Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla

TYTUŁ PROJEKTU:

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla.

OŚ PRIORYTETOWA:

05 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE:

05.03 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.05.03.01-16-0015/19-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

21.12.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

892 286,58 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

300 000,00 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

18.12.2018 – 31.08.2021

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w partnerstwie z Muzeum Ziemi Kozielskiej przewiduje następujące zadania: 1. Remont budynku krematorium w filii byłego obozu pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu (Strefa "A" ścisłej ochr. konserwatorskiej. Rejestr zabytków woj. opolskiego pod nr 2059/80 decyzją z 31.12.1980 r. Zakres prac m.in.: renowacja elewacji, wymiana stolarki drzwiowej, montaż okien, renowacja komina, ścian wewnętrznych, remont monumentu i tablicy pamiątkowej. Renowacja pieca krematoryjnego będzie przedmiotem prac kolejnego etapu inwestycji nie objętego niniejszym wnioskiem), 2. Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu. Zakres prac m.in.: konserwacja muru, oczyszczenie, izolacja, wzmocnienie cegieł, konsolidacja zapraw, uzupełnienia, przemurowania, zabezpieczenie korony muru, wzmocnienie prętami, przebudowa studzienki, wykonanie drenażu, skarpy, schodów wraz z konstrukcją oporową oraz ogrodzenia z furtką.), 3. Opracowanie i uruchomienie aplikacji wspomagającej promocję dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla oraz zwiększająca dostępność oferty dla osób z niepełnoprawnościami wraz z wydaniem publikacji "Zeszytów Muzealnych" (w tym zakup: punktu i bramy dostępowej, Switch, drukarki kodów QR i 10 szt. tabletów).

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel