Biuletyn Informacji Publicznej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III

TYTUŁ PROJEKTU

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap III

OŚ PRIORYTETOWA

RPOP.05.00.00. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

RPOP.05.05.00. Ochrona powietrza

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.05.00-16-0024/20-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

30.07.2021 r.  

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu ogółem: 153.407,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 153.407,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

52.158,38, co stanowi 34% wydatków kwalifikowanych

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI

29.12.2020 – 31.01.2022

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla, którzy zadeklarują chęć likwidacji starego źródła i wymianę na nowe bardziej ekologiczne w postaci podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Wnioskodawca przeprowadził ankietyzację na obszarze miasta i zebrał wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji.

W ramach projektu zakładane jest:

Wykonanie inwestycji w postaci demontażu indywidualnych źródeł ciepła i montaż nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła w postaci: podłączenia do sieci gazowej kotłów gazowych (13 szt.) oraz likwidację źródła ciepła poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (1 szt.). W efekcie realizacji projektu do 2022 roku zmodernizowanych zostanie 14 sztuk źródeł ciepła.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel