Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Nazwa programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś Priorytetowa:

6 – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Działanie:

6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Nr umowy o dofinansowanie:

POIS.06.01.00-00-0061/19-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

30.01.2020 r.

Wartość projektu:

6.760.080,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

5.496.000,00 PLN

Wysokość dofinansowania:

4.671.600,00 PLN co stanowi 85 % wartości kwalifikowalnej projektu

Okres realizacji inwestycji:

2018-2021

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Partner:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru autobusowego oraz zakup i montaż infrastruktury służącej ładowaniu pojazdów, co zwiększy atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Inwestycje objęte projektem spowodują poprawę warunków życia mieszkańców miasta.

Planowane efekty:

Produktami uzyskanymi w wyniku realizacji projektu będą 2 autobusy o napędzie elektrycznym
o długości ok. 12m i pojemności ok. 55 pasażerów. Docelowe wartości wskaźników produktu zostaną osiągnięte w 2022 r.

Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle.

Zwiększając mobilność mieszkańców, pprojekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności miasta, regionu i kraju poprzez poprawę warunków jakości życia mieszkańców Gminy Kędzierzyn Koźle oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza dzięki zwiększeniu atrakcyjności czystego, bezpiecznego
i efektywnego transportu publicznego.

Wymiana wyeksploatowanego taboru autobusowego na nowy podniesie komfort podróży oraz bezpieczeństwo podróżnych oraz ograniczy emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych i gazów cieplarnianych. Lepsze parametry techniczne oraz mniejsza awaryjność nowoczesnych pojazdów poprawi komfort podróży i wizerunek miasta, co wpływa na wyższą atrakcyjność gospodarczą aglomeracji.

Ponadto Projekt wpisuje się w działania przewidziane w ramach obszaru konkurencyjnej gospodarki – zmierzające do przyspieszenia procesów rozwojowych i realizacji celu głównego strategii: wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.

Wskaźnik produktu:

  • Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 2 szt.
  • Pojemność zakupionych jednostek taboru pasażerskiego wyniesie w sumie 110 osób (2x55osób).

Wskaźnik rezultatu:

  • Wzrost zatrudnienia we wspartych podmiotach – 0 EPC
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 0 EPC
  • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Zakres prac realizowanych w ramach projektu:

Ustalono następujący podział zadań w Projekcie:

1) Gmina Kędzierzyn-Koźle:

a) opracowanie dokumentacji niezbędnej do udziału w konkursie;

b) przeprowadzenie zamówień publicznych;

c) zarządzanie projektem;

d) promocja projektu.

2) Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) poniesienie wydatków za zakup taboru autobusowego, tj. dwóch autobusów z napędem elektrycznym wraz ze stacją ładowania, w tym jej instalację;

b) poniesienie nakładów odtworzeniowych,

c) eksploatację i utrzymanie zakupionego taboru i stacji ładowania.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

Masz podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projekcie?

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel