Biuletyn Informacji Publicznej

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

TYTUŁ PROJEKTU:

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

OŚ PRIORYTETOWA:

3.2. Efektywność energetyczna

DZIAŁANIE:

3.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

RPOP.03.02.01-16-0014/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

13.12.2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

24 402 238,86

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

14 946 206,01 zł

BENEFICJENT:

Gmina Kędzierzyn - Koźle

OKRES REALIZACJI:

22.04.2016 – 30.09.2020

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez 13 jednostek samorządu terytorialnego i ma charakter zintegrowany. Obejmie głęboką termomodernizację 16 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, w tym jednego obiektu zabytkowego - budynku filii Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, zlokalizowanego w Szymiszowie, przy ul. Strzeleckiej 2, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem: 1047/65 w dniu 25.06.1965 r., objętego ochroną konserwatorską. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje m. in.: prace budowlane związane z ociepleniem przegród pionowych i poziomych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wymianę i modernizację systemów c.o., wymianę źródeł ciepła na efektywne energetycznie, w tym instalację odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła, wymianę i modernizację systemów c. w. u. – w tym poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, montaż systemów AKPiA w celu optymalizacji zarządzania energią, montaż lub modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację energooszczędnego oświetlenia LED, montaż ogniw fotowoltaicznych. Produktami projektu będą:  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 16 szt., Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 2 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 14 szt., Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0116 MWe, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,82 MWt, Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 30 439,39 m2.

  • 13 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Gmina Cisek, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Strzelce Opolskie,  Gmina Reńska Wieś,  Gmina Zawadzkie, Gmina Ujazd, Gmina Bierawa, Gmina Jemielnica, Gmina Pawłowiczki, Gmina Leśnica, Powiat Strzelecki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

 Zakres projektu:

 

 

Partner

Zadanie

 

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 (były Zespół Szkół Miejskich nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 (były Zespół Szkół Miejskich nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 (byłe Publiczne Gimnazjum nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu.

 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 (byłe Publiczne Gimnazjum nr 1) w Kędzierzynie-Koźlu

2.

Gmina Cisek

Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku.

 Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku.

3.

Gmina Polska Cerekiew

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.

 

4.

Gmina Ujazd

Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

 Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne.

5.

Gmina Strzelce Opolskie

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich.

 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich.

 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich.

 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich

6.

Gmina Reńska Wieś

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

 Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi

7.

Gmina Zawadzkie

Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej.

 

8

Gmina Bierawa

Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni.

 Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni

9

Gmina Jemielnica

Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu.

 Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu

10

Gmina Pawłowiczki

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach.

 Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach

11

Gmina Leśnica

Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej.

 Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej

12

Powiat Strzelecki

Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

13

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej.

 Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski,

Powiat Strzelecki

Gmina Pawłowiczki

Dokumentacja techniczna i przetargowa.

 

 

 

Każdy z Partnerów

Promocja

 

Doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

 
Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel