Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, na mocy atr. 4 przedmiotowej ustawy powołał zarządzeniem Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do zadań Komisji należy m.in. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Skład Komisji:  

  1. Przewodniczący: Sylwester Kocot
  2. Zastępca Przewodniczącego: Jolanta Gawin
  3. Sekretarz: Magdalena Sławińska-Duk
  4. Członkowie: Marianna Kałużyńska, Katarzyna Fert

Terminy posiedzeń Gminnej Komisji:

  • 3, 17, 24 kwiecień 2024
  • 8, 15, 22 maj 2024

Spotkania odbywają się w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 pokój 026

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774050317

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel