Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowa Gmina

 

Cyfrowa Gmina

TYTUŁ PROJEKTU:

„Cyfrowa Gmina”

NAZWA PROGRAMU:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności.

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21, umowa o powierzenie grantu o numerze 3223/1/2021

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

21.01.2022r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

100 000,00 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

100 000,00 zł  

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

100 000,00 zł (co stanowi 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych)

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

styczeń 2022 – lipiec 2023r..

CEL:

Doskonalenie jakości oraz monitorowanie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

Celem realizacji grantu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Na poprawę składać się będą następujące kroki:

  • ocena, audyt wdrożonych środków bezpieczeństwa i wprowadzonych procedur oraz dokumentacji bezpieczeństwa;
  • szkolenia pracowników dotyczących zagrożeń w sieci;
  • wdrożenie/aktualizacja systemu do zarządzania infrastrukturą IT;
  • uruchomienie usługi SOC dla kluczowych elementów sieciowych świadczonych usług teleinformatycznych oraz przegląd ważnych systemów pod kątem błędów
    w konfiguracji oraz optymalizacji ich działania.

Szkolenia dotyczyć będą podstaw cyberbezpieczeństwa w tym między innymi: zagrożeń
w cyberprzestrzeni; mechaniki ataku z wykorzystaniem socjotechniki; bezpiecznego korzystania
z mediów społecznościowych; zagrożeń w obszarze bankowości, skimming, phishing bankowy, vishing - jak ich uniknąć, płatności elektronicznych; haseł - ich znaczenia i tworzenia, przechowywania, metody budowy bezpiecznego hasła; ataków typu ransomware, mechanika, zagrożenia; bezpieczeństwa pracy zdalnej; reagowanie na zagrożenia.

Wszystkie powyższe działania wzmocnią cyfrową odporność na zagrożenia z jakimi Urząd Miasta
w Kędzierzynie-Koźlu codziennie się mierzy oraz zwiększy świadomość występujących zagrożeń wśród urzędników, co również zmniejszy ryzyko zagrożenia.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel