Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV

TYTUŁ PROJEKTU:

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV

OŚ PRIORYTETOWA:

05 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE:

05.01.00 – Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.01.00-16-0011/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

23.11.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 883 476,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

2 834 549,13 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

30.01.2020 – 31.10.2021

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Kędzierzyn-Koźle ze Związkiem Międzygminnym "Czysty Region" oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu.

Przewidziano następujące zadania:

1. Gmina K-Koźle:

- Opracowanie dokumentacji – projekt zieleni oraz inwentaryzacja geodezyjna i przyrodnicza,

 - Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Parku Orderu Uśmiechu w K-Koźlu, w tym:

- zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne drzew,

- utworzenie ścieżek ze zrębków,

- wykonanie nasadzeń wraz z przygotowaniem terenu,

- zakup i montaż budek lęgowych,

- wykonanie tablic wzdłuż ścieżki edukacyjnej wraz z opracowaniem opisu merytorycznego.

2. Związek Międzygminny "Czysty Region":

 - kampania edukacyjno-informacyjna, w tym m.in.: zakup pojemników, edukacyjnych gier terenowych, eko-gabloty uświadamiającej mieszkańców o konieczności zgniatania odpadów opakowaniowych, kompostowników z planszą edukacyjną dla przedszkoli, pojemników na baterie z edukacyjną nalepką dot. wpływu tych odpadów na bioróżnorodność, eko-upominków,

- stworzenie „Stref spotkań z bioróżnorodnością”, opracowanie scenariuszy lekcji przyrody/biologii dot. bioróżnorodności, emisja animacji „Gdzie wyrzucić?”, opracowanie broszury - poradnika dot. kompostowania i wpływu stosowania kompostu na bioróżnorodność.

- publikacje w prasie, Internecie, radiu oraz emisja filmu familijnego przedstawiającego wpływ odpadów na środowisko.

- Poradnik dla dzieci Na ratunek bioróżnorodności.pdf

3. Miejska Biblioteka:

- kampania edukacyjno-informacyjna, w tym: rodzinne czytanki, konkursy plastyczne, wystawy, w tym plenerowe zajęcia wraz z warsztatami lub spotkaniami z autorami książek na temat bioróżnorodności, spotkania dotyczące lokalnej bioróżnorodności i proekologicznych postaw.

W efekcie projektu w 2021 r: 3 siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych zostanie projektem, zostaną przeprowadzone 2 kampanie info-edu związane z edu. ekologiczną, wsparta będzie 1 formy ochr. przyrody, przebudowany 1 obiekty turystyczny i rekreacyjne i powstanie 1 centrum ochrony bioróżnorodności.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel