Biuletyn Informacji Publicznej

Kompleksowe wsparcie procesu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU:

Kompleksowe wsparcie procesu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu

OŚ PRIORYTETOWA:

09- Wysoka jakoś edukacji

DZIAŁANIE:

09.01 – Rozwój edukacji

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.09.01.01-16-0014/18-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

30.10.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

959 354,31

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

911 386,58

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn – Koźle

OKRES REALIZACJI:

01.10.2018 – 30.10.2020

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

W ramach projektu zostaną zrealizowane wszystkie wymienione w regulaminie konkursu typy projektów określone dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 w zakresie: kształcenia kompetencji kluczowych, tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wspomagania szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem, rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zaplanowano 12 zadań merytorycznych zgodnie z pkt 5.1 wniosku. Wszystkie działania wynikają bezpośrednio z potrzeb uczniów i nauczycieli, które zidentyfikowano na podstawie opracowanych przez placówki oświatowe diagnoz. Zapotrzebowania szkół, uczniów, nauczycieli w zakresie zaplanowanego do realizacji wsparcia zdiagnozowano indywidualnie. Diagnozy zostały przygotowane i przeprowadzone przez poszczególne szkoły oraz zatwierdzone przez organ prowadzący. Na potrzebę realizacji projektu wskazują również wyniki z egzaminów zewnętrznych publikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu. Zgodnie z publikowanymi oficjalnymi zestawieniami wyników z lat 2012-2014, aż 11 z 22 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, uzyskuje słabsze wyniki w skali regionu (7 z 12 szkół podstawowych i 4 z 8 szkół gimnazjalnych; z dwóch szkół nie było możliwe porównanie wyników, gdyż SP nr 20 prowadzi edukację tylko w klasach 1-3, natomiast PG nr 6 przeprowadziło pierwszy egzamin dopiero w 2014r.). Realizacja kompleksowego projektu, obejmującego wszystkie typy działań, ma na celu rozwiązanie problemów i zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel