Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadzane jest, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2020, 2019, 2018 i 2017 zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.
 3. Dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata (art. 31 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe).
 4. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten odbywa się                         z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 31, ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe). 
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie określonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.
 6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w procesie rekrutacyjnym.

II. KONTYNUACJA EDUKACJI PREDSZKOLNEJ

 1. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu, składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny, zgodnie z harmonogramem rekrutacji (od 6 lutego do 13 lutego 2023 r.). W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w dotychczasowym przedszkolu.
 2. Rodzice składający deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego, nie biorą udziału w rekrutacji.

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Dzieci urodzone w 2017 roku (6-latki) zapisywane do przedszkola po raz pierwszy, przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
 2. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.
 3. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku, w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola (wg preferencji). Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego), należy go złożyć tylko w jednym przedszkolu najbardziej preferowanym, umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkole pierwszego wyboru).
 4. Niezłożenie w określonym terminie (od 27 lutego do 13 marca 2023 r.) wypełnionego i podpisanego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru, spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.
 5. Dzieci zmieniające przedszkole.
  Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice zobowiązani są wypełnić Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie, jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.
 6. Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola.
  Niezłożenie dokumentu w określonym terminie (od 29 marca do 4 kwietnia 2023 r.), jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana w przedszkolu, w którym złożono wniosek kandydata.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać o rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w przedszkolu listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola publicznego.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został on zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych we wniosku i potwierdził wolę przyjęcia miejsca w przedszkolu.

V. KRYTERIA NABORU

1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów w wieku 3, 4 i 5 lat, zamieszkałych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle. Dzieci 6 letnie, mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.).

1) Wielodzietność rodziny kandydata - 100 pkt.
2) Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt.
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt.
4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt.
5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt.
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt.  
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt.

Spełnianie wymienionych kryteriów ustawowych należy potwierdzić dołączając do wniosku, niżej wymienione dokumenty:

1) ad. pkt. 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),

2) ad. pkt. 2-5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100.).

3) ad. pkt. 6 - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

4) ad. pkt. 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1) Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, samozatrudnieniu, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym - 12 pkt.
2) Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu najbardziej preferowanym - 10 pkt.
3) Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór, uczęszczał do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, zarejestrowanej w Gminie Kędzierzyn-Koźle (wymagane zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3) - 8 pkt.
4) Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór, uczęszczał do przedszkola innego niż przedszkole najbardziej preferowane - 6 pkt.
5) Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, uczęszcza do innego przedszkola, żłobka lub szkoły podstawowej, funkcjonujących na tym samym osiedlu, co przedszkole najbardziej preferowane - 4 pkt.
6) Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:

1) oświadczenie pisemne obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego dziecko lub uczącego się w trybie dziennym;
2) oświadczenie pisemne rodzica/ów o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w przedszkolu pierwszego wyboru;
3) oświadczenie pisemne rodzica/ów oraz zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 potwierdzające uczęszczanie do żłobka lub placówki;
4) świadczenie pisemne rodzica/ów o uczęszczaniu kandydata do innego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzony jest nabór;
5) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do innego przedszkola żłobka lub szkoły podstawowej, funkcjonujące na tym samym osiedlu, co przedszkole najbardziej preferowane;
6) dokument potwierdzający objęcie kandydata lub jego rodzica/ów nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Oświadczenia, o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy Prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.).

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym. 
 2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych i przepisów prawa.
 3. Rodzice dzieci nieprzyjętych, mogą w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
 4. Do oddziałów integracyjnych w Przedszkolach Nr 8, 11 i 21 dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się do dyrektora przedszkola.
 5. Wielodzietność rodziny kandydata – należy przez to rozumieć rodzinę, wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy Prawo oświatowe).
 6. Samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumiećwychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy Prawo oświatowe).
 7. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu, nie zostało przyjęte do przedszkola, dyrektor tej placówki informuje Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o nieprzyjęciu dziecka.
 8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 organ prowadzący pisemnie wskazuje rodzicom przedszkole, które może przyjąć dziecko niezakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe).

VII. HARMONOGRAM NABORU

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY W POSTEPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji                    o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu

od 6 lutego 2023 r.                  od godz. 8.00

do 13 lutego 2023 r.

do godz. 12.00

---

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz                                   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 lutego 2023 r.

od godz. 9.00

do 13 marca 2023 r.

do godz. 14.30

od 8 maja 2023 r.

od godz. 9.00

do 15 maja 2023 r.

do godz. 14.30

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                         o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,                     o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

od 27 lutego 2023 r.

do 24 marca 2023 r.

od 8 maja 2023 r.

do 19 maja 2023 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 marca 2023 r.

godz. 9.00

24 maja 2023 r.

godz. 9.00

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata - woli przyjęcia                    w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 marca 2023 r.

do 5 kwietnia 2023 r.

do godz. 14.00

od 24 maja 2023 r.

do 31 maja 2023 r.

do godz. 14.30

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 kwietnia 2023 r.

godz. 9.00

2 czerwca 2023 r.

godz. 12.00

7.

Na podst. art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący pisemnie wskazuje rodzicom/opiekunom prawnym przedszkole, które może przyjąć dziecko nie zakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 kwietnia 2023 r.

do 18 sierpnia 2023 r.

 

 

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
1
Events of the day 2 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 5 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 6 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 7 Grudzień 2023 (czwartek)
Events of the day 8 Grudzień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 14 Grudzień 2023 (czwartek)
15
Events of the day 16 Grudzień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Grudzień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Grudzień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Grudzień 2023 (wtorek)
Events of the day 21 Grudzień 2023 (czwartek)
22
Events of the day 23 Grudzień 2023 (sobota)
24
25
26
Events of the day 27 Grudzień 2023 (środa)
Events of the day 28 Grudzień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Grudzień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Grudzień 2023 (sobota)
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel