Biuletyn Informacji Publicznej

Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku

Wzrost jakości usług  administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku

TYTUŁ PROJEKTU PARTNERSKIEGO:

„Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku” 

NAZWA PROGRAMU:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY:

POWR.02.18.00-00-0012/18

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

-

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 143 548,73 zł – całkowita wartość projektu w tym dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 238 711,20 zł

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

1 143 548,73 zł – wysokość całkowitych kosztów kwalifikowalnych w tym dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 238 711,20 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

990 962,49 zł (co stanowi 84,28% poniesionych kosztów kwalifikowalnych), w tym dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 201 185,80 zł

BENEFICJENT:

Lider projektu - Gmina Kluczbork, Partner – Gmina Kędzierzyn-Koźle

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

styczeń - grudzień 2019r.

CEL:

Doskonalenie jakości oraz monitorowanie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

W ramach zadania Gmina Kędzierzyn-Koźle planuje:
1) Wdrożenie Portalu Informacyjno – Płatniczego
Portal umożliwia bezpieczne logowanie się do systemu przez przeglądarkę z wykorzystaniem SSO platformy ePUAP, Portal umożliwia uzyskiwanie danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego klienta wobec gminy np. aktualna kwoto do zapłaty, termin płatności, tytuł i opis rozrachunku, informacja o dodatkowych kosztach z tytułu odsetek lub kosztów upomnienia. Dane o zobowiązaniach pobierane będą za pomocą usług sieciowych z systemów dziedzinowych. System będzie umożliwiał dokonywanie płatności elektronicznych. Będzie możliwość generowania plików z elektronicznymi przelewami w formie bankowości elektronicznej. System będzie zaprojektowany w formie responsywnej umożliwiającej poprawne działanie na urządzeniach mobilnych.

2) Wdrożenie systemu informacji przerstrzennej wraz z portalem mapowym dostępnym dla mieszkańców

W ramach wprowadzonych rozwiązań zostanie wdrożone oprogramowanie do zarządzania zasobem gminnym z zakresu nieruchomości, m.in. o możliwość publikacji danych dotyczących mienia komunalnego na portalu mapowym a także oprogramowania do zarządzania informacją przestrzenną dotyczącą bieżącej oferty inwestycyjnej gminy. Utworzony portal mapowy przeznaczony będzie głównie dla mieszkańców i inwestorów oraz umożliwi bezpłatne pozyskanie szczegółowej informacji na temat: własności gruntu, oferty inwestycyjnej, zagospodarowania przestrzennego działki (w tym prowadzonych procedur planistycznych), zabytku i  powierzchni działki. Portal umożliwi przeglądanie dołączonych zdjęć terenu inwestycyjnego. Udostępnione dane będzie można udostępniać innymi jednostkom oraz zestawiać dane zasilające portal z dowolnymi danymi przestrzennymi poprzez podłączenie warstw za pomocą usługi sieciowej WMS lub WFS.

3) Szkolenia dla pracowników samorządowych zaangażowanych we wdrożenie ww. systemów

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel