Biuletyn Informacji Publicznej

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

e-mail: artur.maruszczak@kedzierzynkozle.pl

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej - Artur Maruszczak w biurze

Zakres zadań i odpowiedzialności Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej.

§ 8. Zakres zadań i odpowiedzialności Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej obejmuje:

 1. nadzór i koordynację działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy w zakresie:
  1. procesów inwestycyjnych oraz prac remontowych w obrębie obiektów i infrastruktury technicznej,
  2. zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz ochrony zabytków nieruchomych,
  3. geodezji i gospodarki nieruchomościami,
  4. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,
  5. infrastruktury technicznej w dziedzinie:
   • zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych,
   • zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe,
   • oświetlenia miejsc publicznych,
   • utrzymania porządku, czystości i gospodarki odpadami,
   • cmentarnictwa,
  6. budowy i modernizacji oraz zarządzania drogami gminnymi,
  7. zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
  8. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
  9. przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 2. odpowiedzialność za:
  1. wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta stanowiących zaplecze kadrowe i dokumentacyjne podejmowanych przez niego działań, a mianowicie:
   • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
   • Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji,
   • Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
   • Wydziału Zamówień Publicznych,
   • Wydziału Zarządzania Drogami.
  2. nadzór wykonywania określonych w statutach gminnych jednostek organizacyjnych zadań z zakresu:
   • zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
   • zarządzania cmentarzami komunalnymi;
  3. zapewnienie współpracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gminnych jednostek organizacyjnych określonych w lit. a- b  z:
   • Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o. o.,
   • Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej sp. z o. o.,
   • Regionalnym Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" Sp. z o.o.,
   • Usługami Komunalnymi sp. z o. o.,
  4. w celu prawidłowego wykonywania zadań Gminy określonych w pkt. 1;
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli zarządczej działania:
  1. pracowników  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
  2. pracowników Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji,
  3. pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  4. pracowników Wydziału Zamówień Publicznych,
  5. pracowników Wydziału Zarządzania Drogami.
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel