Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Strategia Rozwoju

30.06.2022 r. – Strategia Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. przyjęta 

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła w dniu 28 czerwca 2022 r. Uchwałę Nr XLVIII/556/22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. Zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem lub krótką prezentacjąstanowiącą streszczenie najważniejszych założeń przyjętego dokumentu. W związku z przyjęciem dokumentu udostępniamy na podst. art. 42 ust. 2 ustawy o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko  - podsumowanie.

3.06.2022 r. – Sprawozdanie z prowadzonych konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. wraz z Prognozą odziaływania na środowisko

Z początkiem maja zakończyliśmy zbieranie uwag i wniosków do projektu dokumentu. Serdecznie dziękujemy  Mieszkańcom i Organizacjom pozarządowym, którzy przekazali nam swoje propozycje. Konsultacje nie pozostały bez echa, zgłoszenia napływały wszystkimi możliwymi kanałami, co bardzo nas cieszyło. Podziękowania kierujemy również do tych z Państwa, który wzięli udział w spotkaniu w Domu Kultury Chemik i zechcieli porozmawiać z nami o wizji i kierunkach rozwoju Kędzierzyna-Koźla.  Zakończone konsultacje podsumowane zostały w Sprawozdaniu.        

1.04.2022 r. – Rozpoczynamy konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy do konsultacji: Projekt Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn – Koźle do roku 2030 r. wraz z Prognozą odziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.

Dokument wytycza cele strategiczne, priorytety i kierunki działań na najbliższe lata, które mają wpłynąć na dynamiczny, zrównoważony rozwój naszej gminy. Strategia wdraża rozwiązania, które zostały przygotowane we współpracy z Doradcami Związku Miast Polskich, w toku prac nad „Nową Ścieżką Rozwoju" w ramach Programu „Rozwój lokalny".

Państwa uwagi i opinie zbierane będą od dnia 1 kwietnia do 6 maja 2022 r. za pomocą przygotowanego Formularza zbierania uwag, który można przesłać bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres mailowy: rozwoj@kedzierzynkozle.pl lub na adres pocztowy: Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Uwagi można przekazywać także ustnie do protokołu poprzez kontakt z pracownikiem ww. Wydziału pod numerem telefonu (077) 40 50 363. Załączone dokumenty dostępne są także do wglądu w wersji papierowej w Wydziale Strategii Rozwoju i Środków Pomocowych (punkt recepcyjny na parterze).

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo, zapraszamy także na spotkanie konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.”, w czasie którego chcielibyśmy omówić założenia dokumentu, zebrać uwagi oraz porozmawiać o przyszłości miasta.

Bardzo liczymy na Państwa obecność w dniu 20 kwietnia 2022 r.(środa) o godz. 16.00 w Domu Kultury „Chemik”, al. Jana Pawła II 27 (Galeria Sztuk Wszelakich - parter). Przewidywany czas spotkania ok. 2 godziny.   

Konsultacje prowadzone są w na podstawie: art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021,poz.1057 z poźn. zm) a także Uchwały Nr XXXII/340/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2021 w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel