Biuletyn Informacji Publicznej

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II.

TYTUŁ PROJEKTU:

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II.

OŚ PRIORYTETOWA:

05 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE:

05.05 – Ochrona powietrza

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.05.00-16-0022/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

04.11.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

237 167,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

80 636,78 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI:

05.11.2019 – 24.12.2021

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Przedmiotem projektu jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, a także likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Gmina planuje udzielać bezpośrednio dotacji mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla, którzy zadeklarują chęć likwidacji starego źródła i wymianę na nowe bardziej ekologiczne. Wnioskodawca przeprowadził ankietyzację na obszarze miasta i zebrał wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji. W ramach projektu zakładane jest: Wykonanie inwestycji w postaci demontażu indywidualnych źródeł ciepła i montaż nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła w postaci: kotłów gazowych (15 szt.), kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na paliwa stałe (6 sztuk), kotłów spełniających wymagania Eko-projektu na paliwa stałe – pellet (3 sztuk), oraz pomp ciepła (2 sztuki). Przewidziano także wydatki niezbędne do realizacji projektu, w tym: System kontroli i rozliczania dotacji, narzędzie do pomiarów ciągłych wartości stężeń PM10, PM2,5 oraz promocję uświadamiającą nie tylko pochodzenie dofinansowania ze budżetu UE, ale także celów Wspólnoty w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zmian klimatu. W efekcie realizacji projektu do 2021 roku zmodernizowanych zostanie 26 sztuk źródeł ciepła.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel