Biuletyn Informacji Publicznej

Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU:

Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu.

OŚ PRIORYTETOWA:

02 – Konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIE:

02.02 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.02.02.01-16-0003/16

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

15.02.2018r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 712 445,34 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1 455 578,53 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

22.12.2016 – 30.09.2018

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Przedsięwzięcie realizowane będzie w woj. opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w Gminie Kędzierzyn-Koźle. Przedmiotem projektu jest stworzenie nowych terenów inwestycyjnych na działkach nr 547/1 (0,1715 ha), 1046/4 (0,9582 ha), w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej oraz 1045 (2,3753 ha). Łączna powierzchnia ww. terenów wyniesie 3,5050 ha. Inwestycja realizowana będzie na działkach: 534, 534 (534/3), 547/1, 1050/2, 538 (538/2), 547/2 (547/4), 321/1, 512. Zakres obejmuje: - Budowę drogi wewnętrznej połączonej z ulicą Elewatorową i prowadzącą bezpośrednio do lub przez nowo powstałe tereny inwestycyjne. - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez doprowadzenie do nich sieci sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, sieć telekom. i kanał teletech. W kosztach uwzględniono SWI oraz działania info-prom. Inwestycja dzięki realizacji w proponowanym kształcie przyczyni się do poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Kędzierzyn-Koźle. Działania przewidziane w ramach projektu w pełni odpowiadają na stwierdzone problemy infrastrukturalno-społeczne. Kompleksowe uzbrojenie i stworzenie nowych terenów pozytywnie wpłynie na stan przygotowania inwestycyjnego. Dzięki wdrożeniu projektu nastąpi wzrost atrakcyjności przedsiębiorczej Gminy Kędzierzyn-Koźle, a tym samym zwiększy się zainteresowanie jej obszarem przez potencjalnych inwestorów. Wywołana w ten sposób stymulacja przedsiębiorczości spowoduje z kolei przyrost firm lokalizujących tutaj swoją działalność. Dzięki temu zjawisku powstaną nowe miejsca pracy, które będą skierowane do lokalnej ludności i tym samym ograniczą jej migrację na inne obszary. W efekcie podjętych działań projektowych nastąpi wykorzystanie potencjału jednego z najważniejszych ośrodków wzrostu regionu, tj. Gminy Kędzierzyn-Koźle. W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 3,5 ha w 2018 roku, 2. Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw: 1 szt. w 2018 roku.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel