Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Prezydent Miasta

Sabina Nowosielska

e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl

Sabina Nowosielska - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle w swoim biurze

Zakres zadań i odpowiedzialności Prezydenta Miasta.

§ 7. 1. Do zadań Prezydenta Miasta jako kierownika Urzędu Miasta należy:

 1. zapewnienie realizacji ustalonych zadań Urzędu Miasta poprzez nadzór i skuteczną kontrolę ich wykonywania przez wszystkich pracowników samorządowych w nim zatrudnionych;
 2. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu Miasta w trybie i na zasadach określonych w przepisach o pracownikach samorządowych;
 3. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego (zarządzeń i instrukcji) regulujących funkcjonowanie Urzędu Miasta, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
 4. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta;
 5. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta;
 6. powoływanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 7. zapewnienie przestrzegania przepisów prawa przez zatrudnionych w Urzędzie Miasta pracowników samorządowych;
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec:
  1. pracowników Urzędu Miasta,
  2. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w przepisach o samorządzie gminnym.

2. Do zadań Prezydenta Miasta jako organu wykonawczego Gminy należy:

 1. opracowanie projektu budżetu Gminy i przedkładanie go Radzie Miasta;
 2. ogłaszanie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Miasta oraz ustalanie planów finansowych określonych w przepisach o finansach publicznych;
 3. kierowanie przygotowanych wniosków i projektów aktów prawnych pod obrady Rady Miasta;
 4. przedkładanie Radzie Miasta do zatwierdzenia zarządzeń porządkowych przyjętych w trybie i na zasadach określonych w przepisach o samorządzie gminnym;
 5. przygotowywanie i przedstawianie na sesji Rady Miasta sprawozdań z działalności w okresie międzysesyjnym;
 6. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miasta w terminach ustalonych prawem oraz  nadzorowanie realizacji uchwał Rady Miasta przez Urząd Miasta i gminne jednostki organizacyjne;
 7. przyjmowanie, w obecności dwóch świadków, ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Do zadań Prezydenta Miasta należy wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z wyjątkiem zastrzeżonych ustawami do kompetencji innych organów lub osób.

4. Do zadań Prezydenta Miasta jako organu podatkowego należy wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w trybie i na zasadach określonych ustawami.

5. Prezydent Miasta może upoważnić Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 3 i ust. 4.
Wydział Organizacyjny prowadzi ewidencję upoważnień, o których mowa wyżej.

6. Prezydent Miasta:

 1. sprawuje bezpośredni nadzór i kontrolę zarządczą działania:
  1. Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza,
  2. pracowników Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych,
  3. pracowników Straży Miejskiej,
  4. pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  5. pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
  6. pracowników Biura Informacji i Promocji Miasta,
  7. pracowników Biura Informatyki i Ochrony Informacji,
  8. pracowników Biura Prawnego,
  9. Stanowiska ds. BHP i p. poż.;
 2. zapewnia organizację systemu nadzoru i kontroli zarządczej działania gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. wykonuje uprawnienia i obowiązki wspólnika spółek handlowych z udziałem Gminy.

7. Prezydent Miasta może udzielić Zastępcom Prezydenta, Skarbnikowi, Sekretarzowi oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta pełnomocnictw do prowadzenia w swoim imieniu spraw Gminy, a w szczególności składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.
Wydział Organizacyjny prowadzi ewidencję pełnomocnictw, o których mowa wyżej.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel