Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III

TYTUŁ PROJEKTU

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III 

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.01.00-16-0010/18-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

27.09.2019r

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 3 600 846,69 zł
Wydatki kwalifikowane 2 986 214,58 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wnioskowane dofinansowanie: 2 179 638,01 zł, co stanowi 72,99% wydatków kwalifikowanych, z czego:

Dla Gminy Kędzierzyn-Koźle:

  • Wartość projektu: 3 118 961,69 zł,
  • Dofinansowanie: 1 770 476,50 zł,
  • Wkład własny: 1 348 485,19 zł.

Dla  Miejskiej Biblioteki Publicznej:

  • Wartość projektu: 93 935,00 zł,
  • Dofinansowanie: 79 844,75 zł,
  • Wkład własny: 14 090,25 zł.

Dla Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

  • Wartość projektu: 387 950,00 zł,
  • Dofinansowanie: 329 316,76 zł,
  • Wkład własny: 58 114,72 zł.

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI

2018-11-25 – 2020-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Kędzierzyn-Koźle ze Związkiem Międzygminnym „Czysty Region" oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewidziano realizację następujących zadań:

1. Gmina K-Koźle:

-        opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową i urządzeniem czterech modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej,

-        opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza,

-        wykonanie nasadzeń w miejskich centrach ochrony różnorodności biologicznej,

-        realizacja projektu informacyjno-edukacyjnego,

2. Miejska Biblioteka Publiczna (MBP):

- Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, spacery, wystawy, koncert, cykle (np. „Moja zielona okolica", „Spacery z lupą"), rodzinne biegi, promocja aktywnego stylu życia, wydanie informatora okolicznościowego. Działania MBP będą prowadzone na terenie czterech modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej - dla każdego przygotowano odrębną ofertę,

3. Związek Międzygminny „Czysty Region" (ZMCR):

- Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym opracowanie i wydruk poradnika kształtującego świadomość ekologiczną osób dorosłych, wsparcie ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata", organizacja międzygminnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, zakup i montaż pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych, organizacja „DIY – zrób to sam" – warsztatów ekologicznych, koło fortuny – ekologiczne koło wiedzy, organizacja akcji wymiany surowców wtórnych na sadzonki i nasiona roślin gatunków rodzimych, zakup pakietów książek eko-edukacyjnych.

W efekcie realizacji projektu w 2020r: 5 siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych zostanie projektem, zostaną przeprowadzone 2 kampanie informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną, wsparte będą 3 formy ochrony przyrody zostaną przebudowane 4 obiekty turystyczne i rekreacyjne oraz utworzone zostaną 4 centra ochrony różnorodności biologicznej.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel