Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Sejmu i Senatu: formularze i porady

07.09.23
Wybory do Sejmu i Senatu: formularze i porady

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 15 października 2023 roku. Lokale wyborcze czynne będą między godziną 7:00 a 21:00.

Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny poradnik, który podpowie, co zrobić i jakich terminów trzeba przestrzegać, aby wypełnić swój obywatelski obowiązek. Poniżej znajdują się również linki do potrzebnych formularzy. Strona będzie stale aktualizowana.

W wyborach do Sejmu RP województwo opolskie swoim zasięgiem obejmuje okręg wyborczy nr 21, z którego mandat uzyska 12 posłów. Mieszkańcy naszego miasta będą również wskazywać 1 kandydata na Senatora RP w ramach okręgu wyborczego nr 53. Swoim zasięgiem obejmuje on powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki, strzelecki i oleski.


 Formularze dla wyborcy:


Informacja o uprawnieniach wyborców realizowanych przy pomocy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle:

  • Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w danych wyborach może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosownia w kraju i za granicą.
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez wójta wybranej gminy następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów.
Zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta i referendum lokalnym.
W wyborach uzupełniających do Senatu zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się tylko wyborcom stale zamieszkałym na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Udostępnienie spisu wyborców

W okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 5 dnia przed dniem wyborów każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek o udzielenie informacji, czy został w spisie ujęty.
Wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, składa się w formie papierowej w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony.
Udostępnianie informacji następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana przez Prezydenta Miasta na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.

Wniosek do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia można wnieść od dnia wejścia w życie aktu prawnego zarządzającego wybory do dziewiątego dnia przed dniem wyborów ( za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy).
Wniosek może złożyć wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat.
Pełnomocnictwo można przyjąć co najwyżej od dwóch osób, pod warunkiem, że co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania zaświadczenia.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania zgłoszeni przez komitety wyborcze oraz osoby kandydujące w wyborach
Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy (burmistrzowi lub prezydentowi miasta), w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej d.s. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu głosowania.

Wniosek do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Udostępnienie rejestru wyborców

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w Urzędzie Miasta. Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.
Reklamację składa się na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
- pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
- wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania,
- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców,
- ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Wniosek do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Przyjęcie wniosku o zmianę miejsca głosowania

Wyborca na jego pisemny wniosek wniesiony okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy.
Wyborca nie może zmienić miejsca głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
W wyborach uzupełniających do Senatu możliwość zmiany miejsca głosowania ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między 13 a 3 dniem przed ponownym głosowaniem, wyborca może zmienić miejsce głosowania na swój wniosek.

Wniosek do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A może zostać złożony przez:
- wyborcę stale zamieszkałego na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle bez zameldowania na pobyt stały,
- wyborcę nigdzie niezamieszkałego przebywającego stale na obszarze miasta,
- wyborcę stale zamieszkałego w Kędzierzynie-Koźlu pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze miasta – jeżeli wyborca chce być wpisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B może zostać złożony przez obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, stale zamieszkałego na terenie Kędzierzyna-Koźla i uprawnionego do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców prezydent miasta jest zobowiązany sprawdzić, czy wnioskodawca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze miasta.

Wniosek do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
5
6
7
Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel