Biuletyn Informacji Publicznej

Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą

TYTUŁ PROJEKTU:

Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.

OŚ PRIORYTETOWA:

06 – Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

DZIAŁANIE:

06.01 – Infrastruktura drogowa

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.06.01.00-16-0025/17

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

10.05.2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 977 736,44 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1 637 457,26 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

25.09.2017 – 30.11.2018

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Projekt polega na budowie nowego odcinka drogi gminnej o długości 0,295 km, łączącej ul. Kłodnicką (drogę wojewódzką nr 423) z ul. Elewatorową w Kędzierzynie-Koźlu, w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej. Projektowana droga ma za zadanie komunikować tereny inwestycyjne w otoczeniu Portu Koźle z drogą wojewódzką nr 423. Dlatego zaprojektowano skrzyżowanie z drogą wojewódzką dowiązując się i koordynując kształt skrzyżowania do istniejącej jezdni (długość wybudowanej drogi wojewódzkiej - 0,026 km, długość przebudowanej drogi wojewódzkiej 0,127 km). Wzdłuż nowej drogi przewidziano ciąg pieszo-rowerowy, który w przyszłości włączony zostanie do sieci ścieżek rowerowych miasta zapewniając poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dojeżdżających m.in. do miejsca zamieszkania oraz pracy (1 projekt), w tym osób z niepełnosprawnościami (liczba obiektów - 1). Przedmiotowy projekt jest bezpośrednio powiązany z przedsięwzięciem pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu” realizowanym w ramach Poddziałania 2.2.1. RPO WO 2014-2020, który polega na budowie drogi wewnętrznej połączonej z ulicą Elewatorową i uzbrojeniu terenów inwestycyjnych poprzez doprowadzenie do nich sieci sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, sieć telekom. i kanał teletechniczny. Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorową z Kłodnicką i prowadzącą bezpośrednio do lub przez nowo powstałe tereny inwestycyjne jest zatem jednym z elementów kompleksowej inwestycji polegającej na wzmocnieniu potencjału gospodarczego regionu. Niniejszy projekt realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Opolskim. Partner projektu odpowiedzialny będzie za właściwy nadzór prac prowadzonych w obrębie skrzyżowania oraz zachowanie trwałości wybudowanej i przebudowanej infrastruktury.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel