Biuletyn Informacji Publicznej

Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu

Tytuł projektu:

„Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu”

Dofinansowanie:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Numer umowy o dofinansowanie:

RPOP.09.01.01-16-0014/18-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

30.10.2018r.

Wartość projektu:

959.354,31 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

911.386,00 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

10.2018-08.2020

Zakres:

Projekt obejmuje szereg komplementarnych działań na    rzecz podniesienia jakości edukacji w Gminie Kędzierzyn-Koźle poprzez kompleksową realizację następujących czynności: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Projekt obejmuje 12 publicznych szkół podstawowych.  Realizując projekt Gmina pragnie stworzyć takie warunki nauczania na poziomie podstawowym, aby absolwenci szkół mieli w przyszłości równe szanse funkcjonowania na rynku pracy, byli bardziej świadomi swoich zainteresowań oraz preferencji wybierając kolejne etapy nauczania. Realizacja celu ma się odbywać zarówno poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli m.in. w zakresie prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, indywidualizacji pracy z uczniem oraz poprzez doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstaw programowych, a także przeprowadzania zajęć budzących zainteresowanie, ciekawość, angażujących uczniów w pracę zespołową oraz wspomagających rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań u dzieci. Zakłada się również dostosowanie warunków prowadzenia zajęć do wymogów programowych i współczesnych potrzeb w zakresie edukacji.

REALIZATORZY:

Wykaz jednostek organizacyjnych beneficjenta będących realizatorami Projektu

Lp

Nazwa

Adres

1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Kościelna 19, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

MOŚCICKIEGO, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Kościuszki  41, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

4

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

Stalmacha 20, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

5

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

6

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

Szkolna 3, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11

Partyzantów 30,  47-224 Kędzierzyn-Koźle

8

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12

Piastowska 30, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

9

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

Szymanowskiego 19, 47-206 Kędzierzyn-Koźle

10

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16

Sławięcicka 96, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

11

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19

Mieszka I,     47-232 Kędzierzyn-Koźle

12

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Jana Brzechwy 82, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

 

REALIZACJA

ZADANIE 1: Zakup pomocy i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu, nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Zadanie realizowane w 12 szkołach (PSP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19 i ZSP 1).  

Doposażenie 8 pracowni przyrodniczo/biologicznych w SP1, SP5, SP6, SP11, SP12, SP16 SP19, ZSP1 Doposażenie 9 pracowni fizycznych w SP3, SP6, SP9, SP10, SP11, SP12, SP15, SP16, SP19

Doposażenie 6 pracowni chemicznej w SP6, SP10, SP11, SP12, SP16, SP19

Doposażenie 11 pracowni matematycznych w SP1, SP3, SP5, SP6, SP9, SP10, SP11, SP12, SP15, SP16, SP19

Doposażenie 10 pracowni geograficznych w SP1, SP5, SP6, SP9, SP10, SP11,SP12, SP16, SP19, ZSP1

 

ZADANIE 2: Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu nauczania metodą eksperymentu

Zadanie realizowane w 11 szkołach (SP 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19 i ZSP 1).

 

ZADANIE 3: Zajęcia kształtujące i rozwijające u uczniów kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Zadanie realizowane w 12szkołach (PSP 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19 i ZSP 1)

Galeria zdjęć

 

ZADANIE 4: Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu dla sal do terapii pedagogiczno-psychologicznej

Zadanie realizowane w 7 szkołach (PSP 1, 5, 6, 11, 15, 16, 19)

 

ZADANIE 5: Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadanie realizowane w 7 szkołach (SP 1, 5, 6, 11,15, 16, 19).

 

ZADANIE 6: Zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadanie realizowane w 7 szkołach podstawowych (PSP 1, 5, 6, 11, 15, 16, 19)

Galeria zdjęć

 

Liczba dzieci objętych wsparciem: 1 140

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel