Biuletyn Informacji Publicznej

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tytuł projektu:

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program operacyjny:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie:

9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

2 lipca 2014

Numer umowy o dofinansowanie:

POIS.09.03.00-00-070/13-00

Wartość projektu:

170.040,00 PLN

Wysokość dofinansowania:

144.534,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

2 maja 2014r.- 30 czerwca 2015r.

Zakres projektu:

W ramach projektu planuje się opracowanie baz danych i planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta, spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych, działania promocyjne oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przewiduje się także równoległą aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kędzierzyn-Koźle” w celu zapewnienia spójności polityki energetycznej miasta z planem działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja założeń PGN dla Miasta Kędzierzyn-Koźle będzie skutkować podniesieniem efektywności energetycznej oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarach o odnotowanych przekroczeniach poziomu dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel