Biuletyn Informacji Publicznej

Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako  podstawa rozwoju lokalnego

Projekt współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa

TYTUŁ PROJEKTU:

„Dugnad” w Kędzierzynie Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

85%   ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

15%   ze środków  budżetu państwa

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

2021-12-16

WARTOŚĆ PROJEKTU:

18.628.053,74 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

15 328 498,86 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

REALIZATORZY PROJEKTU ORAZ PARTNERZY PROJEKTU:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu, Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

Stowarzyszenie Europa Iuvenis, Klub Sportowy „KOZIOŁEK”, Kędzierzyńsko-Kozielski-Park Przemysłowy sp. z o.o.

OKRES REALIZACJI:

od 01-10-2021 do 30-04-2024

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

1. Stworzenie zupełnie nowej przestrzeni dla aktywności społecznej poprzez modernizację budynku po Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu. W rezultacie dostosowania części budynku do prowadzenia działalności społecznej, uruchomione zostaną: Gminne Centrum Seniora, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Pasja ponad czasem, Sala wystawienniczo-konferencyjna. Zaadaptowany na cele społeczne zostanie również teren przyległy do budynku. W obiekcie po byłej PSP6 powstaną również mieszkania wspomagane.

2. Modernizacja Domu Kultury „Chemik” na potrzeby osób niepełnosprawnych, co umożliwi tej grupie osób korzystanie z oferty kulturalnej i udział w przedsięwzięciach realizowanych w obiekcie. DK Chemik w obecnej sytuacji dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych tylko poprzez istnienie podjazdu dla wózków inwalidzkich. Żadna z toalet nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co znacząco utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne z oferty głównego ośrodka kulturalnego w mieście .

3. Zakup i montaż oranżerii przy DDP „Magnolia” i Publicznym Przedszkolu nr 13 wraz
z prowadzeniem terapii międzypokoleniowej (seniorów oraz dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolonej oraz z ośrodka kuratorskiego), poprzez prace ogrodowe, pielęgnację
i ochronę roślin – tzw. hortiterapię.

4. Przebudowa ul. A. Głowackiego na wielofunkcyjną przestrzeń publiczną.

5. Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej dedykowanego wsparciu realizacji obowiązku ustawowego w zakresie kontroli zarządczej ma na celu zintensyfikowanie komunikacji (wymiany informacji, szybkiego reagowania na istotne działania) i w konsekwencji efektywniejszego, skuteczniejszego i oszczędniejszego realizowania zadań i celów Gminy.

6. Szereg działań tzw. „miękkich”, w tym: włączenie społeczne poprzez działania integracyjne w formule Dugnad (m.in. warsztaty terapeutyczno-integracyjne dla dzieci
z niepełnosprawnościami), warsztaty edukacyjno-kulturalne na rzecz włączenia społecznego osób starszych (m.in.: warsztaty ceramiczne, witrażowe, ogrodnicze, krawieckie), odbudowanie niezależności poprzez wsparcie asystenta społecznego, utworzenie sekcji piłki nożnej dziewcząt, bowlingu i szkółki kajakowej, zawody skatingowe, mityng lekkoatletyczny z udziałem osób niepełnosprawnych, koncert Czterech Kultur, wsparcie osób aktywnych zawodowo w sprawowaniu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi w środowisku lokalnym poprzez system teleopieki, program szczepienia ochronnego przeciwko HPV, kampania ekologiczno-kulturalna (w tym m.in. rejsy statkiem po Odrze i spotkania dot. ekologii z udziałem tłumacza języka migowego), podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji publicznej, kampania informacyjno-promocyjna, upowszechnianie dobrych praktyk. Partnerzy projektu realizować będą przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży tj. „Kędzierzyńsko-Kozielską Olimpiadę Przedsiębiorczości i Aktywności Obywatelskiej”, dla amatorów ruchu: „Zimowo-wiosenne bieganie dla zdrowia” a także dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych lub nabyciem nowych uprawnień, kompetencji: „Centrum Doradztwa Szkoleniowego – kompetentne kadry na rynku pracy”.

Szczegóły dot. realizacji projektu na stronie https://kedzierzynkozle.pl/pl/strona/rozwoj-lokalny-0

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel