take place this Thursday (12.05) at 8:30 in the "Chemik" Community Center. Interested residents can read ready documentation beforehand.

 


 [PL] 29.04.2022 - Mieszkania zamiast klas

Seniorzy, organizacje pozarządowe, urzędnicy, przedstawiciele MOPS-u oraz mieszkańcy. W konsultacjach społecznych dotyczących powstającego w naszym mieście Centrum Współpracy „Dugnad” uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Każdy mógł podzielić się swoją opinią na temat tej inwestycji.

Spotkanie odbyło się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Stalmacha, który w przyszłości zostanie zaadaptowane na cele społeczne. To właśnie tam utworzone zostaną Gminne Centrum Seniora, Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych oraz mieszkania dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Autorzy przygotowanej koncepcji szczegółowo omówili zakres zaproponowanych rozwiązań i odpowiadali na wszystkie pytania z sali. Uwagi uczestników zebrano za pośrednictwem ankiety. Niektóre sugestie będą mogły zostać wykorzystane przy dalszych pracach projektowych.

[EN] 29.04.2022 - Apartments instead of classes

Seniors, non-governmental organizations, officials, representatives of “MOPS” and residents. Public consultations regarding the “Dugnad” Cooperation Center being established in our city were attended by several dozen people. Everyone could share their opinion on this investment.

The meeting was held in the Primary School no. 6 building on Stalmacha st., which will be adapted for social purposes, in the future. In that place the Municipal Senior Center, Volunteer and Non-Governmental Organizations Centres, are going to be created, as well as apartments for seniors, and handicapped people.

Authors of the prepared conception, have explained with grate detail the range of proposed solutions and answered all the questions from the audience. The remarks of attendees, were obtained via questionaries. Some of the suggestions, possibly, can be used in the future design work.


 [PL] 26.04.2022 - Co z budynkiem PSP nr 6 przy ul. Stalmacha? Przyjdź na konsultacje

W Kędzierzynie-Koźlu tworzymy Centrum Współpracy „Dugnad”. Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Stalmacha zostanie zaadaptowany na cele społeczne. Zamiast klas powstaną tam mieszkania wspomagane, siedziba Gminnego Centrum Seniora oraz Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych. W cały ten proces zaangażowani zostaną także mieszkańcy.

Zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace budowlane, miasto chce skonsultować ich zakres. Podczas otwartego spotkania każdy będzie mógł podzielić się swoją opinią na temat tej inwestycji. Ponadto przedstawione zostaną rozwiązania projektowe przebudowy i adaptacji budynku na cele społeczne oraz dostosowania go dla osób ze szczególnymi potrzebami. Utworzone zostanie tam Gminne Centrum Seniora wraz z pomieszczeniami warsztatów, Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych, pokoje pobytu dziennego seniorów, jadalnia wraz z zapleczem kuchennym, sala konferencyjna a także 30 mieszkań dla seniorów.

Konsultacje odbędą się w najbliższy piątek (29.04) o godzinie 10:00 w budynku PSP nr 6 przy ul. Stalmacha 20. Zainteresowani mieszkańcy z opracowaną koncepcją mogą zapoznać się już wcześniej. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

[EN] 26.04.2022 - What's going to happen with the school no. 6 building on Stalmacha st.? Come for consultation meeting. 

In Kędzierzyn-Koźle, we are creating the “Dugnad” Cooperation Center. The building of Primary School no. 6 on Stalmach st. will be adapted for social purposes. Assisted living apartments will be created there, instead of classrooms, as well as the headquarters of the Community Senior Center, Volunteers Center and Non-Governmental Organization Center. Residents will also be involved in the entire process.

Before any construction work will begin, city officials want to consult their range. During an open meeting, everyone will be able to share their opinion on this investment. In addition, design solutions for the reconstruction and adaptation of the building for social purposes will be presented, as well as plans for adjustments necessary for accommodating people with special needs. The Municipal Senior Center with workshop rooms will be created there, alongside with Volunteer and Non-Governmental Organizations Centres, it will include day rooms, a dining room with kitchen facilities, a conference room, as well as 30 apartments, all for seniors residents.

Consultation meeting will take place next Friday (29.04) at 10:00 AM in the school no. 6 building at Stalmacha 20 st. Interested residents can become acquainted with the developed concept earlier. 

The task is being implemented as a part of the project: “Dugnad in Kędzierzyn-Koźle.  Integration of residents and improvement of neighbourly relations as foundations of local development“. The project is co-financed in 85% with  The Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2014 – 2021  funds, and in 15% from the state budget. 


[PL] 12.04.2022 - Dugnad już integruje – partnerzy współpracują przy jego realizacji

Projekt "Dugnad" nabiera tempa. W magistracie odbyło się kolejne już spotkanie, na którym omówiono postępy i dalsze działania związane z inicjatywą. 

Realizatorzy projektu wzięli udział w zebraniu, które poprowadził zastępca prezydenta Artur Maruszczak. Każdy z uczestników zrelacjonował kroki podjęte w celu wdrożenia projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”. Wymiana doświadczeń pozwoli jeszcze lepiej skoordynować wspólne działania.

[EN] 12.04.2022 - Dugnad is already bringing people closer as towns partners are collaborating to implement it

The "Dugnad" project is gaining momentum. Another meeting was held at the city hall to discuss the ongoing progress and further activities regarding the initiative.

The executives of the project attended a meeting, led by the president's deputy, Artur Maruszczak. Each of the participants reported on the steps taken to implement the project “Dugnad in Kędzierzyn-Koźle.  Integration of residents and improvement of neighbourly relations as foundations of local development“. The exchange of experiences will allow for even better coordination of joined actions.


[PL] 17.03.2022 Mamy to! Nowe logo projektu Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu

Dugnad to idea, której celem jest integracja i rozwój lokalnych społeczności. Wartości te symbolizuje również logo projektu realizowanego w Kędzierzynie-Koźlu. Łączy ono w sobie postępowość, tradycję i serce oddane tej inicjatywie.

Grafika w nowoczesnym stylu nawiązuje do dobrych relacji sąsiedzkich poprzez ukazanie dwóch pobliskich domów. Połączone ze sobą tworzą bardzo prostą i geometryczną formę serca. Symbolika jednoznacznie kojarzy się z miłością i szacunkiem do drugiego człowieka. Również kolor jasnej zieleni nie jest przypadkowy – radosny, wzbudzający nadzieję. Podobnie jak sama idea norweskiego zwyczaju dugnad, praktykowanego od pokoleń, polegającego na wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, udziale w czynie społecznym, aktywności obywatelskiej.

Opracowane logo jest proste, czytelne, a jednocześnie wielowymiarowe. Łączy ze sobą rozwój, poszanowanie sąsiedzkich wartości i oddaje ducha wspólnoty. Dokładnie tak jak założenia projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.

[EN] 17.03.2022 - We got it! New logo of Dugnad project in Kędzierzyn-Koźle

Dugnad is a conception, which objective is integration and development of local communities. Those values are also symbolized in the logo of the project being implemented in Kędzierzyn-Koźle. It combines progressiveness, tradition, and hart devoted to this initiative.

Typography in modern style, refers to good neighbour relations, by depicting two nearby houses. Joined together, they create a simplistic and geometrical shape of a heart. Symbolism here is obviously connected to love and respect for other people. Also, the bright green colour is not random – cheerful and hopeful. Similar to the very idea of the Norwegian custom dugnad, practised for generations, based on mutual neighbourly aid, participation in community service, and civic engagement.

Developed logo is simple, transparent, but at the same time, multidimensional. It combines development, respect for neighbourly values and reflects the spirit of community. Exactly like the supposition of the project “Dugnad in Kędzierzyn-Koźle. Integration of residents and improvement of neighbourly relations as foundations of local development“.

 


[PL] 16.12.2021 - Kocham Swoje Życie

Projekt „Rozwój Lokalny” wchodzi w fazę realizacji. Gmina Kędzierzyn-Koźle przystępuje do zadania polegającego na utworzeniu łazienki dla osób ze specjalnymi potrzebami w Domu Kultury „Chemik”. Modernizacja budynku jest podyktowana potrzebą włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie kulturalne miasta.

W spotkaniu poprzedzającym inwestycje udział wzięli przedstawiciele Fundacji Kocham Swoje Życie, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz pracownicy urzędu miasta. Podczas konsultacji osoby posiadające ograniczenia ruchowe bądź wzrokowe przedstawiły swoje opinie na temat lokalizacji i wyposażenia łazienki. Przekazane wskazówki i uwagi trafiły do projektantów. Zapowiedziano również kolejne konsultacje w przyszłości.

[EN]  16.12.2021 - I love my life

Project “Local Development” is entering the implementation phase. Kędzierzyn-Koźle municipality starts the task of creating facilities for people with special needs in “Chemik” Community Center. The reason for modernization of the building is inclusion of people with disabilities in the cultural life of the city.

The meeting preceding the investment was attended by representatives of the “Kocham Swoje Życie” Foundation, the director of the Municipal Community Center and employees of the city hall. During the consultation, people with mobility impairments or visual impediments voiced their opinions on the subject of location and equipment of the facilities. Those tips and comments were passed on to the designers. Next consultations were already announced to be organized in the future. 


[PL] 16.12.2021 - Umowa podpisana. Czas na działanie

Kędzierzyn-Koźle zmieni się dzięki Funduszom EOG. 16 grudnia 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”. Nasze miasto, jako jedno z 29 w Polsce, otrzymało ponad 15 milionów złotych na przedsięwzięcia poprawiające jakość życia.

Projekt pt. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców  oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” będzie realizowany do 30 kwietnia 2024 r. Przyznane środki zostaną przeznaczone na realizację m.in. polityki integrującej mieszkańców, wsparcie osób niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi czy działania związane z ekologią.

Ze szczegółowym zakresem projektu można zapoznać się analizując załączone dokumenty.

[EN] 16.12.2021 - Agreement is signed. Time to take action

Kędzierzyn-Koźle will change thanks to the European Economic Area Financial Mechanism. On December 16th 2021 the agreement was sign for subsidizing a project undertaken within the program “Local Development”. Our city, as one out of twenty-nine in Poland, was given 15 million zlotys for implementing resolutions to increase the standard of life.

Project: “Dugnad in Kędzierzyn-Koźle. Integration of the residents and improvement of neighbourly relations as foundations of local development”, will be implemented by April 30th 2024. Granted resources will be spent toward applying policies integrating inhabitants, aiding people with disabilities, and partnerships with non-governmental organizations or ecology related actions.

One can learn about details regarding the program, by analysing attached documents. 

1. Plan Rozwoju Lokalnego Kędzierzyna-Koźla

2. Plan Rozwoju Lokalnego Kędzierzyna-Koźla - streszczenie

3. Plan Rozwoju Instytucjonalnego Kedzierzyna-Koźla

4. Plan Rozwoju Instytucjonalnego Kędzierzyna-Koźla - streszczenie

5. Konsultacje społeczne - Debaty stoliczkowe (oświata)

6. Konsultacje społeczne - Spotkania na osiedlach

7. Konsultacje społeczne - Miasto oczami uczniów szkół ponadpodstawowych

8. Konsultacje społeczne - Opinie przedsięborców

9. Konsultacje społeczne - Rozmowy z liderami instytucjonalnymi i społecznymi

10. Konsultacje społeczne - Rozmowy telefoniczne z imigrantami

11. Konsultacje społeczne - Wideokonferencja z Młodzieżową Radą Miasta

12. Konsultacje społeczne - Marzenia mieszkańców dotyczące Kędzierzyna-Koźla 

13.Tabela Wskażników PRL i PRI

14. Summary Action Plan

15. Summary Development Plan

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel