Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu

TYTUŁ PROJEKTU

Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu.

OŚ PRIORYTETOWA

10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną

DZIAŁANIE

10.02 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.10.02.00-16.0002/18-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

2019-02-15

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość ogółem: 7 648 984,90 zł.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wnioskowane dofinansowanie: 4 971 075,28 zł, co stanowi 64,99% wydatków kwalifikowalnych, z czego:                                                                      

Dla Gminy Kędzierzyn-Koźle:

  • wartość projektu: 7 203 980,14 zł,
  • dofinansowanie: 4 681 866,68 zł,
  • wkład własny: 2 522 113,46 zł.

Dla Caritas Diecezji Opolskiej:

  • wartość projektu: 445 004,76 zł,
  • dofinansowanie: 289 208,60 zł,
  • wkład własny: 155 796,16 zł.

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle (Partner Projektu: Caritas Diecezji Opolskiej).

OKRES REALIZACJI

2018-04-24  -  2019-06-28

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest wykorzystanie zdegradowanego dotąd budynku po byłym przedszkolu przy ul. Szymanowskiego 33A w Kędzierzynie-Koźlu, poprzez przebudowę i rozbudowę w celu nadania nowej funkcji użytkowej sprzyjającej poprawie życia mieszkańców. Budynek wraz z terenem zostanie zaadaptowany na hospicjum. Inwestycja wpisana została w Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą 2030). Przedsięwzięcie przyczyni się do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez świadczenie przez hospicjum usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego budynku oraz rozbudowę o skrzydło pomieszczeń pobytowych dla pacjentów hospicjum. W nowym skrzydle będą mieścić się 4 pokoje 2-osobowe, 3 pokoje 1-osobowe oraz część dzienna dla przebywania pacjentów wraz z salą rehabilitacji. W budynku będą znajdowały się pomieszczenia techniczne i magazynowe, przychodnia paliatywna dla pacjentów, recepcja, a także strefa przyjęć pacjentów. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie teren zewnętrzny, zieleniec i parking. Charakter inwestycji, w odniesieniu do miasta Kędzierzyn-Koźle i jego okolic, przyczyni się do poszerzenia oferty kierowanej do osób przede wszystkim zależnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Realizacja projektu ma służyć promowaniu włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel