Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyna-Koźle (w toku opracowania)

Konsultacje

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku

15.09.2023 r.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy projekt gminnego programu rewitalizacji wraz z dokumentami pomocniczymi. Zachęcamy do zapoznania się
z nimi i wyrażenia swojej opinii do 16 października 2023 r. Przygotowaliśmy także krótką ankietę, która pozwoli nam poznać Państwa zdanie na takie tematy jak m.in: planowane przez gminę zadania rewitalizacyjne oraz organizacja Komitetu Rewitalizacji. Zachęcamy do jej wypełnienia.            

Sposób i formy zgłaszania uwag zostały opisane w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 września 2023 r. (szczegółowa informacja poniżej)

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku

8.09.2023 r.

Już wkrótce, bo od 16 września aż do 16 października 2023 r. przyjmowane będą uwagi, opinie i wnioski do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku. Będą je mogli Państwo składać na wiele różnych sposobów.

Konsultacje prowadzone będą w niżej wymienionych formach:

1)   zbieranie uwag za pośrednictwem przygotowanego formularza w postaci:

a)   elektronicznej (przekazanych na adres: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym),
b)  papierowej (osobiście lub listownie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych – pok. 411);   

2)   zbieranie uwag w formie ustnej, zgłaszanych:

a)   telefonicznie pod numerem (77) 40 50 363, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,
b)  w punktach informacyjno-konsultacyjnych, które uruchomione zostaną:

 • 3.10.2023 r. w godz. 12:30-15.00 na Rynku w Koźlu (w razie niesprzyjających  warunków atmosferycznych punkt przeniesiony zostanie do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Rynek 3);
 • 3.10.2023 r. w godz.16:30-19.00 w holu Domu Kultury „Chemik”, al. Jana Pawła II 27.

3)   ankiety elektronicznej uzupełnianej on-line dostępnej na stronie https://bip.kedzierzynkozle.pl/ w zakładce Urząd Miasta / Konsultacje z mieszkańcami / Konsultacje z mieszkańcami - 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/1523/konsultacje-2023-r oraz na stronie internetowej miasta https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/strona/gminny-program-rewitalizacji-miasta-kedzierzyna-kozle-w-toku-opracowania 

Złożone w terminie uwagi, opinie i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Sposób przeprowadzenia konsultacji regulują:

Uwaga: Konsultowany projekt GPR wraz z załącznikiem mapowym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko a także formularz uwag oraz ankieta zostaną  udostępnione elektronicznie na stronie najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji

 W terminie wyznaczonych konsultacji społecznych istnieje także możliwość zapoznania się z ww. dokumentami w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych – pok. 411

 Prosimy pamiętać, iż nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i wnioski:

 1. z datą wpływu przed dniem 16 września 2023 r. oraz po dniu 16 października 2023 r.,
 2. nieodpisane imieniem i nazwiskiem*,
 3. przesłane w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag (za wyjątkiem uwag ustnych przekazanych telefonicznie lub w punkcie konsultacyjno-informacyjnym).

* Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na formularzu uwag.

 

Raport podsumowujący spotkanie „Dostępny Kędzierzyn-Koźle”

26.07.2023

Czy Kędzierzyn-Koźle jest miastem sprzyjającym osobom o szczególnych potrzebach? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy spotkania „Dostępny Kędzierzyn-Koźle". Jak zawsze bardzo dziękujemy mieszkańcom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Zainteresowanych przebiegiem spotkania, zachęcamy do zapoznania się
z przygotowanym materiałem.

PODSUMOWANIE SPACERÓW STUDYJNYCH

30.06.2023 r.

W dniu 29 i 30 maja oraz 5 czerwca 2023r. odbyły się spacery studyjne po Kłodnicy, Stary Mieście, Śródmieściu i Pogorzelcu. Uczestnikom tej formy konsultacji bardzo dziękujemy. Wszystkich zainteresowanych przebiegiem spacerów oraz ciekawostkami odkrytymi na trasie, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem.

Spotkanie „Dostępny Kędzierzyn-Koźle”

16.06.2023 r.

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zaprasza osoby z problemem niepełnosprawności i ograniczeniami utrudniającymi codzienne życie na spotkanie, którego celem jest rozmowa o dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej oraz cyfrowej naszego miasta. Spotkanie odbędzie się 26.06.2023 r. (poniedziałek) o godz. 11:00, w siedzibie Fundacji Różnosprawni przy ul. Piastowskiej 51, z udziałem tłumacza języka migowego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału mailowo na adres: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl lub telefonicznie (077) 40 50 363.

Dodatkowe informacje w załączonym obwieszczeniu.

ZAPRASZAMY NA SPACERY

19.05.2023 r. / 26.05.2023r.

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zaprasza serdecznie do udziału w spacerach studyjnych.Pierwszy ze spacerów zaplanowany jest 29 maja (poniedziałek) na os. Kłodnica. Rozpocznie się on o godz. 16:30 przy stadionie sportowym na ul. Sportowej. Długość trasy liczy ok. 2,5 km, przewidywany czas spaceru ok. 1,5-2 godz. Kolejny spacer już 30 maja (wtorek) na os. Stare Miasto. Tym razem widzimy się o godz. 16:30 przy kompleksie sportowym „Orlik” na ul. Skarbowej. Trasa liczy ok. 2 km, zaś przewidywany czas spaceru to ok. 1,5 do 2 godz.

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN- KOŹLE zaprasza także na podobszar rewitalizacji CENTRUM. Spacer rozpoczniemy 5 czerwca o godz. 16:30 przy szpitalu na ul. Judyma. Trasa liczy ok. 2 km, zaś przewidywany czas spaceru to ok. 1,5 do 2 godz. Do zobaczenia.  

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zaprasza serdecznie do udziału w spacerach studyjnych

PREZYDENT MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zaprasza serdecznie do udziału w spacerach studyjnych

SPACERY STUDYJNE w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku
źródło: https://pl.mapy.cz/

RUSZA NABÓR KART PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

27.04.2023 r.

Po marcowych warsztatach, które pozwoliły wypracować wizję przemian oraz cele i kierunki rozwoju podobszarów KOŹLE, CENTRUM oraz KOŹLE KOSZARY, nadszedł czas na zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych. Zapraszamy instytucje publiczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe a także Mieszkańców i wszystkich interesariuszy obszaru rewitalizacji do:

- podzielenia się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych podobszarach,
- zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które chcą Państwo prowadzić na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji.

Przypominamy, że ujęcie zgłoszonego przedsięwzięcia w Gminnym Programu Rewitalizacji, stwarza podmiotowi zainteresowanemu możliwość jego dofinansowania ze środków zewnętrznych, np. z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny 2021-2027.

Czekamy na Państwa zgłoszenia elektroniczne (na adres: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl) lub pisemne (Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział SRP, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle), przygotowane na formularzu „Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”. Termin składania projektów od 5 maja do 29 maja 2023 r. Materiały, które mogą być Państwu pomocne dostępne są poniżej:

Aby rewitalizacja przyniosła efekty konieczne jest działanie wielu podmiotów. Wierzymy, że zgłoszone przedsięwzięcia przyczynią się do aktywizacji mieszkańców tego obszaru, a także poprawią warunki gospodarcze, środowiskowe, infrastrukturalne i techniczne. Liczymy na Państwa zaangażowanie i włączenie się ze swoimi pomysłami w prace gminy. Zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pod numerem telefonu 77 40 50 363.

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW REWITALIZACYJNYCH

18.04.2023 r.

W dniu 28 oraz 30 marca 2023r. w dwóch punktach miasta, prowadzone były warsztaty rewitalizacyjne. Zainteresowanie tym tematem  przełożyło się na wysoką frekwencję uczestników, którzy chętnie dzielili się swoimi opiniami. Przebieg warsztatów zebrano w informacji podsumowującej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

BURZA MÓZGÓW W CZASIE REWITALIZACJI

06.04.2023 r.

Za nami dwa warsztaty i spotkanie on-line, w czasie których nakreślono kierunek pożądanych zmian i oczekiwanych przemian na obszarze rewitalizacji. Wysoka frekwencja i duża aktywność uczestników potwierdziła, że temat jest ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności. Organizatorzy dziękują, przybyłym tak licznie na oba spotkania mieszkańcom z oraz spoza obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcom, przedstawicielom trzeciego sektora, wspólnot mieszkaniowych, zarządcom nieruchomości a także właścicielom i użytkownikom nieruchomości położonych na podobszarach Koźle, Centrum a także Koźle Koszary. W warsztatach wzięli udział również radni Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Seniorów, członkowie Rad Osiedli oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych. Szeroki przekrój interesariuszy umożliwił skuteczne poszukiwanie odpowiedzi na m.in. takie pytania jak „co przestać robić ?”, „jakich działań realizować więcej ?”, „co wprowadzić nowego ?” w zakresie pomocy społecznej, aktywności obywatelskiej, środowiska, gospodarki, mieszkalnictwa i dziedzictwa kulturowego. Kolejnym etapem tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji będzie nabór Kart przedsięwzięć a także spacery studyjne, do uczestnictwa w których już teraz gorąco zachęcamy. Szczegóły niebawem.   

PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO

23.03.2023 r.

W dniu 24 lutego, w jedenastu punktach miasta, prowadzone było badanie ankietowe w formie sondażu ulicznego. Dziękujemy mieszkańcom, którzy przystanęli na chwilę, aby porozmawiać z naszymi ankieterami. Wyniki rozmów zebrano w informacji podsumowującej, zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

20.03.2023

Już w przyszłym tygodniu zapraszamy serdecznie: Mieszkańców obszaru rewitalizacji, Właścicieli i Użytkowników nieruchomości tu położonych, Przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, Przedsiębiorców prowadzących lub planujących prowadzić działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji, Przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych podmiotów już prowadzących lub dopiero planujących rozpocząć działalność społeczną, środowiskową, kulturalną, sportową oraz inne inicjatywy na ww. obszarze, Przedstawicieli organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych a także Przedstawicieli podmiotów realizujących uprawnienia Skarbu Państwa na obszarze rewitalizacji, jak również Przedstawicieli organów doradczych i konsultacyjnych gminy i Mieszkańców miasta spoza obszaru rewitalizacji, zainteresowanych tą tematyką.  

Przygotowujemy dla Państwa warsztaty, których celem jest zaprezentowanie zidentyfikowanych już problemów  i potencjałów obszaru rewitalizacji, a także wypracowanie wizji tego obszaru po zakończeniu procesu rewitalizacji. Wspólnie opracujemy cele, które chcielibyśmy osiągnąć i kierunki działań, które przyczynią się do ożywienia ww. podobszarów.   

Widzimy się zatem:

 • 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Domu Kultury Koźle przy ulicy Skarbowej 10  - tematyka spotkania skoncentrowana na podobszarach rewitalizacji KOŹLE i KOŹLE KOSZARY.
 • 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego przy ulicy Wojska Polskiego 16F – tematyka spotkania skoncentrowana na podobszarze rewitalizacji CENTRUM.

 Aby móc zapewnić odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne pracy, zachęcam do zgłoszenia swojego udziału telefonicznie pod numerem (077) 40 50 363 lub mailowo: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl. Pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych pozostają do Państwa dyspozycji.  

ROZPOCZYNAMY KONSULTACJE SPOŁECZNE

15.02.2023 r.

Już w piątek, 24 lutego na wybranych ulicach miasta pracę rozpoczną ankieterzy, którzy zapytają Państwa o oczekiwania, potrzeby, opinie związane z budynkami i terenami zlokalizowanymi na obszarze rewitalizacji. Jeżeli nie dane będzie Państwu podzielić się spostrzeżeniami, nic straconego. W przygotowaniu są również warsztaty rewitalizacyjne, spacery studyjne oraz inne formy udziału w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, do których możecie się Państwo przyłączyć. Pomocą służą także pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych. Szczegóły dotyczące badania ankietowego w załączonym ogłoszeniu

NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO NASZEGO MIASTA

5.01.2023 r.

Współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zaowocowała publikacją pn. „Portret Miasta Portu. Niematerialne Dziedzictwo Kędzierzyn-Koźle”. Eksperci instytutu badali, jakie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie są częścią dziedzictwa niematerialnego naszego miasta. Czy udało im się dotrzeć do wszystkich miejscowych zwyczajów?  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.

ŁATWIEJSZY PODGLĄD OBSZARU REWITALIZACJI 

23.12.2022 r.

Już teraz mieszkańcy miasta i pozostali interesariusze mogą wygodnie sprawdzić, które z nieruchomość zostaną objęte przygotowywanym gminnym programem rewitalizacji. Wystarczy wejść na miejski Portal mapowy, dla przejrzystości odznaczyć „MPZP” i  włączyć „OBSZAR REWITALIZACJI” (niebieski kafel po prawej stronie).  Na mapce pojawią się wówczas trzy podobszary: Koźle Koszary, Koźle oraz Centrum, dla których rozpoczęto opracowanie programów naprawczo-rozwojowych.  

ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OZ i OR 

22.12.2022 r.

W toku prac nad programem rewitalizacji zaszła konieczność poprawienia mapek prezentujących obszar zdegradowany (OZ) i obszar rewitalizacji (OR). Obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała LIII/626/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20.12.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wytyczony obszar nie uległ zmianie a podjęta uchwała poprawiła jedynie czytelność map przedstawiających ten obszar.

ROZPOCZYNAMY PRACE NAD DOKUMENTEM

9.12.2022 r.

W ostatnim tygodniu listopada Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr LII/606/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku. Poniżej obwieszczenie Prezydenta Miasta dotyczące podjętej uchwały.

OBSZAR REWITALIZACJI WYZNACZONY

28.10.2022 r.

W dniu wczorajszym Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr LI/596/22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. Obszar rewitalizacji obejmuje trzy podobszary: KOŹLE, CENTRUM oraz KOŹLE KOSZARY (wg punktów adresowych jak przedstawiono poniżej). Dla terenów tych opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku. Podjęta uchwała daje Gminie prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości znajdujących się na tym obszarze.  

PODOBSZAR KOŹLE, obejmujący punkty adresowe:

Stare Miasto

 • 24 Kwietnia.
 • Anny.
 • Antoniego Czechowa.
 • Bohaterów Westerplatte.
 • Bolesława Limanowskiego.
 • dr Wojciecha Czerwińskiego.
 • Franklina Delano Roosevelta.
 • Gabrieli Zapolskiej.
 • Garncarska.
 • Grzegorza Piramowicza.
 • Henryka Sienkiewicza.
 • Ignacego Łukasiewicza od 2 do 22 (numery parzyste) i od 1 do 15 (numery nieparzyste).
 • Isaaka Dunajewskiego.
 • Jana Smolenia.
 • Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • Józefa Poniatowskiego.
 • Karpacka.
 • Lwowska.
 • Marii Konopnickiej,
 • Marii Skłodowskiej - Curie.
 • Most Józefa Długosza.
 • Most Wiktora Ludwikowskiego.
 • Norberta Bończyka.
 • Pamięci Sybiraków.
 • Piastowska od 2 do 14 (parzyste) i od 1 do 25 (nieparzyste).
 • Plac Raciborski.
 • Plac Rady Europy.
 • Pokucie.
 • Portowa od 1 do 35 (nieparzyste) i od 2 do 34 (parzyste).
 • Promenada Księdza Ludwika Rutyny.
 • Racławicka.
 • Rynek.
 • Sądowa.
 • Skarbowa.
 • Spółdzielców.
 • Stara Odra.
 • Stefana Żeromskiego.
 • Targowa.
 • Władysława Planetorza.
 • Wyspa.
 • Xawerego Dunikowskiego od nr 14 (parzyste) oraz numery nieparzyste od ul. Ustronie do końca.
 • Zamkowa.
 • Złotnicza.

Kłodnica Zachód

 • Błonie.
 • Elewatorowa.
 • Gminna.
 • Jasna.
 • Józefa Chełmońskiego.
 • Karola Szymanowskiego.
 • Kłodnicka.
 • Kłosowa.
 • Kowalska.
 • Krzywa.
 • Marynarska.
 • Młynarska.
 • Osiedlowa.
 • Plac Richarda Wagnera.
 • Pocztowa.
 • Portowa od 37 do końca i od 30 do końca.
 • Sportowa 15, 15 a
 • Szantowa.
 • Świętego Floriana.
 • Xawerego Dunikowskiego od 1 do 21 i od 2 do 6a
 • Żeglarska.

PODOBSZAR CENTRUM, obejmujący punkty adresowe:

Pogorzelec Wschód

 • Aleja Partyzantów nr 30 i 32.
 • Arki Bożka.
 • Dębowa.
 • Fryderyka Chopina od nr 1 do 19

(numer nieparzyste).

 • Gen. Władysława Sikorskiego.
 • Henryka Wieniawskiego.
 • Ignacego Paderewskiego.
 • Kwiatowa.
 • Jana Sobieskiego.
 • Janusza Korczaka.
 • Józefa Bema.
 • Juliusza Ligonia.
 • Kozielska od nr 1 do  49 (nieparzyste) oraz od nr 2, 4, 6.
 • Adama Mickiewicza numery nieparzyste.
 • Mikołaja Reja.
 • Piotra Skargi od nr 1 do  25 (nieparzyste) oraz od nr 2 do 38 (parzyste).
 • Plac Jana Surzyckiego.
 • Rondo R. Wojaczka.
 • Sosnowa.
 • Tadeusza Kościuszki od nr 1 do 42 i 43b
 • Tartaczna.
 • Towarowa od nr 2 do 16 (parzyste) oraz 1-3.
 • Wierzbowa.
 • Zielona.

Śródmieście Południe

 • 1 Maja.
 • 11 Listopada.
 • Aleja Jana Pawła II od 2 do 30 (parzyste) i od 3 do 31 (nieparzyste).
 • Aleksandra Głowackiego.
 • Doktora Judyma.
 • Grunwaldzka od nr 4 do 26 (parzyste).
 • Harcerska od nr 1 do 11.
 • Jana Dzierżonia.
 • Jana Matejki.
 • Józefa Lompy.
 • Karola Miarki.
 • Konstantego Damrota.
 • Krótka.
 • Pawła Stalmacha.
 • Pionierów od nr 1 do 4.
 • Plac Wolności.
 • Plebiscytowa.
 • Powstańców.
 • Pusta.
 • Romana Dmowskiego.
 • Romualda Traugutta.
 • Rondo Konstantego Chmielewskiego.
 • Skwer Kolejarzy
 • Słoneczna.
 • Wąska.
 • Wojska Polskiego od 2 do 16 (parzyste).

PODOBSZAR KOŹLE KOSZARY, obejmujący punkty adresowe:

Koźle Koszary

 • Synów Pułku całe 15 i 17 oraz 19B.

PIERWSZE KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

25.10.2022 r.

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta, których tematem był zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W minionym czasie próbowaliśmy zasięgnąć wiedzy, czy wyznaczone obszary w opinii mieszkańców są terenami gdzie należy prowadzić działania rewitalizacyjne, czy wymagają interwencji, czy są one istotne dla rozwoju miasta ? Dziękujemy tym z Państwa, który przyszli na zorganizowane w tym celu spotkania, dziękujemy za przekazane uwagi i opinie. Na zakończenie procesu konsultacji przedstawiamy INFORMACJĘ PODSUMOWUJĄCĄ (raport z konsultacji społecznych), zachęcamy do zapoznania się z materiałem.    

Ale to nie koniec. Cały czas można włączyć się w proces planowania rewitalizacji w mieście.
Po rozpoczęciu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji przewidujemy organizację: badania ankietowego, warsztatów stacjonarnych, spacerów studyjnych po obszarze rewitalizacji, uruchomienie punktu konsultacyjnego zbierania uwag ustnych a także tradycyjne zbieranie opinii mieszkańców w formie papierowej i elektronicznej. Mamy nadzieję, że tak różnorodny wachlarz form konsultacji stworzy forum konstruktywnej współpracy i dialogu pomiędzy osobami zainteresowanymi tym tematem.

KONSULTACE DOT. UCHWAŁY w sprawie WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO i OBSZARU REWITALIZACJI

12.09.2022 r.

W ostatnich miesiącach prowadzone były badania sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej obejmujące obszar całego miasta. Ich wyniki zostały zawarte w „Diagnozie delimitacyjnej służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu”. Materiał ten posłużył wyznaczeniu obszarów o szczególnym natężeniu problemów.  

Oddajemy w Państwa ręce do konsultacji projekt uchwały, który wskazuje obszary borykające się z największą liczbą problemów i na których w najbliższych latach prowadzone będą działania rewitalizacyjne. Wśród nich znalazły się: os. Stare Miasto, zachodnia część os. Kłodnica, wschodnia część os. Pogorzelec, oraz południowa część os. Śródmieście jak również teren po byłych koszarach wojskowych przy ul. Synów Pułku. 

obr 1obr. 2

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami. Zachęcamy do wnoszenia uwag za pomocą załączonego „Formularza uwag i opinii” w terminie od 19 września do 18 października 2022.  Wyniki prowadzonych konsultacji zostaną opublikowane do 30 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie www.kedzierzynkozle.pl 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz Państwa opinie.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel