Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

TYTUŁ PROJEKTU:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR"

NAZWA PROGRAMU:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:
Umowa o powierzenie grantu nr 2478/2022

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:
20.04.2022r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
128 128 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:
128 128 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
128 128 zł (co stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

BENEFICJENT:
Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
kwiecień 2022r. - grudzień 2022r.

CEL:
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

  • Zakup 32 komputerów wraz z oprogramowaniem
  • Ubezpieczenie sprzętu

Wsparciem objęte są dzieci (także wnuki) osób które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel