Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Sekretarz Miasta

Zbigniew Romanowicz

e-mail: sekretarz@kedzierzynkozle.pl

Zbigniew Romanowicz - Sekretarz Miasta w biurze

Zakres zadań i odpowiedzialności
Sekretarza Miasta

§ 11. Zakres zadań i odpowiedzialności Sekretarza Miasta obejmuje:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie obsługi organów Gminy, poprzez zorganizowanie systemu:
  1. właściwego i terminowego przygotowywania oraz przeprowadzania wyborów do Rady Miasta, wyborów Prezydenta Miasta i referendów gminnych oraz wyborów do Sejmu, Senatu, wyborów Prezydenta RP i referendów o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie zleconym Gminie na mocy ustaw,
  2. właściwego i terminowego przygotowywania materiałów i dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta i jej komisji,
  3. właściwej i terminowej realizacji zarządzeń i innych rozstrzygnięć Prezydenta Miasta, w tym zarządzeń i rozstrzygnięć w sprawie sposobu realizacji uchwał Rady Miasta,
  4. funkcjonowania systemu współdziałania Rady Miasta i Prezydenta Miasta z jednostkami pomocniczymi Gminy, organizacjami społecznymi i mieszkańcami miasta,
  5. przygotowywania odpowiedzi na interpelacje radnych, a w razie potrzeby organizowanie narad w celu zredagowania odpowiedzi o charakterze interdyscyplinarnym,
  6. opracowywania i udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. zapewnienie sprawnego wykonywania przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji publicznej, poprzez koordynację i nadzór:
  1. systemu rozpatrywania skarg i wniosków oraz przygotowywania ich okresowej analizy,
  2. działań związanych z:
 • naborem,
 • nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • postępowaniem w sprawach naruszeń obowiązków przez pracowników samorządowych,
 • okresową oceną kwalifikacyjną, pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy,
 • działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy w zakresie:
  • rejestracji aktów stanu cywilnego,
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • organizacji obchodów świąt państwowych i uroczystości lokalnych oraz współpracy z organizacjami kombatanckimi,
 • właściwego i terminowego załatwiania przez określone w pkt. 3 komórki organizacyjne Urzędu Miasta spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • działań komórek organizacyjnych w sprawach interdyscyplinarnych;
 • odpowiedzialność za wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań komórek organizacyjnych stanowiących zaplecze kadrowe i dokumentacyjne podejmowanych przez Sekretarza działań, a mianowicie:
  1. Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
  2. Wydziału Organizacyjnego,
  3. Wydziału Spraw Obywatelskich,
  4. Biura Rady Miasta;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli zarządczej działania:
  1. pracowników Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
  2. pracowników Wydziału Organizacyjnego,
  3. pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich,
  4. pracowników Biura Rady Miasta;
 • przyjmowanie, w obecności dwóch świadków, ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 • Show settle the matter panel
  Show Facebook panel
  Show YouTube panel
  Show Instagram panel