Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżąca realizacja projektu

Gmina Kędzierzyn-Koźle jest w trakcie realizacji projektu
pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Kędzierzyn-Koźle“

Zgodnie z harmonogramem realizacji działań powstała pierwsza – robocza jeszcze wersja dokumentu PGN. Opracowanie zawiera opisy uwarunkowań strategicznych przedstawiających ramy do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. Szczegółowo charakteryzuje stan istniejący Gminy Kędzierzyn-Koźle z punktu widzenie położenia, sytuacji demograficznej, energetyki, budownictwa, transportu, gospodarki, problemów środowiskowych czy gospodarki odpadami.  Przedstawia aspekty organizacyjno-finansowe dotyczące realizacji PGN-u. Dokument nie zawiera jeszcze wyników bazowej inwentaryzacji emisji CO2 dla miasta Kędzierzyn-Koźle – wciąż spływają dane i informacje z poszczególnych instytucji, przedsiębiorstw i jednostek, do których wystąpiliśmy o udostępnienie danych związanych  z wielkością emisji, ilością i rodzajem wykorzystywanych paliw i energii (energia konwencjonalna), wykorzystaniem OZE, jak również danych dotyczących natężenia ruchu samochodowego.

Na bazie już otrzymanych danych cząstkowych konstruowane są pierwsze priorytetowe obszary działań, które będą ujęte w planie gospodarki niskoemisyjnej. Obszary, w których będą one realizowane to: wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii, ograniczenie emisji w budynkach, termomodernizacja, niskoemisyjny transport, efektywna  gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystanie energooszczędnych technologii oświetleniowych, informacja i edukacja oraz gospodarka przestrzenna i administracja.

Równolegle, trwają prace nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Oczekujemy na wskazanie zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.

Jednym z kolejnych działań będzie spotkanie w Urzędzie Miasta w celu przedyskutowania kierunków i zadań akie mogłyby być zrealizowanie w gminie w  ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. Takie spotkanie chcielibyśmy zorganizować na przełomie kwietnia i maja 2015. Już dzisiaj zapraszamy serdecznie przedstawicieli instytucji, przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy, dla których uczestnictwo w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kędzierzyn-Koźle jest szansą na pozyskanie  środków unijnych na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na zastosowanie  odnawialnych źródeł energii.

W ramach  prac przeprowadzona zostanie  inwentaryzacja oświetlenia oraz  szerokie konsultacje społeczne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Kędzierzyn-Koźle

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel