Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, na mocy atr. 4 (1) przedmiotowej ustawy powołał zarządzeniem Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do zadań Komisji należy m.in. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Skład Komisji:  

  1. Przewodniczący: Sylwester Kocot
  2. Zastępca Przewodniczącego: Jolanta Gawin
  3. Sekretarz: Magdalena Sławińska-Duk
  4. Członkowie: Marianna Kałużyńska, Katarzyna Fert

Posiedzenia Gminnej Komisji odbywają się trzy razy w miesiącu - w wyznaczone środy od godziny 15:30 w sali 420

Terminy posiedzeń Gminnej Komisji:

  • 3, 17, 24 czerwiec 2020

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełnią również dyżury w każdą środę w godzinach od 14.00 do 15.30 w pokoju 420.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel