Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn

TYTUŁ PROJEKTU

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn 

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

2018-05-10

WARTOŚĆ PROJEKTU

3 000 000,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

2 189 700,00

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle (Partnerzy Projektu: Gmina Ujazd, PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn )

OKRES REALIZACJI

2016-11-18  -  2019-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Ujazd i Nadleśnictwem Kędzierzyn. Przewidziano realizację następujących zadań: a) Gmina K-Koźle: Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty; Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra". b) Gmina Ujazd: Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe; Zagospodarowanie parku miejskiego
w Ujeździe. c) Gmina Kędzierzyn-Koźle i Gmina Ujazd: Przygotowanie wspólnej kampanii edukacyjno-informacyjnej. d) Nadleśnictwo Kędzierzyn: Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejących obiektów oraz infrastruktury leśnego ośrodka edukacyjnego Stampnica. Działania informacyjno-promocyjne, nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykonanie SWI i PFU. Wskaźniki produktu: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2 szt. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 1 szt. Liczba wspartych form ochrony przyrody: 1 szt. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody: 1 szt. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnoedukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną: 1 szt. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem: 3 szt. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem: 1 szt. Liczba utworzonych centrów ochrony różnorodności biologicznej: 1 szt. Liczba gatunków objętych reintrodukcją: 10 szt. Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów: 0,85 ha

1. Gmina Kędzierzyn-Koźle: Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty

 

2. Gmina Kędzierzyn-Koźle: Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra".

3. Gmina Ujazd: Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe;
4. Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe.
5. Nadleśnictwo Kędzierzyn: Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejących obiektów oraz infrastruktury leśnego ośrodka edukacyjnego Stampnica.

6. Gmina Kędzierzyn-Koźle i Gmina Ujazd: Przygotowanie wspólnej kampanii edukacyjno-informacyjnej

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel