Biuletyn Informacji Publicznej

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja

Nagłówek - Bliżej rodziny i dziecka -  wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie  pieczy zastępczej - III edycja

PROJEKT "BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA
- WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO -
WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ - III EDYCJA"

Gmina Kędzierzyn - Koźle przystąpiła do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfuncje
ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Grupa docelowa:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

Główne zadania w projekcie:

W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu realizuje zadanie: Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze.

Łączna kwota dofinansowanie projektu:

11 789 158,70 zł

Dofinansowanie zadań Partnera projektu dla Gminy Kędzierzyn - Koźle z UE: 

228 337,20 zł

Stopka - Bliżej rodziny i dziecka -  wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie  pieczy zastępczej - III edycja

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel