Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty dofinansowane

Znalezienie współfinansowania środkami z funduszy UE czy budżetu państwa dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminy jest w dzisiejszych czasach zadaniem kluczowym dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego.  

Wykazy zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji każdego nowego roku wypełniane są wieloma przedsięwzięciami o znaczeniu strategicznym. Rozważenie rozpoczęcia ich realizacji, zakresu rzeczowego  zależy często od tego, czy gminie uda się podpisać umowę o dofinansowanie.

Pozyskanie środków pozabudżetowych powoduje, że do budżetu jednostki wraca w formie refundacji część poniesionych środków finansowych, która może zostać spożytkowana na rozpoczęcie kolejnego, nowego zadania.  Gmina Kędzierzyn-Koźle aplikuje o środki finansowe z wielu dostępnych dla nas źródeł.

Zrealizowane dotąd projekty uzyskały wsparcie m.in.  z:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,  
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska,
  • Programu Wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,
  • Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
  • Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  • Programu Rozwój infrastruktury Kultury.

W ramach wymienionych programów realizowane są zadania własne gminy związane z infrastrukturą transportową, gospodarczą, społeczną, ochroną środowiska, edukacją czy sportem, kulturą i rekreacją.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel