Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu - Etap I

Tytuł projektu:

„Rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu - Etap I”.

Nazwa programu:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Numer umowy o dofinansowanie:

Nr PR/G/58/2015/U/18/2016

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

8 grudnia 2016r.

Wartość projektu:

2.267.405,10 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania: 1.133.702,55 PLN - (co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowalnych)

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Partner Projektu:

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Okres realizacji projektu:

04.05.2016 - 10.11.2016r.

Zakres inwestycji:

 • rozbudowa i przebudowa jezdni (prostej) Al. Jana Pawła II do szerokości od 7,0 do 12,0 m, w zależności od lokalizacji jezdni na długości 170 mb,
 • rozbudowa i przebudowa odcinka Al. Jana Pawła II oraz ulic towarzyszących ujętych zakresem robót na łącznej długości 480 mb,
 • budowa 5-wlotowego ronda (1 szt.), na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ul. Grunwaldzką i Karola Miarki
 • budowa jezdni przystanków autobusowych (2 szt.) w rejonie dworca PKP wraz z zadaszonymi peronami dla pieszych (2 szt.),
 • budowa chodników o łącznej powierzchni 2090 m2,
 • budowa ścieżek rowerowych o łącznej długości 240 mb,
 • budowa 6 przejść dla pieszych (w tym 3 szt. oddzielone tzw. azylami),
 • budowa parkingu na 17 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych
 • budowa parkingu dla rowerów (wiaty rowerowe dla 28 rowerów),
 • budowa wysp dzielących (tzw. azyli) – 4 szt.,
 • wykonanie remontu ul. Dworcowej i bezpośrednie włączenie do ronda przy Al. Jana Pawła II,

Integralną częścią projektu byłu opracowania branżowe obejmujące:

 • przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie jej do nowej sytuacji drogowej,
 • budowę oświetlania ulicznego,
 • budowę lub odtworzenie elementów małej architektury,
 • przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej jak kable elektro energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe, wodociąg, kanalizację sanitarną.
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel