Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Wybory Sprawozdawczo-Wyborcze do Zarządu Rejonowego w Koźlu

W dniu 11.X.2023r  w lokalu „Koda”w Koźlu-Porcie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Oddziału  Rejonowego z Koźla.

Wszystkich obecnych na Zebraniu  przywitala  Przewodnicząca  Zarządu Lidia  Śliwińska- Kraus  i przedstawiła  wszystkim z celem zebrania – wybory do władz  Związku    odbywają się zgodnie ze Statutem, Regulaminem i Instrukcją Wyborczą PZERiI  przyjetą Uchwałą Nr. 31/7/XII/22  Zarządu  Głównego w Warszawie na lata 2022-2024.

Na zebranie przybyło 95 członków zwyczajnych z głosem decydującym oraz gość zaproszony  w osobie Pani  Prezydent Miasta Sabiny Nowosielskiej. Walne zebranie obradowało się  wg ustalonego programu .

Do prezydium Walnego Zebrania zasiedli: Przewodnicząca  Zarządu Pani Lidia Śliwińska-Kraus,wybrany Przewodniczący  Zebrania kol. Stanisław Mróz,Sekretarz Zebrania kol. Danuta Loch,Prezydent Miasta Pani  Sabina Nowosielska,Sekretarz Zarządu kol. Ewa Kurcz ,Skarbnik Zarządu kol. Ewa  Leonik,.W trakcie Walnego Zebrania  pracowały Komisje: Mandatowa,Porozumiewawcza,Skrutacyjna i Wnioskowa.  Dalsze obrady prowadził Przewodniczący  Zebrania-kol. Stanisław Mróz

Sprawozdania  z mijającej 5-letniej kadencji  Zarządu Rejonowego  przedstawiła  Sekretarz Zarządu kol. Ewa Kurcz  ,sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej  kol. Ludmiła Pelc -Sekretarz K.R .Na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci Zebrania udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po  przedstawionych sprawozdaniach odbyła się dyskusja w trakcie której głos zabrała   Pani  Prezydent Miasta  Sabina Nowosielska składając Przewodniczącej Zarządu Pani Lidii  za wszelkie działania na rzecz  lokalnego środowiska  seniorów  w okresie  5-letniej kadencji  pełnienia funkcji Przewodniczącej Związku , za zaangażowanie ,profesjonalizm i życzliwość niewątpliwie znacząco przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania kozielskiego Oddziału   Związku..

 -Podziękowania serdeczne w imieniu Zarządu oraz członków PZERiI z Koźla,za zaangażowanie i wytrwałość przez 5-letni okres pracy na stanowisku Przewodniczącej Oddziału Rejonowego w Koźlu i podziękowania  dla kol. Ryszarda Kraus -Przewodniczącego Komisji Rekreacji i Wolnego Czasu.

 -Podziękowanie grupy  emerytów z Cisowej za wieloletnią współpracę  za wszelkie grupowe spotkania  nie tylko nas wszystkich integrowały,ale także dawały dużo radości i wiarę w naszą młodość.

W głosowaniu jawnym wybrano  8-osobowy Zarząd Rejonowy,

3-osobową Komisję  Rewizyjną oraz 2 Delegatów na Zjazd  do  Zarządu Okręgowego PZERiI w Opolu.

Powołano Komisję Rekreacji i Wolnego Czasu. Zgodnie ze Statutem ukonstytuował się nowy Zarząd  Rejonowy PZERiI z Koźla.Wykaz osobowy do Zarządu i Komisje{ ujęte są na stronie   internetowej Związku w zakładce – skład zarządu .).

W przerwach w obradach to czas był na poczęstunek  -kawę i ciastko.

Na zakończenie  zebrania zabrała głos  nowo wybrana Przewodnicząca kol. Maria  Jakubowska dziękując  delegatom zebrania za okazane zaufanie oraz deklarując dalszą efektywną pracę na rzecz środowiska seniorów.

Zebranie wyborcze odbyło się w  miłej atmosferze były uściski  i wzruszenia.

Po  zakończeniu Zebrania po przerwie rozpoczęła się  zaplanowana Zabawa  z okazji „ Dnia Seniora '', w której uczestniczyli  seniorzy Związku i sympatycy  łącznie było 130 osób.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel