Biuletyn Informacji Publicznej

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego

TYTUŁ PROJEKTU

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego

OŚ PRIORYTETOWA

VI. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

DZIAŁANIE

6.1. Infrastruktura drogowa

ZAKRES

Drogi lokalne

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.06.01.00-16-0024/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

10.05.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

4.183.380,95 PLN (łączna wartość wydatków kwalifikowalnych)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

2.300.441,18 PLN co stanowi 54,99% wartości wydatków kwalifikowalnych

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI

02.10.2017 r. - 29.03.2019 r.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zakłada przebudowę drogi zlokalizowanej przy ulicy Wyspiańskiego wraz z przebudową mostu i wykonaniem łącznika pomiędzy ścieżką pieszo-rowerową biegnącą na wale przeciwpowodziowym po stronie prawobrzeżnej mostu, a układem ścieżek rowerowych na rondzie po stronie lewobrzeżnej przy wykorzystaniu istniejącego mostu. Naprawa mostu pozwoli też na dalsze eksploatowanie i utrzymanie nośności mostu dla pojazdów o masie dopuszczalnej do 30 ton (klasa C). Przebudowa w ww. zakresie wymaga nieznacznego poszerzenia pomostu umożliwiającego umieszczenie w jego obszarze jezdni o szerokości 6,00 m (uspokojenie ruchu) oraz jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,50 m wraz z dowiązaniem jej do istniejących ścieżek po obu stronach rzeki.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel