Biuletyn Informacji Publicznej

Rejonowy Zjazd Delegatów PZERiI

W dniu 11 września 2018r odbył się Rejonowy  Zjazd  Delegatów Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie. Przewodnicząca ustępującego zarządu Anna Będkowska powitała delegatów wybranych podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej w klubach seniora, przybyłych gości w osobach: Prezydent Miasta Panią Sabinę Nowosielską, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Danutę Ceglarek Panią Kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego, V-ce Przewodniczącą Zarządu Okręgowego w Opolu Panią Helenę Chrzanowską, członków ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej oraz przybyłych członków związku. Przewodnicząca poprosiła aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłych seniorów , którzy odeszli w minionej kadencji.

Przewodnicząca otworzyła Walny Zjazd Delegatów na wybory do Zarządu Rejonowego w Kędzierzynie na podstawie & 58 pkt 1 i 2 Statutu oraz przepisów obowiązujących tj. Uchwała nr 37/8/XII/17 ZG PZERiI  z dnia 13.03.2017r.

Walne zebranie obradowało w oparciu o Statut PZERiI uchwalony na IX Zjeździe Krajowym Delegatów Związku w dniach 2-4 XII 2014r. Po wyborze Przewodniczącego , którym została wybrana kol.  Wanat Danuta a sekretarzem kol.Muza Grażyna jednogłośnie, przystąpiono o realizacji porządku obrad m.in wybrano tryb głosowanie jawny oraz komisje mandatową, porozumiewawczą, oraz  uchwał i wniosków.

Komisja mandatowa stwierdziła, że obrady zjazdu są ważne i delegaci mogą podejmować prawomocne uchwały.

Przewodnicząca ustępującego Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Rejonowego w Kędzierzynie za minioną kadencję tj od 10.04.2013 do 11.09.2018r m.in zmiany jakie zachodzą w polskim społeczeństwie tj, zmiany demograficzne - starzenie się społeczeństwa wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia i stały wzrost osób w wieku 60+  którzy dysponują dużą ilością wolnego czasu i chcą ten czas spożytkować w sposób aktywny. Takim stowarzyszeniem jest Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, który realizuje zadania z zakresu aktywizacji osób starszych wraz z Klubami Seniora, gdzie stwarzamy możliwość uczestnictwa członków w życiu społecznym, organizowanie życia kulturalnego, artystycznego, towarzyskiego wymiana doświadczeń, turystyczno-krajoznawczego, realizacja swoich pasji inaczej mówiąc to aktywizacja seniorów.

Związek na dzień 11 września 2018 r liczy  1,004 członków, którzy opłacili składkę członkowską a przyjęliśmy do naszego związku 166 nowych członków i jest największą organizacją na terenie Kędzierzyna.

Były podziękowania  dla Pani Prezydent, Pani Starosty  za zrozumienie naszych potrzeb, wsparcie finansowe, rzeczowe i duchowe, oraz dla Pani Dyrektor MOPS I Pracowników za dobra współpracę, rade i pomoc w realizacji zadań jak również dla Dyrektora Petrochemii Blachownia  za wspieranie finansowe naszej działalności.

Na koniec wystąpienia Przewodnicząca podziękowała zespołowi z którym pracowała, członkom Zarządu,Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie i pracę i to nieraz nie łatwą ale dającą poczucie satysfakcji, seniorom ponieważ bez Was nie byłoby Nas za wasz aktywny udział we wszystkich spotkaniach.

Przewodnicząca podziękowała za ten czas zaufania w którym mogła pracować dla Seniorów i rozwijać organizację.
/Sprawozdanie jest dołączone do dokumentów  zjazdu i do wglądu w siedzibie związku/

Rejonowa Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu podsumowującym działalność zarządu za minioną kadencję oceniła działalność zarządu rejonowego pozytywnie , stawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, który został przyjęty jednogłośnie.
Na kolejną kadencję uchwałą delegatów obecnych na Zjeździe w głosowaniu jawnym wybrano na Przewodniczącą Zarządu Rejonowego PZERiI Annę Będkowską oraz Zarząd, który po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:
Anna Będkowska        - Przewodnicząca Zarządu
Wanat Danuta           - V-ce Przewodnicząca
Muza Grażyna            - Sekretarz
Gondek Wiesława      - Skarbnik
Bentkowska Barbara - Członek
Strecker Maria          - Członek
Widacka Irena            - Członek
Polcyn Wanda             - Członek
Koterwa Gizela            - Członek
Meyrowska Daniela   - Członek
Bentkowski Antoni    - Członek
Nagaj Irena                 - Członek
Kuchta Teresa             - Członek
Będkowski Stanisław - Członek
Romik Anna                - Członek

Została wybrana Rejonowa Komisja Rewizyjna, która po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:
Jadłowski Mikołaj  - Przewodniczący
Raba Anna              - Członek
Gralik Teresa          - Członek

Delegatami na Zjazd Okręgowy zostali wybrani:
Anna Będkowska
Wanat Danuta
Muza Grażyna

Komisja Uchwał i wniosków przedstawiła uchwały i wnioski do realizacji, które zostały jednogłośnie przyjęte.
Przewodnicząca podziękowała delegatom gościom zaproszonym oraz przybyłym członkom, dziękując za zaufanie i ponowny wybór . Protokół z obrad Zjazdu Delegatów Oddziału Rejonowego protokołowała Grażyna Muza.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel