Biuletyn Informacji Publicznej

Drogowskazy współpracy

"Drogowskazy współpracy”
nr POKL.09.01.02-16-061/12

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Priorytet:

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu:

"Drogowskazy współpracy"

CEL GŁÓWNY

Projekt "Drogowskazy współpracy" koncentruje się na planach oraz aspiracjach edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

Celem głównym projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 900 uczniów, poprzez wdrożenie programu rozwoju szkół gimnazjalnych w gminie Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014. Projekt został przygotowany przez Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle.

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy: POKL.09.01.02.16-061/12-00) podpisano 11.03.2013 R. między Instytucją Wdrażającą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Beneficjentem - Gminą Kędzierzyn-Koźle, reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 marca 2012 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • min. 20% wzrost wyników w nauce kompetencji kluczowych (matematyka, fizyka i chemia) wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem, poprzez ich udział w treningach i warsztatach;
  • min. 60% wzrost umiejętności wyznaczania własnej ścieżki rozwoju wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem, poprzez ich udział w zajęciach doradczych;
  • min. 50% wzrost kompetencji psychospołecznych wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem, poprzez ich udział w warsztatach szlifowania kompetencji psychospołecznych;
  • wprowadzenie nowych metod pracy pozwalających na min. 60% wzrost poziomu motywacji do dalszej nauki wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem.

Proponowany program rozwoju szkół gimnazjalnych obejmie 5 typów działań:

  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną
  • dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
  • poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnym i zawodowym
  • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania.

W okresie realizacji projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III, zaś oferta szkół gimnazjalnych zostanie poszerzona o doradztwo zawodowe i opiekę edukacyjno-zawodową. Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych we wszystkich 9 gimnazjach to 4.320, liczba godzin pracy z doradcą zawodowym 3600, liczba godzin wizyt zawodoznawczych 240 oraz 1920 godzin opieki psychologicznej. W ramach realizacji poszczególnych form wsparcia przewidziano doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne. Największą innowacją projektu jest jednak stworzenie platformy internetowej, służącej wspieraniu warsztatowego systemu nauki nauczaniem zdalnym. Opracowana platforma treningu e-learningowa dostępna będzie nieodpłatnie dla wszystkich uczniów i nauczycieli objętych projektem.

W każdej ze szkół zostaną utworzone Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK), które w ramach kosztów związanych z realizacją projektu zostaną zaopatrzone m.in. w materiały biurowe, informatory kariery i edukacji, materiały promocyjne szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków akademickich a także w materiały prezentujące regionalny rynek pracy.

BENEFICJENCI

Grupą docelową są uczniowie klas I-III z dziewięciu gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Kędzierzyn-Koźle. Wsparciem objętych zostanie 900 uczniów (405 dziewcząt i 495 chłopców).

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na bieżąco na poniższej stronie internetowej: www.mzoiwkk.pl, w zakładce PROJEKTY UNIJNE I RZĄDOWE - Drogowskazy współpracy

Okres realizacji projektu:

01.01.2013 - 31.03.2014

Wartość projektu:

978.024,73 ZŁ

Płatność ze środków europejskich:

831.321,02 ZŁ

Dotacja celowa z budżetu krajowego:

146.703,71 ZŁ

Szkoły objęte wsparciem;

PG Nr 1, PG Nr 3, PG Nr 4, ZSM Nr 1, ZMS Nr 2, ZSM Nr 3, ZSM Nr 4, ZSM Nr 5, ZSM-P Nr 1,

Pełnomocnictwo w zakresie realizacji i sprawozdawczości projektu udzielone zostało Miejskiemu Zarządowi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel