Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

TYTUŁ PROJEKTU

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.01.00-16-0015/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

2018-08-21

WARTOŚĆ PROJEKTU

6 249 393,64 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

3 984 550,42

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle (Partnerzy Projektu: Gmina Ujazd, PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn )

OKRES REALIZACJI

2017-10-16  -  2019-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Ujazd
i Nadleśnictwem Kędzierzyn.

Przewidziano realizację następujących zadań:

a) Gmina Kędzierzyn-Koźle:
Ochrona różnorodności Park w Kozlu

- Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową i budową ciągów pieszo -rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu,

- Opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza w tym ornitologiczna;

- Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu;

- Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej bioróżnorodności zabytkowego parku w Koźlu;

b) Gmina Ujazd:

- Inwentaryzacja drzewostanu oraz przyrodnicza;

- Wycinka sanitarna i niezbędne prace pielęgnacyjne drzewostanu parku w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe;

c) Nadleśnictwo Kędzierzyn:

- Działania edukacyjno-informacyjne.

d)  działania wspólne, tj.: - Kampanię edukacyjno-informacyjna wraz z utworzeniem interaktywnej ścieżki edukacyjnej oraz promocję.
Lusia i Maks poznają przyrodę gminy Kędzierzyn-Koźle
Poznajemy przyrodę gminy Ujazd

W efekcie realizacji projektu zrealizowane będzie:

1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

3 podmioty wykorzystają technologie informacyjno-komunikacyjne,

2 siedliska/zbiorowiska roślinne objęte będą projektem,

2 kampanie informacyjno-edukacyjne związanych z edukacją ekologiczną,

3 dokumenty planistyczne z zakresu ochrony przyrody,

1 przebudowany obiekt turystyczno rekreacyjny,

5,1 km odnowionych szlaków turystycznych,

2 ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem,

2 formy ochrony przyrody,

2 utworzone centra ochrony różnorodności biologicznej

Poniżej informacje dotyczące realizacji projektu:

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel