Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyna-Koźle (w toku opracowania)

Konsultacje

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku

15.09.2023 r.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy projekt gminnego programu rewitalizacji wraz z dokumentami pomocniczymi. Zachęcamy do zapoznania się
z nimi i wyrażenia swojej opinii do 16 października 2023 r. Przygotowaliśmy także krótką ankietę, która pozwoli nam poznać Państwa zdanie na takie tematy jak m.in: planowane przez gminę zadania rewitalizacyjne oraz organizacja Komitetu Rewitalizacji. Zachęcamy do jej wypełnienia.            

Sposób i formy zgłaszania uwag zostały opisane w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 września 2023 r. (szczegółowa informacja poniżej)

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku

8.09.2023 r.

Już wkrótce, bo od 16 września aż do 16 października 2023 r. przyjmowane będą uwagi, opinie i wnioski do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku. Będą je mogli Państwo składać na wiele różnych sposobów.

Konsultacje prowadzone będą w niżej wymienionych formach:

1)   zbieranie uwag za pośrednictwem przygotowanego formularza w postaci:

a)   elektronicznej (przekazanych na adres: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym),
b)  papierowej (osobiście lub listownie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych – pok. 411);   

2)   zbieranie uwag w formie ustnej, zgłaszanych:

a)   telefonicznie pod numerem (77) 40 50 363, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,
b)  w punktach informacyjno-konsultacyjnych, które uruchomione zostaną:

 • 3.10.2023 r. w godz. 12:30-15.00 na Rynku w Koźlu (w razie niesprzyjających  warunków atmosferycznych punkt przeniesiony zostanie do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Rynek 3);
 • 3.10.2023 r. w godz.16:30-19.00 w holu Domu Kultury „Chemik”, al. Jana Pawła II 27.

3)   ankiety elektronicznej uzupełnianej on-line dostępnej na stronie https://bip.kedzierzynkozle.pl/ w zakładce Urząd Miasta / Konsultacje z mieszkańcami / Konsultacje z mieszkańcami - 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/1523/konsultacje-2023-r oraz na stronie internetowej miasta https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/strona/gminny-program-rewitalizacji-miasta-kedzierzyna-kozle-w-toku-opracowania 

Złożone w terminie uwagi, opinie i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Sposób przeprowadzenia konsultacji regulują:

Uwaga: Konsultowany projekt GPR wraz z załącznikiem mapowym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko a także formularz uwag oraz ankieta zostaną  udostępnione elektronicznie na stronie najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji

 W terminie wyznaczonych konsultacji społecznych istnieje także możliwość zapoznania się z ww. dokumentami w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych – pok. 411

 Prosimy pamiętać, iż nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i wnioski:

 1. z datą wpływu przed dniem 16 września 2023 r. oraz po dniu 16 października 2023 r.,
 2. nieodpisane imieniem i nazwiskiem*,
 3. przesłane w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag (za wyjątkiem uwag ustnych przekazanych telefonicznie lub w punkcie konsultacyjno-informacyjnym).

* Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na formularzu uwag.

 

Raport podsumowujący spotkanie „Dostępny Kędzierzyn-Koźle”

26.07.2023

Czy Kędzierzyn-Koźle jest miastem sprzyjającym osobom o szczególnych potrzebach? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy spotkania „Dostępny Kędzierzyn-Koźle". Jak zawsze bardzo dziękujemy mieszkańcom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Zainteresowanych przebiegiem spotkania, zachęcamy do zapoznania się
z przygotowanym materiałem.

PODSUMOWANIE SPACERÓW STUDYJNYCH

30.06.2023 r.

W dniu 29 i 30 maja oraz 5 czerwca 2023r. odbyły się spacery studyjne po Kłodnicy, Stary Mieście, Śródmieściu i Pogorzelcu. Uczestnikom tej formy konsultacji bardzo dziękujemy. Wszystkich zainteresowanych przebiegiem spacerów oraz ciekawostkami odkrytymi na trasie, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem.

Spotkanie „Dostępny Kędzierzyn-Koźle”

16.06.2023 r.

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zaprasza osoby z problemem niepełnosprawności i ograniczeniami utrudniającymi codzienne życie na spotkanie, którego celem jest rozmowa o dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej oraz cyfrowej naszego miasta. Spotkanie odbędzie się 26.06.2023 r. (poniedziałek) o godz. 11:00, w siedzibie Fundacji Różnosprawni przy ul. Piastowskiej 51, z udziałem tłumacza języka migowego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału mailowo na adres: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl lub telefonicznie (077) 40 50 363.

Dodatkowe informacje w załączonym obwieszczeniu.

ZAPRASZAMY NA SPACERY

19.05.2023 r. / 26.05.2023r.

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zaprasza serdecznie do udziału w spacerach studyjnych.Pierwszy ze spacerów zaplanowany jest 29 maja (poniedziałek) na os. Kłodnica. Rozpocznie się on o godz. 16:30 przy stadionie sportowym na ul. Sportowej. Długość trasy liczy ok. 2,5 km, przewidywany czas spaceru ok. 1,5-2 godz. Kolejny spacer już 30 maja (wtorek) na os. Stare Miasto. Tym razem widzimy się o godz. 16:30 przy kompleksie sportowym „Orlik” na ul. Skarbowej. Trasa liczy ok. 2 km, zaś przewidywany czas spaceru to ok. 1,5 do 2 godz.

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN- KOŹLE zaprasza także na podobszar rewitalizacji CENTRUM. Spacer rozpoczniemy 5 czerwca o godz. 16:30 przy szpitalu na ul. Judyma. Trasa liczy ok. 2 km, zaś przewidywany czas spaceru to ok. 1,5 do 2 godz. Do zobaczenia.  

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zaprasza serdecznie do udziału w spacerach studyjnych

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zaprasza serdecznie do udziału w spacerach studyjnych

SPACERY STUDYJNE w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku
źródło: https://pl.mapy.cz/

RUSZA NABÓR KART PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

27.04.2023 r.

Po marcowych warsztatach, które pozwoliły wypracować wizję przemian oraz cele i kierunki rozwoju podobszarów KOŹLE, CENTRUM oraz KOŹLE KOSZARY, nadszedł czas na zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych. Zapraszamy instytucje publiczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe a także Mieszkańców i wszystkich interesariuszy obszaru rewitalizacji do:

- podzielenia się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych podobszarach,
- zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które chcą Państwo prowadzić na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji.

Przypominamy, że ujęcie zgłoszonego przedsięwzięcia w Gminnym Programu Rewitalizacji, stwarza podmiotowi zainteresowanemu możliwość jego dofinansowania ze środków zewnętrznych, np. z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny 2021-2027.

Czekamy na Państwa zgłoszenia elektroniczne (na adres: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl) lub pisemne (Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział SRP, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle), przygotowane na formularzu „Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”. Termin składania projektów od 5 maja do 29 maja 2023 r. Materiały, które mogą być Państwu pomocne dostępne są poniżej:

Aby rewitalizacja przyniosła efekty konieczne jest działanie wielu podmiotów. Wierzymy, że zgłoszone przedsięwzięcia przyczynią się do aktywizacji mieszkańców tego obszaru, a także poprawią warunki gospodarcze, środowiskowe, infrastrukturalne i techniczne. Liczymy na Państwa zaangażowanie i włączenie się ze swoimi pomysłami w prace gminy. Zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pod numerem telefonu 77 40 50 363.

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW REWITALIZACYJNYCH

18.04.2023 r.

W dniu 28 oraz 30 marca 2023r. w dwóch punktach miasta, prowadzone były warsztaty rewitalizacyjne. Zainteresowanie tym tematem  przełożyło się na wysoką frekwencję uczestników, którzy chętnie dzielili się swoimi opiniami. Przebieg warsztatów zebrano w informacji podsumowującej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

BURZA MÓZGÓW W CZASIE REWITALIZACJI

06.04.2023 r.

Za nami dwa warsztaty i spotkanie on-line, w czasie których nakreślono kierunek pożądanych zmian i oczekiwanych przemian na obszarze rewitalizacji. Wysoka frekwencja i duża aktywność uczestników potwierdziła, że temat jest ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności. Organizatorzy dziękują, przybyłym tak licznie na oba spotkania mieszkańcom z oraz spoza obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcom, przedstawicielom trzeciego sektora, wspólnot mieszkaniowych, zarządcom nieruchomości a także właścicielom i użytkownikom nieruchomości położonych na podobszarach Koźle, Centrum a także Koźle Koszary. W warsztatach wzięli udział również radni Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Seniorów, członkowie Rad Osiedli oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych. Szeroki przekrój interesariuszy umożliwił skuteczne poszukiwanie odpowiedzi na m.in. takie pytania jak „co przestać robić ?”, „jakich działań realizować więcej ?”, „co wprowadzić nowego ?” w zakresie pomocy społecznej, aktywności obywatelskiej, środowiska, gospodarki, mieszkalnictwa i dziedzictwa kulturowego. Kolejnym etapem tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji będzie nabór Kart przedsięwzięć a także spacery studyjne, do uczestnictwa w których już teraz gorąco zachęcamy. Szczegóły niebawem.   

PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO

23.03.2023 r.

W dniu 24 lutego, w jedenastu punktach miasta, prowadzone było badanie ankietowe w formie sondażu ulicznego. Dziękujemy mieszkańcom, którzy przystanęli na chwilę, aby porozmawiać z naszymi ankieterami. Wyniki rozmów zebrano w informacji podsumowującej, zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

20.03.2023

Już w przyszłym tygodniu zapraszamy serdecznie: Mieszkańców obszaru rewitalizacji, Właścicieli i Użytkowników nieruchomości tu położonych, Przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, Przedsiębiorców prowadzących lub planujących prowadzić działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji, Przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych podmiotów już prowadzących lub dopiero planujących rozpocząć działalność społeczną, środowiskową, kulturalną, sportową oraz inne inicjatywy na ww. obszarze, Przedstawicieli organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych a także Przedstawicieli podmiotów realizujących uprawnienia Skarbu Państwa na obszarze rewitalizacji, jak również Przedstawicieli organów doradczych i konsultacyjnych gminy i Mieszkańców miasta spoza obszaru rewitalizacji, zainteresowanych tą tematyką.  

Przygotowujemy dla Państwa warsztaty, których celem jest zaprezentowanie zidentyfikowanych już problemów  i potencjałów obszaru rewitalizacji, a także wypracowanie wizji tego obszaru po zakończeniu procesu rewitalizacji. Wspólnie opracujemy cele, które chcielibyśmy osiągnąć i kierunki działań, które przyczynią się do ożywienia ww. podobszarów.   

Widzimy się zatem:

 • 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Domu Kultury Koźle przy ulicy Skarbowej 10  - tematyka spotkania skoncentrowana na podobszarach rewitalizacji KOŹLE i KOŹLE KOSZARY.
 • 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego przy ulicy Wojska Polskiego 16F – tematyka spotkania skoncentrowana na podobszarze rewitalizacji CENTRUM.

 Aby móc zapewnić odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne pracy, zachęcam do zgłoszenia swojego udziału telefonicznie pod numerem (077) 40 50 363 lub mailowo: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl. Pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych pozostają do Państwa dyspozycji.  

ROZPOCZYNAMY KONSULTACJE SPOŁECZNE

15.02.2023 r.

Już w piątek, 24 lutego na wybranych ulicach miasta pracę rozpoczną ankieterzy, którzy zapytają Państwa o oczekiwania, potrzeby, opinie związane z budynkami i terenami zlokalizowanymi na obszarze rewitalizacji. Jeżeli nie dane będzie Państwu podzielić się spostrzeżeniami, nic straconego. W przygotowaniu są również warsztaty rewitalizacyjne, spacery studyjne oraz inne formy udziału w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, do których możecie się Państwo przyłączyć. Pomocą służą także pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych. Szczegóły dotyczące badania ankietowego w załączonym ogłoszeniu

NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO NASZEGO MIASTA

5.01.2023 r.

Współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zaowocowała publikacją pn. „Portret Miasta Portu. Niematerialne Dziedzictwo Kędzierzyn-Koźle”. Eksperci instytutu badali, jakie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie są częścią dziedzictwa niematerialnego naszego miasta. Czy udało im się dotrzeć do wszystkich miejscowych zwyczajów?  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.

ŁATWIEJSZY PODGLĄD OBSZARU REWITALIZACJI 

23.12.2022 r.

Już teraz mieszkańcy miasta i pozostali interesariusze mogą wygodnie sprawdzić, które z nieruchomość zostaną objęte przygotowywanym gminnym programem rewitalizacji. Wystarczy wejść na miejski Portal mapowy, dla przejrzystości odznaczyć „MPZP” i  włączyć „OBSZAR REWITALIZACJI” (niebieski kafel po prawej stronie).  Na mapce pojawią się wówczas trzy podobszary: Koźle Koszary, Koźle oraz Centrum, dla których rozpoczęto opracowanie programów naprawczo-rozwojowych.  

ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OZ i OR 

22.12.2022 r.

W toku prac nad programem rewitalizacji zaszła konieczność poprawienia mapek prezentujących obszar zdegradowany (OZ) i obszar rewitalizacji (OR). Obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała LIII/626/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20.12.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wytyczony obszar nie uległ zmianie a podjęta uchwała poprawiła jedynie czytelność map przedstawiających ten obszar.

ROZPOCZYNAMY PRACE NAD DOKUMENTEM

9.12.2022 r.

W ostatnim tygodniu listopada Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr LII/606/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku. Poniżej obwieszczenie Prezydenta Miasta dotyczące podjętej uchwały.

OBSZAR REWITALIZACJI WYZNACZONY

28.10.2022 r.

W dniu wczorajszym Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr LI/596/22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. Obszar rewitalizacji obejmuje trzy podobszary: KOŹLE, CENTRUM oraz KOŹLE KOSZARY (wg punktów adresowych jak przedstawiono poniżej). Dla terenów tych opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku. Podjęta uchwała daje Gminie prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości znajdujących się na tym obszarze.  

PODOBSZAR KOŹLE, obejmujący punkty adresowe:

Stare Miasto

 • 24 Kwietnia.
 • Anny.
 • Antoniego Czechowa.
 • Bohaterów Westerplatte.
 • Bolesława Limanowskiego.
 • dr Wojciecha Czerwińskiego.
 • Franklina Delano Roosevelta.
 • Gabrieli Zapolskiej.
 • Garncarska.
 • Grzegorza Piramowicza.
 • Henryka Sienkiewicza.
 • Ignacego Łukasiewicza od 2 do 22 (numery parzyste) i od 1 do 15 (numery nieparzyste).
 • Isaaka Dunajewskiego.
 • Jana Smolenia.
 • Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • Józefa Poniatowskiego.
 • Karpacka.
 • Lwowska.
 • Marii Konopnickiej,
 • Marii Skłodowskiej - Curie.
 • Most Józefa Długosza.
 • Most Wiktora Ludwikowskiego.
 • Norberta Bończyka.
 • Pamięci Sybiraków.
 • Piastowska od 2 do 14 (parzyste) i od 1 do 25 (nieparzyste).
 • Plac Raciborski.
 • Plac Rady Europy.
 • Pokucie.
 • Portowa od 1 do 35 (nieparzyste) i od 2 do 34 (parzyste).
 • Promenada Księdza Ludwika Rutyny.
 • Racławicka.
 • Rynek.
 • Sądowa.
 • Skarbowa.
 • Spółdzielców.
 • Stara Odra.
 • Stefana Żeromskiego.
 • Targowa.
 • Władysława Planetorza.
 • Wyspa.
 • Xawerego Dunikowskiego od nr 14 (parzyste) oraz numery nieparzyste od ul. Ustronie do końca.
 • Zamkowa.
 • Złotnicza.

Kłodnica Zachód

 • Błonie.
 • Elewatorowa.
 • Gminna.
 • Jasna.
 • Józefa Chełmońskiego.
 • Karola Szymanowskiego.
 • Kłodnicka.
 • Kłosowa.
 • Kowalska.
 • Krzywa.
 • Marynarska.
 • Młynarska.
 • Osiedlowa.
 • Plac Richarda Wagnera.
 • Pocztowa.
 • Portowa od 37 do końca i od 30 do końca.
 • Sportowa 15, 15 a
 • Szantowa.
 • Świętego Floriana.
 • Xawerego Dunikowskiego od 1 do 21 i od 2 do 6a
 • Żeglarska.

PODOBSZAR CENTRUM, obejmujący punkty adresowe:

Pogorzelec Wschód

 • Aleja Partyzantów nr 30 i 32.
 • Arki Bożka.
 • Dębowa.
 • Fryderyka Chopina od nr 1 do 19

(numer nieparzyste).

 • Gen. Władysława Sikorskiego.
 • Henryka Wieniawskiego.
 • Ignacego Paderewskiego.
 • Kwiatowa.
 • Jana Sobieskiego.
 • Janusza Korczaka.
 • Józefa Bema.
 • Juliusza Ligonia.
 • Kozielska od nr 1 do  49 (nieparzyste) oraz od nr 2, 4, 6.
 • Adama Mickiewicza numery nieparzyste.
 • Mikołaja Reja.
 • Piotra Skargi od nr 1 do  25 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 38 (parzyste).
 • Plac Jana Surzyckiego.
 • Rondo R. Wojaczka.
 • Sosnowa.
 • Tadeusza Kościuszki od nr 1 do 42 i 43b
 • Tartaczna.
 • Towarowa od nr 2 do 16 (parzyste) oraz 1-3.
 • Wierzbowa.
 • Zielona.

Śródmieście Południe

 • 1 Maja.
 • 11 Listopada.
 • Aleja Jana Pawła II od 2 do 30 (parzyste) i od 3 do 31 (nieparzyste).
 • Aleksandra Głowackiego.
 • Doktora Judyma.
 • Grunwaldzka od nr 4 do 26 (parzyste).
 • Harcerska od nr 1 do 11.
 • Jana Dzierżonia.
 • Jana Matejki.
 • Józefa Lompy.
 • Karola Miarki.
 • Konstantego Damrota.
 • Krótka.
 • Pawła Stalmacha.
 • Pionierów od nr 1 do 4.
 • Plac Wolności.
 • Plebiscytowa.
 • Powstańców.
 • Pusta.
 • Romana Dmowskiego.
 • Romualda Traugutta.
 • Rondo Konstantego Chmielewskiego.
 • Skwer Kolejarzy
 • Słoneczna.
 • Wąska.
 • Wojska Polskiego od 2 do 16 (parzyste).

PODOBSZAR KOŹLE KOSZARY, obejmujący punkty adresowe:

Koźle Koszary

 • Synów Pułku całe 15 i 17 oraz 19B.

PIERWSZE KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

25.10.2022 r.

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta, których tematem był zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W minionym czasie próbowaliśmy zasięgnąć wiedzy, czy wyznaczone obszary w opinii mieszkańców są terenami gdzie należy prowadzić działania rewitalizacyjne, czy wymagają interwencji, czy są one istotne dla rozwoju miasta ? Dziękujemy tym z Państwa, który przyszli na zorganizowane w tym celu spotkania, dziękujemy za przekazane uwagi i opinie. Na zakończenie procesu konsultacji przedstawiamy INFORMACJĘ PODSUMOWUJĄCĄ (raport z konsultacji społecznych), zachęcamy do zapoznania się z materiałem.    

Ale to nie koniec. Cały czas można włączyć się w proces planowania rewitalizacji w mieście.
Po rozpoczęciu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji przewidujemy organizację: badania ankietowego, warsztatów stacjonarnych, spacerów studyjnych po obszarze rewitalizacji, uruchomienie punktu konsultacyjnego zbierania uwag ustnych a także tradycyjne zbieranie opinii mieszkańców w formie papierowej i elektronicznej. Mamy nadzieję, że tak różnorodny wachlarz form konsultacji stworzy forum konstruktywnej współpracy i dialogu pomiędzy osobami zainteresowanymi tym tematem.

KONSULTACE DOT. UCHWAŁY w sprawie WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO i OBSZARU REWITALIZACJI

12.09.2022 r.

W ostatnich miesiącach prowadzone były badania sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej obejmujące obszar całego miasta. Ich wyniki zostały zawarte w „Diagnozie delimitacyjnej służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu”. Materiał ten posłużył wyznaczeniu obszarów o szczególnym natężeniu problemów.  

Oddajemy w Państwa ręce do konsultacji projekt uchwały, który wskazuje obszary borykające się z największą liczbą problemów i na których w najbliższych latach prowadzone będą działania rewitalizacyjne. Wśród nich znalazły się: os. Stare Miasto, zachodnia część os. Kłodnica, wschodnia część os. Pogorzelec, oraz południowa część os. Śródmieście jak również teren po byłych koszarach wojskowych przy ul. Synów Pułku. 

obr 1obr. 2

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami. Zachęcamy do wnoszenia uwag za pomocą załączonego „Formularza uwag i opinii” w terminie od 19 września do 18 października 2022.  Wyniki prowadzonych konsultacji zostaną opublikowane do 30 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie www.kedzierzynkozle.pl 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz Państwa opinie.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel